Connect with us

Hodowca i Jeździec

Rafał Walendowski - arty­sta i foto­graf

Galeria artystów i fotografów

Rafał Walendowski - arty­sta i foto­graf

Rafał Walendowski uro­dzo­ny w 1970 roku w Pleszewie. Jest absol­wen­tem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu – Filia w Kaliszu. Przez kil­ka lat pra­co­wał jako rysow­nik w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej /dział Archeologii/ w Kaliszu, a obec­nie pra­cu­je jako pla­styk w Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie. Zajmuje się malar­stwem olej­nym, akwa­re­lą, rysun­kiem i foto­gra­fią.

Tematyką wio­dą­cą w jego malar­stwie są konie, ale jak mówi sam arty­sta są to konie szcze­gól­ne, obda­rzo­ne wiel­kim wdzię­kiem i uro­dą – konie czy­stej krwi arab­skiej. Konie dyna­micz­ne i spo­koj­ne, dzi­kie i roman­tycz­ne, roz­bry­ka­ne i sta­tecz­ne wid­nie­ją na jego obra­zach, rysun­kach i akwa­re­lach. Obrazy Rafała Walendowskiego mają swo­isty kli­mat w któ­rym pięk­no, siła, żywio­ło­wość, duma i wol­ność koni łączą się z jego miło­ścią do tych szla­chet­nych zwie­rząt.
Jedną z ulu­bio­nych tech­nik arty­sty jest akwa­re­la, któ­ra pole­ga na prze­ni­ka­niu świa­tła i prze­bi­ja­niu kolo­ru pod­ło­ża. Plamy barw­ne, ich kształ­ty o mięk­kich kon­tu­rach i liniach two­rzą spój­ne ukła­dy na płasz­czyź­nie obra­zu. Malarz kom­po­nu­je swo­je obra­zy z uwzględ­nie­niem okre­ślo­nej tema­ty­ki i indy­wi­du­al­nie je inter­pre­tu­jąc, pod­kre­śla­jąc pęd, dyna­mi­kę czy sta­ty­kę „mode­la”, swo­bod­nie okre­śla­jąc kształ­ty two­rzy swo­isty kli­mat obra­zów.
Rafał Walendowski malu­jąc konie szu­ka nowych środ­ków wyra­zu nie tyl­ko przez pra­ce w róż­nych tech­ni­kach, ale doko­nu­je zmian kom­po­nu­jąc war­stwę wizu­al­ną i sam temat przed­sta­wia­jąc w róż­nych uję­ciach.

Wiele prac Rafała Walendowskiego zosta­ło opu­bli­ko­wa­ne w maga­zy­nach i cza­so­pi­smach o tema­ty­ce koń­skiej: Arabian Horse World – „Polish artist featu­re”, nr 6/2006; Araber Journal – „Great Artist’s Competition”, nr 6/2001; kwar­tal­ni­ku ARABY, Konie i ruma­ki oraz Koński świat.

Artysta brał udział w wysta­wach indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych:

 • 1992 – Muzeum Leśnictwa, Gołuchów
 • 1992 – Pracownia Grafiki prof. A. Nawrota, Kalisz
 • 1992 – Wystawa pople­ne­ro­wa, Bolesławiec
 • 1993 – Studenci IV roku Wychowania Plastycznego, Muzeum Leśnictwa, Gołuchów
 • 1993 – Wystawa pople­ne­ro­wa, Baranów
 • 1994 – Studenci Zakładu Wychowania Plastycznego, Poznań
 • 1995 – Absolwenci ’95, UAM Poznań
 • 1996 – Pałac Lipskich, Lewków
 • 1998 – „I Letni Salon Kaliski”, Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, Kalisz
 • 1998 – Cykl wystaw pople­ne­ro­wych „Koń jaki jest…”, Stadnina Koni Arabskich, Korfowe
 • 1998 – Galeria Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Warszawa
 • 1998 – Galeria Autorska Macieja Falkiewicza, Janów Podlaski
 • 1998 – Salon Pegaz, Hipodrom Wola, Poznań
 • 1999 – „Artyści dla Galerii”, BWA, Kalisz
 • 2000 – Wystawa pokon­kur­so­wa „Sacrum – dzi­siaj”, Kielce
 • 2001 – „Salon Kaliski”, BWA, Kalisz
 • 2004 – Wystawa arty­stów ple­szew­skich, Kunst Galerie, Ammerland, Niemcy
 • 2004 – Wystawa pople­ne­ro­wa „Piękno Ziemi Blizanowskiej”, Blizanów
 • 2004 – Wystawa pople­ne­ro­wa „Leśne kli­ma­ty” – Gołuchów
 • 2004 – Wystawa arty­stów ple­szew­skich, Muzeum Regionalne, Pleszew
 • 2005 – Wystawa obra­zów i rysun­ków, Starostwo Powiatowe, Pleszew
 • 2007 – „Stwarzam cie­bie koniem …”, Galeria Sztuki Art M,  Pleszew
 • 2019 – „Końskie pasje Rafała Walendowskiego”, Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie.

Obrazy

Fotografie

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę