Connect with us

Hodowca i Jeździec

Regres czy przy­pa­dek

Hodowla

Regres czy przy­pa­dek

Krzysztof Lik

W ostat­ni week­end sierp­nia na tere­nie staj­ni Gajewniki w ter­mi­nie, w któ­rym od lat roz­gry­wa­ny jest festi­wal jeź­dziec­ki, odby­ły się Mistrzostwa Polski Młodych Koni w dwóch dys­cy­pli­nach: Powożenie Zaprzęgami Jednokonnymi i Skoki przez Przeszkody, i to wła­śnie MPMK-B będzie tema­tem niniej­sze­go arty­ku­łu.

Na począ­tek nie­co sta­ty­sty­ki - zgło­szo­no 153 konie we wszyst­kich kate­go­riach wie­ko­wych, spo­śród któ­rych tyl­ko 64 to konie pol­skie, a raczej zapi­sa­ne do pol­skich ksiąg stad­nych. Na pierw­szy rzut oka widać, że nie są to licz­by zbyt impo­nu­ją­ce, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o licz­bę koni hodow­li pol­skiej. Szczegółowy podział według kate­go­rii wie­ko­wych przed­sta­wiał się nastę­pu­ją­co: 4-lat­ki pol­skie w licz­bie 20, a zagra­nicz­ne - 22, 5-lat­ki pol­skie - 29, zagra­nicz­ne - 33, 6-lat­ki pol­skie - 7…, zagra­nicz­ne - 28, 7-lat­ki pol­skie - 8, zagra­nicz­ne - 6. Przystępując do przed­sta­wie­nia poszcze­gól­nych kate­go­rii wie­ko­wych, trze­ba stwier­dzić, że w każ­dej staw­ce moż­na było zna­leźć przy­naj­mniej kil­ka napraw­dę cie­ka­wych, przy­szło­ścio­wych koni. Oczywiście nie zawsze zaj­mo­wa­ły one eks­po­no­wa­ne miej­sce, jak to bywa w wypad­ku mło­dych koni, jed­nak nie­wąt­pli­wie łapa­ły za oko.

Wśród koni 4-let­nich hodow­li pol­skiej kla­są dla sie­bie był siwy og. Nevados S (Calvados Z z - Nestia S sp po Romualdo KWPN), hod. Stanisława Szurika, a wł. Rafała Jerzego. Koń, dosia­da­ny i kapi­tal­nie poka­za­ny przez Jacka Zagora, wyda­je się mate­ria­łem na kon­kur­sy napraw­dę dużej ran­gi. Co do rodo­wo­du tego konia, to jego ojciec repro­duk­tor Calvados Z (Chellano Z z - Casandra Z po Carthago Z), obec­nie już nie­ste­ty nie­ży­ją­cy, ma na swo­im kon­cie wie­le mię­dzy­na­ro­do­wych suk­ce­sów pod Roelfem Bryllem, Judy Ann Melchior i Chrystianem Alhmanem i jest okre­śla­ny jako naj­lep­szy syn Chellano Z. Z kolei ojciec mat­ki Romualdo KWPN (Kojak KWPN - Lottie KWPN po Goodwill KWPN) jest dosko­na­le zna­ny ze star­tów na pol­skich par­ku­rach pod Sławomirem Hartmanem. Drugie miej­sce przy­pa­dło kasz­ta­no­wa­te­mu og. Erato sp o cał­ko­wi­cie holsz­tyń­skim rodo­wo­dzie (Lando hol. - Effi hol. po Coronado hol.), hod. Rafała Kowalskiego, wł. Pawła Guzy, któ­re­go dosia­dał Sławomir Szlachta. Zaś trze­cie miej­sce przy­pa­dło nowie­lic­kie­mu og. Farmer sp (Rovetto old. - Feola sp po Lavendel KWPN). Konia bar­dzo uda­nie na par­ku­rach pre­zen­to­wał przed­sta­wi­ciel mło­de­go poko­le­nia kla­nu Bobików - Jan. Kończąc opis tej kate­go­rii wie­ko­wej, nale­ży pod­kre­ślić, że czte­ry konie w tej staw­ce zosta­ły przed­sta­wio­ne przez SK Prudnik (wszyst­kie po og. Maram KWPN) i jest to jedy­na stad­ni­na pań­stwo­wa, któ­ra przed­sta­wi­ła w takiej licz­bie wyho­do­wa­ne przez sie­bie konie. Co do koni hodow­li zagra­nicz­nej, to I i III miej­sce przy­pa­dło spro­wa­dzo­nym z Holandii, nie­wąt­pli­wie bar­dzo dobrym koniom Leszka Sasimowskiego, któ­re dosko­na­le zapre­zen­to­wał Krzysztof Prasek. Były to Durano W (Vincenzo KWPN - Valanita KWPN po Placido KWPN) - zło­to i Dakota N (Colandro - Trieta HZ kwpn po Colino). Srebro przy­pa­dło naj­bar­dziej wyróż­nia­ją­ce­mu się 4-lat­ko­wi z obu sta­wek og. Dubai RV kwpn (Carolus II hol. - Warbelina R KWPN po Lupicor KWPN). Tego przy­szło­ścio­we­go konia dosia­dał Łukasz Brzóska i szko­da, że zrzut­ka w fina­le prze­kre­śli­ła jego szan­se na zło­to.

Konie 5-let­nie hodow­li pol­skiej wygrał ubie­gło­rocz­ny trium­fa­tor z Wrocławia mało­pol­ski og. Diokles (Haracz m - Dida m po First des Termes AA). Ten dosia­da­ny przez Andrzeja Głoskowskiego koń wyróż­niał się już w eli­mi­na­cjach, wygry­wa­jąc je kil­ka­krot­nie. Co do rodo­wo­du tego konia, to repre­zen­tu­je on linie wybit­ne­go skocz­ka Arcusa xx, a zarów­no jego ojciec Haracz m, jak i dzia­dek Sebastian m pozy­tyw­nie poka­za­ły się w poprzed­ni­kach MPMK, czy­li czem­pio­na­tach. Koń wyho­do­wa­ny w likwi­do­wa­nej aktu­al­nie SK Walewice, jest wła­sno­ścią Andrzeja Kubika. Srebro przy­pa­dło kl. Szanel II L wlkp (Bajou du Rouet hol. - Szanel wlkp po Luron KWPN). Klacz świet­nie zapre­zen­to­wa­na przez jeźdź­ca staj­ni Agrohandel Marcina Bętkowskiego ska­ka­ła rów­no przez wszyst­kie trzy dni roz­gry­wa­nia kon­kur­sów, nie notu­jąc żad­ne­go waha­nia for­my. Trzecie miej­sce po emo­cjo­nu­ją­cej roz­gryw­ce przy­pa­dło kl. Inka (Cajero hol. - Iliada sp po Czad sp), pół­sio­strze zna­ne­go ze star­tów pod Joanną Rosicką og. Ilian sp. Klacz wyho­do­wa­na przez Adama Omena jest wła­sno­ścią Magdaleny Prasek, i to ona jej dosia­da­ła w trak­cie kon­kur­sów. Wśród koni hodow­li zagra­nicz­nej wygrał wyho­do­wa­ny w Holandii Cito B.B. (Verdi KWPN - Franceska KWPN po Triton KWPN). Koń ten, umie­jęt­nie pro­wa­dzo­ny przez Łukasza Brzóskę, pro­wa­dził od pierw­sze­go kon­kur­su i do koń­ca tego pro­wa­dze­nia nie oddał. Drugie miej­sce przy­pa­dło holsz­tyń­skie­mu og. Cassini van Hamond (Cassini I hol. – Ocara I hol. po Corrado I hol.), któ­re­go dosia­dał Łukasz Appel. Trzecie miej­sce przy­pa­dło kl. BWP Hymne d’o (Bentley vd Heffinck BWP - Nostalgie des Vaux s.f. po Genleman Platiere s.f.).

Wśród 6-lat­ków hodow­li pol­skiej wygrał pół­brat og. Diokles mało­pol­ski og. Dionizos (Frazes m - Dida po First des Termes AA). Koń ten potwier­dził swo­ją kla­sę, popra­wia­jąc wynik z ubie­gło­rocz­nych mistrzostw o jed­no miej­sce, pomi­mo zrzut­ki w fina­le. Był to kolej­ny wierz­cho­wiec dosia­da­ny przez eta­to­we­go jeźdź­ca staj­ni Gajewniki Andrzeja Głoskowskiego, dosko­na­le przez nie­go poka­za­ny. Z punk­tu widze­nia hodow­la­ne­go inte­re­su­ją­ce jest to, że na wysta­wach może­my już obser­wo­wać pierw­sze potom­stwo tego konia, któ­re zbie­ra pozy­tyw­ne noty. Srebro zdo­by­ła nowie­lic­ka Santisa sp (Cantanis hol. - Samanta sp po Dido han.), cór­ka zna­ne­go ojca koni czem­pio­na­to­wych holsz­ty­na Cantanis, któ­ra mini­mal­nie ustą­pi­ła pola wale­wic­kie­mu anglo­ara­bo­wi. Trzecie miej­sce przy­pa­dło wał. sp Harlekin (Etos hol. - Heroina wlkp po Kartacz wlkp), hod. Ditera Stańka, wł. Attis PP Rol Sp z.o.o., któ­re­go dosia­da­ła Agnieszka Olszewska, mimo iż w fina­le koń zro­bił 4 zrzut­ki. Jako komen­tarz do tej kate­go­rii wie­ko­wej niech posłu­ży fakt, iż trzy spo­śród ośmiu koni zakoń­czy­ły swo­ją przy­go­dę z mistrzo­stwa­mi, uzy­sku­jąc eli­mi­na­cje na rowie w II pół­fi­na­le. Znacznie lepiej wyglą­da­ła sytu­acja w koniach hodow­li zagra­nicz­nej, tym bar­dziej że sie­dem pierw­szych koni to ogie­ry w więk­szo­ści czyn­ne w hodow­li, co daje pew­ną nadzie­ję na przy­szłość. Złoto zdo­był pro­wa­dzą­cy od począt­ku Bijou Be old. (Balou du Rouet old. - Caroso Z po Canabis Z), pod Łukaszem Kozą, i wyda­je się, że jest to koń kla­so­wy. Srebro uzy­skał west­fal­ski Vulkan L (Vulcano han. - Philomena westf. po Pilot westf.), wł. Jana Ludwiczaka, mini­mal­nie ustę­pu­jąc zwy­cię­skie­mu konio­wi oce­ną za styl z pierw­sze­go dnia. Brąz uzy­skał zaś wyho­do­wa­ny w Belgii Carmello de Paep Z (Calvaro hol. - Charade Z po Carthago Z), wła­sno­ści Wandy Szmyt.

W gru­pie 7-lat­ków hodow­li pol­skiej wygrał Elear sp dosia­da­ny przez nesto­ra pol­skich par­ku­rów Grzegorza Kubiaka. Elear to syn ujeż­dze­nio­we­go og. Nabucco ex Nulan sp i kla­czy Elba sp po Elvis KWPN. Koń ten zdo­był zło­to po emo­cjo­nu­ją­cej roz­gryw­ce, któ­rą zafun­do­wa­li publicz­no­ści dwaj Grzegorze - były i obec­ny zawod­nik klu­bu Sobieski Jumping Team. Kolejne miej­sca przy­pa­dły koniom Grzegorza Psiuka i były to II - Lambi sp (Ever for Plasure han. - Lussi sp po Bolero de Ravel hol.) i III - Ares wlkp (Cantanis hol. - Armila wlkp po Arak wlkp.) Co do koni hodow­li zagra­nicz­nej, to o zło­to roze­gra­ła się rów­nież emo­cjo­nu­ją­ca wal­ka, tym razem mię­dzy zawod­ni­ka­mi klu­bu Agro-Handel Śrem Marcinem Bętkowskim i Leszkiem Gramzą. Zwycięsko wyszedł z niej ten pierw­szy, dosia­da­jąc holsz­tyń­skie­go ogie­ra Casino L (Cassiano hol. - Othilda hol. po Contender hol.). Ten dru­gi dosia­dał rów­nież holsz­tyń­skie­go og. Che Guevara L (Cassini I hol. - O-Contender hol. po Contender hol.). Myślę, że z takie­go obro­tu spra­wy naj­bar­dziej cie­szył się Jan Ludwiczak, wła­ści­ciel obu koni i mece­nas wspo­mnia­nych zawod­ni­ków. Trzecie miej­sce, rów­nież po roz­gryw­ce, przy­pa­dło kare­mu og. Turbud Caesar rasy olden­bur­skiej (C-Indoctro hol. - Landana old. po Landcapitol hol.). Koń ten pre­zen­tu­je baj­ko­wą wręcz uro­dę i spo­re moż­li­wo­ści sko­ko­we.
Rozegrane mistrzo­stwa nie napa­wa­ją nie­ste­ty opty­mi­zmem, jeśli cho­dzi o aktu­al­ny stan naszej hodow­li. Niewielka licz­ba 4-lat­ków, zni­ko­ma 6-lat­ków i zauwa­żal­na, nie­ste­ty sta­le rosną­ca! licz­ba koni wyho­do­wa­nych w kra­ju, a zapi­sa­na do obcych ksiąg stad­nych. Quo Vadis pol­ska hodow­lo?

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę