Connect with us

Hodowca i Jeździec

Konie i media

Rynek Polskich Koni

czy­li o por­ta­lu ogło­sze­nio­wym Polskiego Związku Hodowców Koni oraz innych nowo­ściach na stro­nie www.pzhk.pl

120 lat ist­nie­nia Polskiego Związku Hodowców Koni to nie tyl­ko dobry czas na pod­su­mo­wa­nie 12 dekad dzia­łal­no­ści. To rów­nież bar­dzo dobry czas na wpro­wa­dza­nie nowo­ści, przy­go­to­wa­nych w głów­nej mie­rze z myślą o człon­kach związ­ków sfe­de­ro­wa­nych w PZHK w podzię­ko­wa­niu za oka­za­ne dłu­go­let­nie zaufa­nie. Mowa o Rynku Polskich Koni – nowej witry­nie inter­ne­to­wej poświę­co­nej sprze­da­ży koni zare­je­stro­wa­nych w Polsce.

Najważniejszą ideą przy two­rze­niu ser­wi­su ogło­sze­nio­we­go była pro­sto­ta obsłu­gi two­rze­nia pro­fe­sjo­nal­nie wyglą­da­ją­ce­go ogło­sze­nia, przy jed­no­cze­snym udo­stęp­nie­niu sze­re­gu infor­ma­cji z Centralnego Rejestru Koniowatych, takich jak:

  • data uro­dze­nia konia, jego rasa oraz maść
  • auto­ma­tycz­ne gene­ro­wa­nie rodo­wo­du konia do trze­cie­go poko­le­nia
  • auto­ma­tycz­ne impor­to­wa­nie danych zda­rzeń spor­to­wo-hodow­la­nych (jak wyni­ki z Mistrzostw Polski Młodych Koni, prób dziel­no­ści czy wystaw hodow­la­nych)
  • intu­icyj­ne doda­wa­nie zdjęć do ogło­sze­nia (łącz­nie z moż­li­wo­ścią ich kadro­wa­nia i obró­ce­nia) oraz auto­ma­tycz­ne wkle­ja­nie kodu fil­mu pre­zen­tu­ją­ce­go konia (link z YouTube, naj­po­pu­lar­niej­sze­go ser­wi­su do udo­stęp­nia­nia nagrań wideo)
  • auto­ma­tycz­ne doda­wa­nie mapy do ogło­sze­nia, przy­bli­ża­ją­ce kupu­ją­ce­mu miej­sce posto­ju konio­wa­te­go.

Wierzymy, że uda­ło nam się spro­stać posta­wio­nym celom, jak rów­nież mamy nadzie­ję, że pra­ca wło­żo­na w opra­co­wa­nie tego narzę­dzia przy­nie­sie ocze­ki­wa­ne skut­ki, czy­li przede wszyst­kim wspar­cie naszych hodow­ców na tym trud­nym ryn­ku, jakim jest sprze­daż koni.

Bezpieczeństwo i pew­ność infor­ma­cji

Tworząc por­tal ogło­sze­nio­wy, nie zapo­mnie­li­śmy rów­nież o bez­pie­czeń­stwie udo­stęp­nia­nych infor­ma­cji i Państwa danych, dla­te­go by sprze­dać konio­wa­te­go (konia lub osła) w naszym ser­wi­sie, trze­ba przede wszyst­kim być jego wła­ści­cie­lem zare­je­stro­wa­nym w Centralnym Rejestrze Koniowatych (przy­po­mi­na­my o usta­wo­wym obo­wiąz­ku prze­re­je­stro­wy­wa­nia konio­wa­te­go do 7 dni od wej­ścia w jego posia­da­nie).
By dodać ogło­sze­nie w por­ta­lu, nie trze­ba nawet reje­stro­wać w nim kon­ta – wystar­czą dwie pod­sta­wo­we infor­ma­cje łączą­ce konia i jego wła­ści­cie­la: numer pasz­por­tu konio­wa­te­go oraz numer PESEL (oso­by pry­wat­ne) lub REGON (w przy­pad­ku firm i innych pod­mio­tów gospo­dar­czych).

Nie samą sprze­da­żą hodow­ca żyje…

Rynek Polskich Koni to nie tyl­ko ogło­sze­nia o sprze­da­ży. Wyszliśmy naprze­ciw potrze­bom osób z zare­je­stro­wa­ny­mi punk­ta­mi roz­pło­do­wy­mi i dla koni dopusz­czo­nych do roz­ro­du ist­nie­je moż­li­wość wysta­wia­nia ofer­ty sta­nów­ki.

Korzyści

www_mapa

Najważniejsze w całym tym inter­ne­to­wym zamie­sza­niu są oczy­wi­ście korzy­ści, jakie prze­ma­wia­ją za korzy­sta­niem z por­ta­lu www.RynekPolskichKoni.pl.
Osoby zain­te­re­so­wa­ne kup­nem konio­wa­te­go – oprócz czy­tel­ne­go wido­ku ogło­szeń z zamiesz­czo­ny­mi cena­mi – otrzy­mu­ją też duże moż­li­wo­ści fil­tro­wa­nia ogło­szeń: od pod­sta­wo­we­go miej­sca posto­ju konia, poprzez bar­dziej zaawan­so­wa­ne, takie jak płeć, typ raso­wy lub wręcz sama rasa, a nawet maść. Zachęcamy rów­nież do obej­rze­nia zbior­czej Mapy Ogłoszeń, któ­ra pomo­że w zlo­ka­li­zo­wa­niu miej­sca posto­ju zwie­rzę­cia.

Oprócz samych ogło­szeń, któ­rych dane w dużej mie­rze są zwe­ry­fi­ko­wa­ne z naszą bazą danych (pod­sta­wo­wa korzyść dla osób kupu­ją­cych), w ser­wi­sie będą rów­nież zamiesz­cza­ne arty­ku­ły z pora­da­mi doty­czą­cy­mi sprzedaży/zakupu konia. Już teraz zapra­sza­my do ich lek­tu­ry na pod­stro­nie zaty­tu­ło­wa­nej „Poradnik”.

Dodatkowo dla osób zare­je­stro­wa­nych w ser­wi­sie przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ne bonu­sy (nie­do­stęp­ne dla osób doda­ją­cych „szyb­kie ogło­sze­nia”, czy­li bez reje­stra­cji kon­ta w ser­wi­sie). Są to mię­dzy inny­mi:

  • przy­kła­do­wa umo­wa kup­na-sprze­da­ży konia z zamiesz­czo­ny­mi pod­sta­wo­wy­mi infor­ma­cja­mi o sprze­da­wa­nym zwie­rzę­ciu (umo­wa zosta­ła przy­go­to­wa­na przez praw­ni­ków i jest dosto­so­wa­na do nowych prze­pi­sów praw­nych obo­wią­zu­ją­cych od 25 grud­nia 2014 r.)
  • czę­ścio­wo wypeł­nio­ny for­mu­larz zgło­sze­nia zmia­ny posia­da­cza
  • moż­li­wość zakoń­cze­nia ogło­sze­nia przed jego wyga­śnię­ciem lub jego edy­cji w trak­cie trwa­nia
  • naj­waż­niej­sze: moż­li­wość pono­wie­nia wyga­słe­go ogło­sze­nia, bez koniecz­no­ści ponow­ne­go wpro­wa­dza­nia jego danych.

Dla hodow­ców, bli­żej hodow­ców...”

Ktoś powie: – Wszystko pięk­nie i ład­nie, ale gdzie jest haczyk? Ile to kosz­tu­je? Odpowiedź jest zaska­ku­ją­co pro­sta – tyle co NIC. Serwis jest i pozo­sta­nie dar­mo­wy dla wszyst­kich człon­ków związ­ków sfe­de­ro­wa­nych z PZHK, któ­rzy mają opła­co­ną skład­kę człon­kow­ską za dany rok kalen­da­rzo­wy.
W póź­niej­szym okre­sie prze­wi­du­je­my pobie­ra­nie opła­ty za doda­nie ogło­sze­nia jedy­nie przez oso­by nie­bę­dą­ce człon­ka­mi PZHK.
Przed doda­niem pierw­sze­go ogło­sze­nia ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z Regulaminem ser­wi­su. Odpowiedzi na pod­sta­wo­we pyta­nia zosta­ły zebra­ne na pod­stro­nie „Pytania i odpo­wie­dzi”.

Nowości na stro­nie www.pzhk.pl

www_dobrostan

Portal ogło­sze­nio­wy to nie­je­dy­na nowość, jaką dla Państwa przy­go­to­wa­li­śmy.
Ostatnio na stro­nie inter­ne­to­wej Polskiego Związku Hodowców Koni poja­wi­ła się m.in. nowa zakład­ka w menu zaty­tu­ło­wa­na: DOBROSTAN, któ­ra na razie zosta­ła podzie­lo­na na dwa odręb­ne dzia­ły – ich zawar­to­ści na pew­no nie trze­ba niko­mu przy­bli­żać – Artykuły i publi­ka­cje oraz Przepisy pra­wa. Państwa uwa­gę chcie­li­by­śmy skie­ro­wać rów­nież na pod­stro­nę poświę­co­ną Strategii roz­wo­ju Polskiego Związku Hodowców Koni na lata 2015 – 2020, dostęp­ną z pozio­mu menu SPRAWY ZWIĄZKOWE > Nasza misja.

Chcielibyśmy tak­że poin­for­mo­wać, że na wnio­sek hodow­ców pra­cu­je­my nad roz­wi­ja­niem peł­nych rodo­wo­dów koni na stro­nie Bazy rodo­wo­do­wej koni (https://baza.pzhk.pl).

Katarzyna Izak,
dział infor­ma­tycz­ny PZHK

Więcej w Konie i media

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę