Connect with us

Hodowca i Jeździec

Restrukturyzujmy i moder­ni­zuj­my

Od Redakcji

Restrukturyzujmy i moder­ni­zuj­my

Danuta Sobczak-Domańska, ARiMR w Szczecinie

W ostat­nim nume­rze „Hodowcy i Jeźdźca” pisa­li­śmy o może tro­chę trud­nym, ale potrzeb­nym Programie SAPARD. O tym jak bar­dzo potrzeb­nym może świad­czyć fakt, że środ­ki finan­so­we prze­zna­czo­ne na reali­za­cję tego pro­gra­mu zosta­ły w peł­ni wyko­rzy­sta­ne jesz­cze przed ter­mi­nem przy­stą­pie­nia Polski do Unii Europejskiej. Tak, więc i ter­mi­ny skła­da­nia wnio­sków ule­gły skró­ce­niu. W rezul­ta­cie oka­za­ło się, że potra­fi­my spro­stać dość wyso­kim wyma­ga­niom, jakie, nota bene w pew­nym stop­niu sami sobie posta­wi­li­śmy. Pesymiści mogą tu zapy­tać - „i co dalej”? I będzie to pyta­nie jak naj­bar­dziej uza­sad­nio­ne. Wbrew pozo­rom nie jest źle. Po uzy­ska­niu przez Polskę człon­ko­stwa w Unii Europejskiej pomoc finan­so­wa na przed­się­wzię­cia m.in. w zakre­sie popra­wy prze­twór­stwa i mar­ke­tin­gu arty­ku­łów rol­nych, róż­ni­co­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na obsza­rach wiej­skich oraz na inwe­sty­cje w gospo­dar­stwach rol­nych, udzie­la­na będzie m.in. w ramach Sektorowego Progra­mu Oper­a­cyj­ne­go Restrukturyzacji i moder­ni­za­cji sek­to­ra żyw­no­ścio­we­go i roz­wo­ju obsza­rów wiej­skich. Program ten nie uzy­skał jesz­cze peł­nej akre­dy­ta­cji, posta­ra­my się, więc w peł­ni przed­sta­wić go Państwu w następ­nym nume­rze nasze­go pisma. SPO jest w swo­ich zało­że­niach bar­dzo podob­ny do Programu SAPARD, zakła­da jed­nak więk­sze moż­li­wo­ści finan­so­we dla bene­fi­cjen­tów. I tak np. w Działaniu - uła­twia­ją­cym start dla mło­dych rol­ni­ków - zakła­da „pre­mię” (nowe nazew­nic­two) w wyso­ko­ści 100 000 zł. Pomoc może być przy tym przy­zna­na pod warun­kiem uzu­peł­nie­nia wykształ­ce­nia rol­ni­cze­go w cza­sie nie dłuż­szym niż 3 lata od dnia roz­po­czę­cia pro­wa­dze­nia gospo­dar­stwa. (Ważne dla uczniów szkół śred­nich i stu­den­tów). Dla inwe­sto­rów w gospo­dar­stwach rol­nych, wyso­kość pomo­cy może wyno­sić od 50 do 65 % (mak­sy­mal­ny poziom pomo­cy dla rol­ni­ków z obsza­rów o szcze­gól­nie trud­nych warun­kach gospo­da­ro­wa­nia + mło­dy rol­nik) i nie może prze­kro­czyć 300 000 zł, co już sta­no­wi kwo­tę nie­ba­ga­tel­ną. Projekt SPO restruk­tu­ry­za­cji i moder­ni­za­cji sek­to­ra żyw­no­ścio­we­go i roz­wo­ju obsza­rów wiej­skich opu­bli­ko­wa­ny jest na stro­nach inter­ne­to­wych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, któ­rej dzia­łal­ność tro­chę żar­to­bli­wie para­fra­zu­je­my w tytu­le arty­ku­łu, nadal będzie wspie­rać dzia­ła­nia słu­żą­ce roz­wo­jo­wi rol­nic­twa i obsza­rów wiej­skich. Ta rzą­do­wa insty­tu­cja, któ­ra powsta­ła w roku 1994, wspo­ma­ga finan­so­wo: inwe­sty­cje w rol­nic­twie i zwią­za­nych z nim usłu­gach oraz w prze­twór­stwie rol­no -spo­żyw­czym, przed­się­wzię­cia two­rzą­ce dla miesz­kań­ców wsi sta­łe miej­sca pra­cy poza rol­nic­twem, roz­wój infra­struk­tu­ry wiej­skiej, popra­wy struk­tu­ry agrar­nej, inwe­sty­cje zwią­za­ne z budo­wą giełd i ryn­ków hur­to­wych, oświa­tę i doradz­two rol­ni­cze oraz upo­wszech­nia­nie i wdra­ża­nie rachun­ko­wo­ści w gospo­dar­stwach. Dla czy­tel­ni­ków nasze­go pisma naj­istot­niej­sze są dwie pierw­sze z wymie­nio­nych grup i na nich posta­ra­my się sku­pić w dal­szych roz­wa­ża­niach nad moż­li­wo­ścia­mi wyko­rzy­sta­nia środ­ków pomo­co­wych.

KREDYTY. Agencja dopła­ca do opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tów ban­ko­wych. Udziela tak­że gwa­ran­cji kre­dy­to­wych i porę­czeń spłat kre­dy­tów oraz poży­czek. Wspólną cechą wszyst­kich form pomo­cy finan­so­wej jest łącze­nie środ­ków publicz­nych, któ­ry­mi zarzą­dza Agencja, ze środ­ka­mi wła­sny­mi inwe­sto­ra. Pomoc pocho­dzą­ca z budże­tu pań­stwa jest ich uzu­peł­nie­niem. Poza rol­ni­ka­mi i przed­się­bior­ca­mi z pomo­cy Agencji korzy­sta­ją zarzą­dy gmin inwe­stu­ją­ce w infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną i pro­duk­cyj­ną na tere­nach wiej­skich.

Dla naszych czy­tel­ni­ków przed­sta­wia­my szcze­gó­ło­we warun­ki otrzy­ma­nia kre­dy­tów w inte­re­su­ją­cych nas sek­to­rach:

Kredyt IP. Kredyt na reali­za­cję przed­się­wzięć inwe­sty­cyj­nych w rol­nic­twie, prze­twór­stwie rol­no-spo­żyw­czym i usłu­gach dla rol­nic­twa. O kre­dyt mogą ubie­gać się: oso­by fizycz­ne posia­da­ją­ce peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, z wyłą­cze­niem eme­ry­tów i ren­ci­stów, oso­by praw­ne, jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne nie posia­da­ją­ce oso­bo­wo­ści praw­nej. Kredyt może być prze­zna­czo­ny m.in. na: zakup, moder­ni­za­cję, adap­ta­cję, budo­wę i roz­bu­do­wę gospo­darstw rol­nych, zakła­dów prze­twór­stwa rol­no-spo­żyw­cze­go oraz zakła­dów świad­czą­cych usłu­gi dla rol­nic­twa (z wyłą­cze­niem w 2004 r. nie­któ­rych inwe­sty­cji w dro­biar­stwie), zakup nie­ru­cho­mo­ści rol­nych zabu­do­wa­nych i nie­za­bu­do­wa­nych, zakup i mon­taż maszyn, urzą­dzeń i narzę­dzi, zakup sta­da pod­sta­wo­we­go, zakup samo­cho­dów cię­ża­ro­wych, dostaw­czych lub spe­cja­li­stycz­nych wyłącz­nie dla potrzeb zwią­za­nych z pro­duk­cją w dzia­łach spe­cjal­nych pro­duk­cji rol­nej, budo­wę, zakup, insta­la­cję urzą­dzeń i obiek­tów słu­żą­cych do zasi­la­nia w wodę, ener­gię elek­trycz­ną, gaz i odpro­wa­dze­nie ście­ków w obrę­bie gospo­dar­stwa lub zakła­du, budo­wę zagro­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków w gospo­dar­stwach rol­nych, utwar­dze­nie pla­ców w obrę­bie gospo­darstw rol­nych i zakła­dów prze­twór­stwa rol­no-spo­żyw­cze­go, budo­wę ogro­dzeń w gospo­dar­stwach rol­nych i zakła­dach prze­twór­stwa rol­no-spo­żyw­cze­go, zakup urzą­dzeń i opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia pro­ce­sem pro­duk­cji. W zakres przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­ne­go w gospo­dar­stwie rol­nym i dzia­le spe­cjal­nym pro­duk­cji rol­nej może wcho­dzić zakup lub budo­wa budyn­ku miesz­kal­ne­go, o ile w gospo­dar­stwie nie ist­nie­je budy­nek miesz­kal­ny i wnio­sko­daw­ca lub jego mał­żo­nek nie posia­da inne­go budyn­ku miesz­kal­ne­go lub miesz­ka­nia, pod warun­kiem, że koszt zaku­pu lub budo­wy takie­go budyn­ku nie prze­kra­cza 30% cał­ko­wi­tych kosz­tów przed­się­wzię­cia, nie wię­cej jed­nak niż 50 tys. zł. Do zakre­su przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­ne­go mogą tak­że wcho­dzić nie­zbęd­ne nakła­dy rze­czo­we na uru­cho­mie­nie pierw­sze­go cyklu pro­duk­cyj­ne­go (np. zakup zwie­rząt gospo­dar­skich, pasz tre­ści­wych, kwa­li­fi­ko­wa­ne­go mate­ria­łu siew­ne­go, opa­łu w przy­pad­ku upraw w szklar­niach ogrze­wa­nych i tune­lach ogrze­wa­nych), pod warun­kiem, że nie sta­no­wią wię­cej niż 30% cał­ko­wi­tych kosz­tów przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­ne­go. Ponadto, kre­dyt może zostać udzie­lo­ny na reali­za­cję przed­się­wzięć inwe­sty­cyj­nych zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści agro­tu­ry­stycz­nej w gospo­dar­stwie rol­nym tj.: adap­ta­cję i remont budyn­ków miesz­kal­nych i gospo­dar­skich, o ile budyn­ki te słu­żą lub będą słu­ży­ły świad­cze­niu usług agro­tu­ry­stycz­nych, moder­ni­za­cję budyn­ków miesz­kal­nych, w tym: zakła­da­nie insta­la­cji kana­li­za­cyj­nej, cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia, wody, gazu, urzą­dza­nie pól namio­to­wych, w tym sani­ta­ria­tów i dopro­wa­dze­nie wody,a tak­że na reali­za­cję przed­się­wzięć zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią wete­ry­na­ryj­ną, tj.: moder­ni­za­cję i adap­ta­cję pomiesz­czeń, zakup urzą­dzeń i narzę­dzi zwią­za­nych bez­po­śred­nio ze świad­cze­niem usług wete­ry­na­ryj­nych. Kredyt nie może zostać prze­zna­czo­ny m. in. na: zakup maszyn, urzą­dzeń i narzę­dzi rol­ni­czych, któ­re zosta­ły wypro­du­ko­wa­ne wcze­śniej niż trzy lata przed datą zaku­pu lub były już przed­mio­tem obro­tu z zasto­so­wa­niem pre­fe­ren­cji pań­stwo­wych. Kwota kre­dy­tu nie może prze­kro­czyć: 80% war­to­ści nakła­dów inwe­sty­cyj­nych skła­da­ją­cych się na przed­się­wzię­cie reali­zo­wa­ne przez pod­miot w gospo­dar­stwie lub gospo­dar­stwach rol­nych, na dzia­łal­ność w zakre­sie agro­tu­ry­sty­ki oraz na dzia­łal­ność wete­ry­na­ryj­ną, nie wię­cej jed­nak niż 4 mln zł, 70% war­to­ści nakła­dów inwe­sty­cyj­nych na usłu­gi dla rol­nic­twa, nie wię­cej niż 4 mln zł, 70% war­to­ści nakła­dów inwe­sty­cyj­nych na dzia­ły spe­cjal­ne pro­duk­cji rol­nej, nie wię­cej jed­nak niż 8 mln zł, 70% war­to­ści nakła­dów inwe­sty­cyj­nych w prze­twór­stwie rol­no-spo­żyw­czym - nie wię­cej niż 8 mln zł, a w prze­twór­stwie mię­sa, mle­ka lub ziem­nia­ków na skro­bię - nie wię­cej niż 16 mln zł na przed­się­wzię­cia w zakre­sie dosto­so­wa­nia pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści do wymo­gów sani­tar­nych i wete­ry­na­ryj­nych, obo­wią­zu­ją­cych w Unii Europejskiej, lub na wpro­wa­dze­nie nowych tech­no­lo­gii. Różnica mię­dzy war­to­ścią przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­ne­go, a kwo­tą udzie­lo­ne­go kre­dy­tu sta­no­wi udział wła­sny kre­dy­to­bior­cy. Posiadanie udzia­łu wła­sne­go musi zostać udo­ku­men­to­wa­ne przez inwe­sto­ra przed pod­pi­sa­niem umo­wy kre­dy­tu w spo­sób wia­ry­god­ny dla Banku. Oprocentowanie pła­co­ne przez kre­dy­to­bior­cę nie może być niż­sze niż 3% w ska­li roku. Kredyt może być udzie­lo­ny mak­sy­mal­nie na 8 lat z moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia 2-let­niej karen­cji w spła­cie kapi­ta­łu. Okres spła­ty kre­dy­tów zacią­gnię­tych przez pro­du­cen­tów dro­biu może zostać wydłu­żo­ny do 9 lat. Procedura ubie­ga­nia się o kre­dyt: przy­go­to­wa­nie pla­nu przed­się­wzię­cia, pozy­ska­nie pozy­tyw­nej opi­nii Ośrodka Doradztwa Rolniczego wła­ści­we­go dla miej­sca reali­za­cji przed­się­wzię­cia, zło­że­nie w Banku wnio­sku o kre­dyt wraz z pla­nem przed­się­wzię­cia, pozy­tyw­ną opi­nią ODR oraz kom­ple­tem doku­men­tów wyma­ga­nych przez Bank.
Wg danych ARiMR z dni: 2004-02-06

Kredyt KZ. Kredyt na zakup grun­tów rol­nych. O kre­dyt mogą ubie­gać się bene­fi­cjen­ci j.w. Kredyt może być prze­zna­czo­ny na zakup grun­tów rol­nych w celu: utwo­rze­nia nowe­go gospo­dar­stwa rol­ne­go o powierzch­ni użyt­ków rol­nych nie mniej­szej od śred­niej w danym woje­wódz­twie (według danych Głównego Urzędu Statystycznego) i nie więk­szej niż 100 ha prze­li­cze­nio­wych, powięk­sze­nia gospo­dar­stwa rol­ne­go mają­ce­go powierzch­nię ogól­ną co naj­mniej 1 ha lub powierzch­nię użyt­ków rol­nych nie mniej­szą niż 1 ha prze­li­cze­nio­wy, obli­czo­ną według zasad sto­so­wa­nych przy nali­cza­niu podat­ku rol­ne­go, do powierzch­ni użyt­ków rol­nych nie mniej­szej od śred­niej w danym woje­wódz­twie (według danych GUS) i nie więk­szej niż 100 ha prze­li­cze­nio­wych. W przy­pad­ku zaku­pu grun­tów rol­nych w celu utwo­rze­nia lub powięk­sze­nia gospo­dar­stwa, któ­re pro­wa­dzić będzie dzia­ły spe­cjal­ne pro­duk­cji rol­nej lub rybo­łów­stwo i rybac­two, jego powierzch­nia może być mniej­sza od śred­niej w danym woje­wódz­twie. Kwota kre­dy­tu nie może prze­kro­czyć: 80% ceny umow­nej grun­tów rol­nych, nie wię­cej jed­nak niż 2 mln zł na przed­się­wzię­cie reali­zo­wa­ne przez pod­miot w gospo­dar­stwie lub gospo­dar­stwach rol­nych, pozio­mu śred­nich cen ryn­ko­wych grun­tów w danym woje­wódz­twie. Różnica mię­dzy war­to­ścią przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­ne­go, a kwo­tą udzie­lo­ne­go kre­dy­tu sta­no­wi udział wła­sny kre­dy­to­bior­cy. Posiadanie udzia­łu wła­sne­go musi zostać udo­ku­men­to­wa­ne przez inwe­sto­ra przed pod­pi­sa­niem umo­wy kre­dy­tu w spo­sób wia­ry­god­ny dla Banku. Oprocentowanie kre­dy­tu jest zmien­ne i wyno­si obec­nie 2% w ska­li roku. Kredyt może zostać udzie­lo­ny mak­sy­mal­nie na 15 lat z moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia 2-let­niej karen­cji w spła­cie kapi­ta­łu.
Procedura ubie­ga­nia się o kre­dyt: jak w IP
Wg danych ARiMR z dn.: 2003-08-20

Kredyt MR. Kredyt na utwo­rze­nie lub urzą­dze­nie gospo­darstw rol­nych przez oso­by, któ­re nie prze­kro­czy­ły 40 roku życia. O kre­dyt mogą ubie­gać się oso­by fizycz­ne, posia­da­ją­ce peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, któ­re: w dniu zawar­cia umo­wy kre­dy­tu nie prze­kro­czy­ły 40 roku życia, posia­da­ją wykształ­ce­nie rol­ni­cze lub mają udo­ku­men­to­wa­ny 3-let­ni okres pra­cy w gospo­dar­stwie rol­nym lub dzia­le spe­cjal­nym pro­duk­cji rol­nej o kie­run­ku zgod­nym z dzia­łal­no­ścią, na któ­rą zosta­nie prze­zna­czo­ny kre­dyt, mogą być ren­ci­sta­mi, o ile pra­wo do ren­ty usta­lo­ne zosta­ło z tytu­łu czę­ścio­wej nie­zdol­no­ści do pra­cy na pod­sta­wie prze­pi­sów innych niż prze­pi­sy o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków, nie są eme­ry­ta­mi. Kredyt może być prze­zna­czo­ny na: zakup wła­sno­ści lub pra­wa wie­czy­ste­go użyt­ko­wa­nia dział­ki lub dzia­łek rol­nych wyod­ręb­nio­nych geo­de­zyj­nie, zakup, budo­wę, roz­bu­do­wę, adap­ta­cję, moder­ni­za­cję budyn­ków i budow­li gospo­dar­czych, (z wyłą­cze­niem w 2004 r. nie­któ­rych inwe­sty­cji w dro­biar­stwie), zakup i mon­taż maszyn, urzą­dzeń i narzę­dzi rol­ni­czych, zakup sta­da pod­sta­wo­we­go, zakup środ­ków obro­to­wych nie­zbęd­nych na uru­cho­mie­nie pierw­sze­go cyklu pro­duk­cyj­ne­go, pod warun­kiem, że nie sta­no­wią wię­cej niż 30% cał­ko­wi­tych kosz­tów przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­ne­go przy­ję­tych w pla­nie przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­ne­go, zakup lub budo­wę budyn­ku miesz­kal­ne­go, o ile w gospo­dar­stwie nie ist­nie­je budy­nek miesz­kal­ny i wnio­sko­daw­ca lub jego mał­żo­nek nie posia­da inne­go budyn­ku miesz­kal­ne­go lub miesz­ka­nia, pod warun­kiem, że koszt zaku­pu lub budo­wy takie­go budyn­ku nie prze­kra­cza 30% cał­ko­wi­tych kosz­tów przed­się­wzię­cia, nie wię­cej jed­nak niż 50 tys. zł, zakup samo­cho­dów cię­ża­ro­wych, dostaw­czych lub spe­cja­li­stycz­nych wyłącz­nie dla potrzeb zwią­za­nych z pro­duk­cją w dzia­łach spe­cjal­nych pro­duk­cji rol­nej, budo­wę, zakup, insta­la­cję urzą­dzeń i obiek­tów słu­żą­cych do zasi­la­nia w wodę, ener­gię elek­trycz­ną, gaz i odpro­wa­dze­nie ście­ków w obrę­bie gospo­dar­stwa, zakup, budo­wę, adap­ta­cję i moder­ni­za­cję pomiesz­czeń socjal­nych w gospo­dar­stwach, budo­wę zagro­do­wych oczysz­czal­ni ście­ków w gospo­dar­stwach, utwar­dze­nie pla­ców w obrę­bie gospo­darstw i dzia­łów spe­cjal­nych pro­duk­cji rol­nej, budo­wę i moder­ni­za­cję dojaz­dów łączą­cych punk­ty odbio­ru mle­ka w gospo­dar­stwach rol­nych z sie­cią dróg publicz­nych, budo­wę ogro­dzeń, rekul­ty­wa­cję grun­tów rol­nych, budo­wę, reno­wa­cję i moder­ni­za­cję sta­wów ryb­nych, zało­że­nie plan­ta­cji wie­lo­let­nich, zakup, budo­wę, adap­ta­cję i moder­ni­za­cję myj­ni, obiek­tów do czysz­cze­nia, sor­tow­ni, prze­cho­wal­ni, zamra­żal­ni, chłod­ni i schła­dzal­ni owo­ców i warzyw, pako­wal­ni ziem­nia­ków, owo­ców i warzyw, dla potrzeb gospo­darstw rol­nych.Kredyt nie może zostać prze­zna­czo­ny m. in. na: zakup maszyn, urzą­dzeń i narzę­dzi rol­ni­czych, któ­re zosta­ły wypro­du­ko­wa­ne wcze­śniej niż trzy lata przed datą zaku­pu lub były już przed­mio­tem obro­tu z zasto­so­wa­niem pre­fe­ren­cji pań­stwo­wych. Kwota kre­dy­tu nie może prze­kro­czyć: 80% war­to­ści nakła­dów inwe­sty­cyj­nych skła­da­ją­cych się na przed­się­wzię­cie reali­zo­wa­ne przez pod­miot w gospo­dar­stwie lub gospo­dar­stwach rol­nych, nie wię­cej jed­nak niż 4 mln zł, 70% war­to­ści nakła­dów inwe­sty­cyj­nych na dzia­ły spe­cjal­ne pro­duk­cji rol­nej, nie wię­cej jed­nak niż 8 mln zł. Różnica mię­dzy war­to­ścią przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­ne­go, a kwo­tą udzie­lo­ne­go kre­dy­tu sta­no­wi udział wła­sny kre­dy­to­bior­cy. Posiadanie udzia­łu wła­sne­go musi zostać udo­ku­men­to­wa­ne przez inwe­sto­ra przed pod­pi­sa­niem umo­wy kre­dy­tu w spo­sób wia­ry­god­ny dla Banku. Oprocentowanie kre­dy­tu jest zmien­ne i wyno­si obec­nie 1,2% w ska­li roku. Kredyt może być udzie­lo­ny mak­sy­mal­nie na 15 lat z moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia 2-let­niej karen­cji w spła­cie kapi­ta­łu.
Procedura ubie­ga­nia się o kre­dyt: jak w IP
Wg danych ARiMR z dn.: 2003-08-20

Kredyt OR. Kredyt na utwo­rze­nie lub urzą­dze­nie gospo­dar­stwa rol­ne­go w ramach pro­gra­mu osad­nic­twa rol­ni­cze­go na grun­tach Skarbu Państwa. O kre­dyt mogą ubie­gać się oso­by fizycz­ne, posia­da­ją­ce peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, z wyłą­cze­niem eme­ry­tów i ren­ci­stów. Kredyt może być prze­zna­czo­ny na: jak w MR. Kredyt nie może zostać prze­zna­czo­ny m. in. na: zakup maszyn, urzą­dzeń i narzę­dzi rol­ni­czych, któ­re zosta­ły wypro­du­ko­wa­ne wcze­śniej niż trzy lata przed datą zaku­pu lub były już przed­mio­tem obro­tu z zasto­so­wa­niem pre­fe­ren­cji pań­stwo­wych. Kwota kre­dy­tu nie może prze­kro­czyć 95% war­to­ści nakła­dów inwe­sty­cyj­nych skła­da­ją­cych się na przed­się­wzię­cie reali­zo­wa­ne przez pod­miot w gospo­dar­stwie lub gospo­dar­stwach rol­nych, nie wię­cej jed­nak niż 2 mln zł. Różnica mię­dzy war­to­ścią przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­ne­go, a kwo­tą udzie­lo­ne­go kre­dy­tu sta­no­wi udział wła­sny kre­dy­to­bior­cy. Posiadanie udzia­łu wła­sne­go musi zostać udo­ku­men­to­wa­ne przez inwe­sto­ra przed pod­pi­sa­niem umo­wy kre­dy­tu w spo­sób wia­ry­god­ny dla Banku. Oprocentowanie kre­dy­tu jest zmien­ne i wyno­si obec­nie w zależ­no­ści od warun­ków speł­nia­nych przez kre­dy­to­bior­cę od 2% do 6% w ska­li roku. Kredyt może zostać udzie­lo­ny mak­sy­mal­nie na 15 lat z moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia 3-let­niej karen­cji w spła­cie kapi­ta­łu. Procedura ubie­ga­nia się o kre­dyt: przy­go­to­wa­nie pla­nu przed­się­wzię­cia, uzy­ska­nie oświad­cze­nia Agencji Nieruchomości Rolnych, że przed­się­wzię­cie inwe­sty­cyj­ne jest reali­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu osad­nic­twa rol­ni­cze­go, wła­ści­we­go dla miej­sca reali­za­cji przed­się­wzię­cia, uzy­ska­nie pozy­tyw­nej opi­nii Ośrodka Doradztwa Rolniczego wła­ści­we­go dla miej­sca reali­za­cji przed­się­wzię­cia, zło­że­nie w Banku wnio­sku o kre­dyt wraz z pla­nem przed­się­wzię­cia, pozy­tyw­ną opi­nią ODR oraz kom­ple­tem doku­men­tów wyma­ga­nych przez Bank.
Wg danych ARiMR z dnia: 2003-08-20

Kredyt GR. Kredyt na zakup nie­ru­cho­mo­ści rol­nych prze­zna­czo­nych na utwo­rze­nie lub urzą­dze­nie gospo­dar­stwa rodzin­ne­go w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 11 kwiet­nia 2003 r. o kształ­to­wa­niu ustro­ju rol­ne­go (Dz. U. Nr 64, poz. 592) (Symbol GR). O kre­dyt mogą ubie­gać się rol­ni­cy indy­wi­du­al­ni posia­da­ją­cy peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, z wyłą­cze­niem eme­ry­tów i ren­ci­stów. Za rol­ni­ka indy­wi­du­al­ne­go uwa­ża się oso­bę fizycz­ną, będą­cą wła­ści­cie­lem lub dzier­żaw­cą nie­ru­cho­mo­ści rol­nych: łącz­nej powierzch­ni użyt­ków rol­nych nie­prze­kra­cza­ją­cej 300 ha, pro­wa­dzą­cą oso­bi­ście gospo­dar­stwo rol­ne (podej­mu­ją­cą wszel­kie decy­zje doty­czą­ce pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści rol­ni­czej w tym gospo­dar­stwie), posia­da­ją­cą kwa­li­fi­ka­cje rol­ni­cze (kwa­li­fi­ka­cje rol­ni­cze posia­da oso­ba mają­ca wykształ­ce­nie rol­ni­cze co naj­mniej zasad­ni­cze lub wykształ­ce­nie śred­nie lub wykształ­ce­nie wyż­sze; kwa­li­fi­ka­cje rol­ni­cze posia­da rów­nież oso­ba, któ­ra oso­bi­ście pro­wa­dzi­ła gospo­dar­stwo rol­ne lub pra­co­wa­ła w gospo­dar­stwie rol­nym przez okres co naj­mniej 5 lat). Kredyt może być prze­zna­czo­ny na: zakup grun­tów rol­nych w celu: utwo­rze­nia nowe­go gospo­dar­stwa rol­ne­go o powierzch­ni użyt­ków rol­nych nie mniej­szej niż śred­nia w danym woje­wódz­twie wg GUS i nie więk­szej niż 300 ha, powięk­sze­nia gospo­dar­stwa rol­ne­go mają­ce­go powierzch­nię co naj­mniej 1 ha użyt­ków rol­nych do powierzch­ni użyt­ków rol­nych nie mniej­szej niż śred­nia w danym woje­wódz­twie wg GUS i nie więk­szej niż 300 ha, zakup nie­użyt­ków prze­zna­czo­nych na budo­wę obiek­tów gospo­dar­ki rybac­kiej, finan­so­wa­nie kosz­tów ogól­nych, o ile nie prze­kra­cza­ją 12% cał­ko­wi­tych kosz­tów przed­się­wzię­cia, w zakre­sie: opłat za usłu­gi (hono­ra­ria kon­sul­tan­tów, stu­dia wyko­nal­no­ści), opłat sądo­wych i nota­rial­nych. zaku­pie, budo­wie, adap­ta­cji i moder­ni­za­cji myj­ni, obiek­tów do czysz­cze­nia, sor­tow­ni, prze­cho­wal­ni, zamra­żal­ni, chłod­ni i schła­dzal­ni, pako­wal­ni owo­ców, warzyw i ziem­nia­ków, budo­wie obiek­tów, zaku­pie, moder­ni­za­cji i insta­la­cji maszyn oraz urzą­dzeń popra­wia­ją­cych gospo­dar­kę ener­ge­tycz­ną, wod­no-ście­ko­wą i ochro­nę śro­do­wi­ska. Kwota kre­dy­tu nie może prze­kro­czyć: 90% ceny umow­nej grun­tów rol­nych, nie wię­cej jed­nak niż 4 mln zł na przed­się­wzię­cie reali­zo­wa­ne przez pod­miot w gospo­dar­stwie lub gospo­dar­stwach rol­nych, pozio­mu śred­nich cen ryn­ko­wych grun­tów w danym woje­wódz­twie. Różnica mię­dzy war­to­ścią przed­się­wzię­cia inwe­sty­cyj­ne­go, a kwo­tą udzie­lo­ne­go kre­dy­tu sta­no­wi udział wła­sny kre­dy­to­bior­cy. Posiadanie udzia­łu wła­sne­go musi zostać udo­ku­men­to­wa­ne przez inwe­sto­ra przed pod­pi­sa­niem umo­wy kre­dy­tu w spo­sób wia­ry­god­ny dla Banku. Oprocentowanie kre­dy­tu pła­co­ne przez kre­dy­to­bior­cę nie może być niż­sze niż 1,2% w ska­li roku. Kredyt może być udzie­lo­ny mak­sy­mal­nie na 20 lat z moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia 2-let­niej karen­cji w spła­cie kapi­ta­łu.
Procedura ubie­ga­nia się o kre­dyt: jak w IP
Wg danych ARiMR z dn.: 2004-02-06

WAŻNE! Ośrodki Doradztwa Rolniczego - Zgodnie z § 9 roz­po­rzą­dze­nia Rady Ministrów w spra­wie szcze­gó­ło­wych kie­run­ków dzia­łań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz spo­so­bów ich reali­za­cji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.) Ośrodki Doradztwa Rolniczego wyda­ją opi­nie o pla­nach przed­się­wzięć przed­kła­da­nych przez oso­by ubie­ga­ją­ce się o kre­dy­ty inwe­sty­cyj­ne z dopła­ta­mi ARiMR do opro­cen­to­wa­nia. Opinia wyda­wa­na jest nie­od­płat­nie przez ODR wła­ści­wy dla miej­sca reali­za­cji przed­się­wzię­cia. Ośrodki Doradztwa Rolniczego udzie­la­ją rów­nież szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji o zasa­dach udzie­la­nia kre­dy­tów pre­fe­ren­cyj­nych.

Wykaz Ośrodków Doradztwa Rolniczego:
http://www.cdr.gov.pl/pol/adresarz/odr/jdr.htm

Po kre­dyt nale­ży udać się bez­po­śred­nio do ban­ku i tam dopeł­nić wszel­kich for­mal­no­ści. Listę ban­ków, któ­re współ­pra­cu­ją z ARiMR przed­sta­wia­my poni­żej.

Bank Gospodarki Żywnościowej SA W-wa, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., PKO BP S.A. W-wa, Bank Handlowy S.A., Kredyt Bank SA W-wa, ING Bank Śląski S.A. Katowice, SGB GBW SA Poznań, Bank Zachodni WBK S.A., Bank Millenium S.A. W-wa, Bank Ochrony Środowiska SA W-wa, BRE Bank SA W-wa, Bank PKO SA W-wa, Nordea Bank Polska S.A., Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. W-wa, Górnośląski Bank Gospodarczy SA Katowice, Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.

Kredyty jak widać są opro­cen­to­wa­ne dosyć przy­jaź­nie. Ale może war­to pocze­kać na uru­cho­mie­nie Sektorowego Progra­mu Oper­a­cyj­ne­go, gdzie moż­na uzy­skać pre­mię nawet wyso­ko­ści 300 000 zł. Wnioski o pomoc są co raz bar­dziej czy­tel­ne a i pra­cow­ni­cy Agencji będą mie­li do Państwa dys­po­zy­cji wię­cej cza­su i wła­sne­go doświad­cze­nia.

Dla zain­te­re­so­wa­nych! W wyka­zie dzia­łal­no­ści w zakre­sie rol­nic­twa, prze­twór­stwa rol­no-spo­żyw­cze­go, usług dla rol­nic­twa oraz dzia­łów spe­cjal­nych pro­duk­cji rol­nej wspo­ma­ga­nych przez ARiMR w posta­ci dopłat do opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tów inwe­sty­cyj­nych, wska­za­nie - 01.22.Z. - obej­mu­je chów i hodow­le owiec, kóz i koni. To punkt, któ­ry Państwo zazna­czy­cie we wnio­sku, jaki mam nadzie­ję wypeł­ni­cie. Nie jest to napraw­dę trud­ne a i ośrod­ki doradz­twa rol­ni­cze­go są coraz lepiej przy­go­to­wa­ne.

Życzę dobrych decy­zji.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę