Connect with us

Hodowca i Jeździec

Regulamin roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2007 r.

Regulaminy

Regulamin roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2007 r.

Postanowienia ogól­ne

 1. Mistrzostwa Polski Młodych Koni (MPMK) jako pró­by dziel­no­ści mają na celu:
  • oce­nę użyt­ko­wo­ści wła­snej star­tu­ją­cych koni oraz war­to­ści hodow­la­nej ich rodzi­ców,
  • nagro­dze­nie i uho­no­ro­wa­nie hodow­ców i wła­ści­cie­li naj­lep­szych koni,
  • zachę­ce­nie hodow­ców i wła­ści­cie­li koni do powie­rze­nia naj­lep­sze­go „mate­ria­łu” uta­len­to­wa­nym jeźdź­com i naj­lep­szym szko­le­niow­com.
 2. Prawo star­tu w MPMK mają konie:
  • któ­rych mat­ki w momen­cie uro­dze­nia źre­bię­cia były wła­sno­ścią pod­mio­tu kra­jo­we­go i na któ­re pod­miot pro­wa­dzą­cy wła­ści­wą księ­gę lub rejestr hodow­la­ny w Polsce wydał doku­ment hodow­la­ny,
  • zakwa­li­fi­ko­wa­ne zgod­nie z regu­la­mi­na­mi poszcze­gól­nych dys­cy­plin.
 3. Konie pol­skiej hodow­li, będą­ce wła­sno­ścią pod­mio­tu zagra­nicz­ne­go, mają pra­wo star­tu w MPMK na pod­sta­wie wyni­ków osią­gnię­tych w kra­ju swo­je­go poby­tu. Prawo star­tu mają tyl­ko konie ras uzna­nych za przy­dat­ne do dosko­na­le­nia kra­jo­wych ras koni. Postanowienia szcze­gó­ło­we - patrz regu­la­min każ­dej z dys­cy­plin.
 4. W przy­pad­ku koni hodow­li pol­skiej, będą­cych wła­sno­ścią pod­mio­tu zagra­nicz­ne­go, wła­ści­ciel winien przed­sta­wić w PZHK doku­ment hodow­la­ny z kra­ju poby­tu konia.
 5. Nie ogra­ni­cza się ilo­ści star­tów konia w eli­mi­na­cjach, koń może wystar­to­wać w eli­mi­na­cjach w róż­nych regio­nach PZJ, nato­miast w jed­nym regio­nie nie może odbyć wię­cej niż 8 prze­jaz­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych (doty­czy koni 4-let­nich w sko­kach przez prze­szko­dy oraz ujeż­dże­nia we wszyst­kich kate­go­riach wie­ko­wych).
 6. Właściciele koni star­tu­ją­cych w eli­mi­na­cjach do MPMK muszą przed­sta­wić komi­sji sędziow­skiej „Paszport konia” wysta­wio­ny przez OZHK / WZHK lub jeden z doku­men­tów hodow­la­nych lub jego kse­ro­ko­pię - „Świadectwo wpi­sa­nia ogiera/ kla­czy do księ­gi” lub „Świadectwo dopusz­cze­nia ogie­ra do roz­ro­du”, potwier­dzo­ną przez Okręgowy Związek Hodowców Koni wła­ści­wy tery­to­rial­nie dla wła­ści­cie­la konia. Konie hodow­li zagra­nicz­nej win­ny legi­ty­mo­wać się pasz­por­tem wysta­wio­nym przez wła­ści­we wła­dze kra­ju pocho­dze­nia. Żaden koń hodow­li zagra­nicz­nej nie będzie dopusz­czo­ny do kwa­li­fi­ka­cji MPMK, jeże­li nie zosta­nie wcze­śniej zare­je­stro­wa­ny przez pod­miot pro­wa­dzą­cy księ­gę. Rejestracji doko­nu­je się na pod­sta­wie doku­men­tów prze­sła­nych przez wła­ści­cie­la. Zgodnie z usta­wą „O sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt” z dn. 2 kwiet­nia 2004 r., każ­dy wła­ści­ciel musi zare­je­stro­wać konia w bazie pod­mio­tu pro­wa­dzą­ce­go księ­gę do 30 dni od momen­tu przy­by­cia tego konia na tery­to­rium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy pamię­tać, iż w pasz­por­cie zagra­nicz­nym powi­nien być wpi­sa­ny pol­ski wła­ści­ciel, a doko­nać tego powi­nien zwią­zek rodzi­my (czy­li zagra­nicz­ny), w któ­rym dany koń jest zare­je­stro­wa­ny.
 7. Podczas MPMK pra­cow­nik PZHK lub OZHK / WZHK spraw­dza „Paszport konia” oraz doku­men­ty hodow­la­ne (m.in. zgod­ność opi­su konia na doku­men­cie hodow­la­nym z rze­czy­wi­stym jego wize­run­kiem, popraw­ność wpi­sy­wa­nia nazw przod­ków w rodo­wo­dzie) oraz potwier­dza rasę i pocho­dze­nie star­tu­ją­ce­go konia.
 8. Wyniki zawo­dów eli­mi­na­cyj­nych, na któ­rych zgod­nie z uchwa­łą Walnego Zjazdu PZJ wid­nie­je pocho­dze­nie star­tu­ją­ce­go konia, pod­pi­sa­ne przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej są prze­sy­ła­ne do Polskiego Związku Hodowców Koni (PZHK).
 9. Kwalifikacje do MPMK we wszyst­kich dys­cy­pli­nach muszą być uzy­ska­ne w roku roz­gry­wa­nia MPMK, naj­póź­niej na 21 dni przed ter­mi­nem MPMK.
 10. Konie, któ­re zakwa­li­fi­ku­ją się do MPMK, muszą być zare­je­stro­wa­ne w Polskim Związku Jeździeckim, posia­dać auto­ry­zo­wa­ny przez PZJ pasz­port oraz aktu­al­ną licen­cję w danej dys­cy­pli­nie (nie doty­czy koni wymie­nio­nych w ust. 3, któ­re muszą uzy­skać każ­do­ra­zo­wo zgo­dę PZJ na start w MPMK).
 11. Lista koni zakwa­li­fi­ko­wa­nych do Mistrzostw Polski Młodych Koni win­na być zwe­ry­fi­ko­wa­na i zatwier­dzo­na przez PZHK i PZJ.
 12. Właściciel konia lub klub na 3 tygo­dnie przed ter­mi­nem MPMK musi prze­słać na adres orga­ni­za­to­ra zgło­sze­nie wstęp­ne z poda­niem pla­no­wa­nej licz­by zawod­ni­ków i koni. Zgłoszonym klu­bom orga­ni­za­tor prze­sy­ła pro­po­zy­cje, zatwier­dzo­ne przez biu­ra PZJ oraz PZHK. Po otrzy­ma­niu pro­po­zy­cji zawo­dów wła­ści­ciel konia lub klub na mini­mum 2 tygo­dnie przed roz­po­cze­ciem zawo­dów musi prze­słać do orga­ni­za­to­ra MPMK zgło­sze­nie osta­tecz­ne na spe­cjal­nym dru­ku. Termin prze­sy­ła­nia tych zgło­szeń orga­ni­za­tor poda­je w pro­po­zy­cjach. W przy­pad­ku nie zgło­sze­nia konia, nie opła­ce­nia wpi­so­we­go i bok­su w ter­mi­nie, orga­ni­za­tor MPMK ma pra­wo nie przy­jąć konia na zawo­dy lub wyzna­czyć karę pie­nięż­ną za prze­sła­nie spóź­nio­ne­go zgło­sze­nia.
 13. Konie uro­dzo­ne w IV kwar­ta­le (1.X. - 31.XII.) zali­cza­my do rocz­ni­ka roku następ­ne­go. Decyzją Komisji Ksiąg Stadnych koni ras szla­chet­nych od dn. 01.01.2009 r. źre­bię­ta uro­dzo­ne w IV kwar­ta­le zali­cza­ne będą do rocz­ni­ka roku uro­dze­nia.
 14. Na pod­sta­wie art. 1011 (2.5.3) prze­pi­sów wete­ry­na­ryj­nych FEI (obo­wią­zu­ją­cych w PZJ) kla­cze od 4-tego mie­sią­ca cią­ży do 9 mie­sią­ca po wyźre­bie­niu nie mogą star­to­wać w MPMK. Udział kla­czy w powyż­szym sta­nie powo­du­je eli­mi­na­cję z MPMK w danym roku. Właściciele kla­czy star­tu­ją­cych w MPMK są zobo­wią­za­ni do przed­sta­wie­nia ofi­cjal­ne­mu leka­rzo­wi zawo­dów sto­sow­ne­go zaświad­cze­nia wyda­ne­go przez leka­rza wete­ry­na­rii, nie będą­ce­go wła­ści­cie­lem kla­czy. Brak zaświad­cze­nia powo­du­je nie­do­pusz­cze­nie kla­czy do star­tu. Konie z tra­che­oto­mią (2.5.4) nie mogą brać udzia­łu w zawo­dach. Zabronione jest wią­za­nie języ­ka (w przy­pad­ku stwier­dze­nia takiej sytu­acji koń będzie wyeli­mi­no­wa­ny z zawo­dów).
 15. Konie uczest­ni­czą­ce w MPMK nie mogą star­to­wać w dłu­gich ochra­nia­czach. W zawo­dach eli­mi­na­cyj­nych i MPMK w dys­cy­pli­nie sko­ki przez prze­szko­dy oraz pró­bie sko­ko­wej WKKW pod­czas MPMK dopusz­cza się ochra­nia­cze na tyl­nych koń­czy­nach, któ­rych wyso­kość w naj­szer­szym miej­scu nie prze­kra­cza 17 cm.
 16. Podczss MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi dopusz­czo­ne są ochra­nia­cze na tyl­ne koń­czy­ny osła­nia­ją­ce staw pęci­no­wy i nad­pę­cie.
 17. Jeźdźcy win­ni posia­dać licen­cję Polskiego Związku Jeździeckiego, odpo­wied­nią do kla­sy kon­kur­su, w któ­rym star­tu­ją, zgod­nie z regu­la­mi­nem danej dys­cy­pli­ny.
 18. Zgodnie z pro­gra­ma­mi hodow­la­ny­mi dla poszcze­gól­nych ras koni, wyni­ki uzy­ska­ne w MPMK (bez oce­ny poka­zu na trój­ką­cie) dają pra­wo wpi­su do odpo­wied­niej księ­gi lub reje­stru hodow­la­ne­go, po speł­nie­niu pozo­sta­łych warun­ków wpi­su.
 19. Kolegium Sędziów PZJ, w poro­zu­mie­niu z Komisją Koordynacyjną PZJ-PZHK, wyzna­cza sędziów na MPMK w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach. W Komisjach MPMK dopusz­cza sie obec­ność sędzie­go zagra­nicz­ne­go, któ­ry posia­da upraw­nie­nia oce­ny mło­dych koni w swo­im kra­ju. Wniosek o zapro­sze­nie sędzie­go zagra­nicz­ne­go skła­da biu­ro PZHK lub PZJ do Komisji Koordynacyjnej.
 20. We wszyst­kich dys­cy­pli­nach pokaz w ręku na trój­ką­cie doty­czy tyl­ko koni 4-let­nich. Konie są pre­zen­to­wa­ne w kłu­sie, w pozy­cji stój i w stę­pie na trój­ką­cie o wymia­rach 30 x 30 x 30 m. Bez wzglę­du na dys­cy­pli­nę pre­zen­ta­cja na trój­ką­cie jest oce­ną eks­te­rie­ru, spraw­dze­niem pre­dys­po­zy­cji rucho­wych konia oraz stop­nia posłu­szeń­stwa i zaufa­nia do czło­wie­ka. W poka­zie na trój­ką­cie oprócz pre­zen­te­ra może uczest­ni­czyć dodat­ko­wa oso­ba, któ­ra ma pra­wo popę­dzać i pil­no­wać konia, tak aby jak naj­le­piej się zapre­zen­to­wał. Konie 5-, 6- i 7-let­nie obo­wiąz­ko­wo uczest­ni­czą w prze­glą­dzie wete­ry­na­ryj­nym, na któ­rym win­ny być spraw­dza­ne pasz­por­ty PZJ (lekarz wete­ry­na­rii) i pasz­por­ty PZHK (pra­cow­nik PZHK). Oceny konia na trój­ką­cie doko­nu­je 3-oso­bo­wa komi­sja, usta­la­jąc wspól­ną notę za każ­dy ele­ment. Wynik koń­co­wy poda­wa­ny jest publicz­nie wraz z komen­ta­rzem przewodniczącego.Ocena obej­mu­je:
  typ i pokrój:
  • naj­wy­żej oce­nia­ny jest koń w typie nowo­cze­sne­go, szla­chet­ne­go konia spor­to­we­go, któ­ry spro­sta sta­wia­nym mu wyma­ga­niom spor­to­wym w danej dys­cy­pli­nie;
  • w przy­pad­ku, gdy jest to klacz lub ogier, musi posia­dać wyraź­ny typ płcio­wy, ponie­waż w przy­szło­ści może być wyko­rzy­sta­ny w hodow­li;
  • koń powi­nien być tak­że oce­nia­ny pod kątem przy­dat­no­ści do dal­sze­go tre­nin­gu z punk­tu widze­nia pra­wi­dło­wo­ści budo­wy (cechy budo­wy, któ­re prze­szka­dza­ją w póź­niej­szym tre­nin­gu powin­ny powo­do­wać obni­że­nie noty),
   - ogól­na har­mo­nia budo­wy,
   - popraw­ność i har­mo­nia budo­wy gło­wy,
   - odpo­wied­nie osa­dze­nie, dłu­gość i kształt szyi, lek­kie i rucho­me połą­cze­nie mię­dzy szy­ją a gło­wą (tzw. lek­ka poty­li­ca),
   - wyraź­ny, głę­bo­ko usy­tu­owa­ny kłąb,
   - dłu­ga sko­śna łopat­ka,
   - pra­wi­dło­wa gór­na linia (płyn­ne przej­ścia),
   - oce­na posta­wy przed­nich i tyl­nych koń­czyn (widok z boku, z przo­du, z tyłu) w pozy­cji stój, stę­pie i kłu­sie,
   - wiel­kość, wyra­zi­stość i ską­to­wa­nie sta­wów,
   - ską­to­wa­nie zadu;

  kon­dy­cja i pie­lę­gna­cja (w tym kopy­ta):

  • odpo­wied­nio roz­wi­nię­te par­tie mię­śni w zależ­no­ści od wie­ku konia i stop­nia wytre­no­wa­nia,
  • koń powi­nien mieć błysz­czą­cą sierść, być w kon­dy­cji świad­czą­cej o pra­wi­dło­wym żywie­niu, pie­lę­gna­cji i tre­nin­gu,
  • grzy­wa powin­na być zaple­cio­na tak, aby pod­kre­ślić linię szyi,
  • kopy­ta twar­de, moc­ne, odpo­wied­niej wiel­ko­ści, syme­trycz­nie ufor­mo­wa­ne, o odpo­wied­nich kątach, zale­ca się, aby konie były kute na czte­ry kopy­ta (głów­nie w dys­cy­pli­nie WKKW, sko­ków przez prze­szko­dy i zaprzę­gów);

  oce­na konia w kłu­sie, pozy­cji stój i w stę­pie:

  • w pozy­cji stój pro­wa­dzą­cy przed­sta­wia konia: jego nazwę, ojca, mat­kę, ojca mat­ki, hodow­cę (spo­kój konia w pozy­cji stój świad­czy o jego zrów­no­wa­że­niu i zaufa­niu do pro­wa­dzą­ce­go),
  • pod­czas pre­zen­ta­cji pro­wa­dzą­cy konia nie może posia­dać bata, ale oso­ba dodat­ko­wa - pomoc­nik może mieć w ręku bat lub spe­cjal­ną grze­chot­kę,
  • w pra­wym ręku pro­wa­dzą­cy powi­nien trzy­mać wodze, a poko­ny­wać naroż­ni­ki wska­zu­jąc konio­wi kie­ru­nek lewą ręką trzy­ma­ną na wyso­ko­ści oczu konia,
  • w stę­pie i kłu­sie koń pre­zen­to­wa­ny jest na trój­ką­cie 30 x 30 x 30 m,
  • naroż­ni­ki nale­ży poko­ny­wać kłu­sem, bez prze­cho­dze­nia do stę­pa,
  • stęp - regu­lar­ny czte­ro­tak­to­wy, kro­ki stę­pa powin­ny być sta­wia­ne w linii pro­stej, widocz­na jest wyraź­na­ob­szer­ność i ener­gicz­ne kro­cze­nie, zaan­ga­żo­wa­na pra­ca zadu, bar­dzo istot­na jest swo­bo­da łopa­tek, rów­no­wa­ga, ela­stycz­ność, pra­ca grzbie­tu,
  • kłus - ma to być sprę­ży­sty, dwu­tak­to­wy chód, obszer­ny, swo­bod­ny, w rów­no­wa­dze, koń powi­nien się „sam nieść” z widocz­ną dąż­no­ścią do ruchu naprzód, sta­wiać kro­ki w linii pro­stej, istot­na jest syme­trycz­ność kro­ków i ener­gicz­na pra­ca (zgi­na­nie) sta­wów
 21. Do Mistrzostw Świata Młodych Koni (MŚMK) w trzech olim­pij­skich dys­cy­pli­nach z puli zagwa­ran­to­wa­nych miejsc dla PZHK będą kwa­li­fi­ko­wa­ne konie hodow­li pol­skiej. Podstawą kwa­li­fi­ka­cji są wyni­ki osią­gnię­te w całym sezo­nie, któ­re­go zwień­cze­niem są MPMK. W przy­pad­ku dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia pod­sta­wą są wyni­ki zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych.
  Składy pol­skich repre­zen­ta­cji na MŚMK są zatwier­dza­ne przez Komisję Koordynacyjną PZJ-PZHK w poro­zu­mie­niu z Komisjami poszcze­gól­nych dys­cy­plin. Konie hodow­li zagra­nicz­nej, któ­re sta­ra­ją się o start na Mistrzostwach Świata Młodych Koni na pod­sta­wie tzw. dzi­kich kart są tak­że kwa­li­fi­ko­wa­ne przez Komisję Koordynacyjną w poro­zu­mie­niu z Komisjami poszcze­gól­nych dys­cy­plin.
 22. Sprawy, któ­rych nie poru­sza ten regu­la­min będą roz­pa­try­wa­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym regu­la­mi­nem PZJ.

Więcej w Regulaminy

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę