„Puszysty” czem­pio­nat po nowe­mu"> "Puszysty" czempionat po nowemu | Hodowca i Jeździec
Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowla

Puszysty” czem­pio­nat po nowe­mu

Marzena Woźbińska

W dniach 18-19 lip­ca w Kętrzynie po raz XIV odbył się Młodzieżowy Czempionat Koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz II Specjalistyczna wysta­wa koni rasy arden pol­ski, koni sokól­skich oraz sztum­skich.

Łącznie oce­nio­no 75 koni, w tym 30 rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty (pkz), 15 arde­nów, 15 koni sokól­skich oraz 15 sztum­skich.
Czempionat oraz wysta­wa mia­ły nową for­mu­łę, gdyż Komisja Księgi Stadnej rasy pkz wpro­wa­dzi­ła sze­reg zmian do regu­la­mi­nu. Najważniejsze z nich to: oce­na koni rocz­nych pkz w kłu­sie w ruchu luzem, wpro­wa­dze­nie kart oce­ny dla każ­de­go konia, zasto­so­wa­nie punk­tów ujem­nych za wra­że­nie ogól­ne, komen­tarz do oce­ny konia wygła­sza­ny publicz­nie przez człon­ka komi­sji sędziow­skiej oraz wybór czem­pio­na z trzech naj­wy­żej oce­nio­nych koni w gru­pie.

Ocena rocz­nia­ków pkz w kłu­sie luzem

Komisja Księgi Stadnej mia­ła wąt­pli­wo­ści co do moż­li­wo­ści reali­za­cji nowej oce­ny, dla­te­go posta­no­wi­ła oce­niać w ten spo­sób tyl­ko rocz­nia­ki. Wątpliwości doty­czy­ły tego, czy konie dadzą się bez pro­ble­mu zła­pać po oce­nie, czy uda się dobrze ten ruch obej­rzeć oraz czy będzie zapew­nio­ne bez­pie­czeń­stwo. Obawy na szczę­ście się nie potwier­dzi­ły, konie dobrze się poka­za­ły, a komi­sja sędziow­ska mogła wychwy­cić wszyst­kie zale­ty i wady tego ruchu. Przywoływanie koni po oce­nie rów­nież nie spra­wia­ło żad­nych pro­ble­mów i trwa­ło bar­dzo krót­ko. Być może w następ­nych latach konie dwu­let­nie rów­nież będą oce­nia­ne w ten spo­sób.

Karty oce­ny

Pól roku trwa­ło wdra­ża­nie kart oce­ny opra­co­wa­nych przez człon­ka komi­sji Marka Morawca. W tym cza­sie inspek­to­rzy dosko­na­li­li umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się kar­tą pod­czas szko­leń, prze­glą­dów koni oraz wystaw. Karty oce­ny pre­cy­zu­ją istot­ne zale­ty oraz wady pokro­ju i ruchu konia. Podczas czem­pio­na­tu kar­ty wypeł­nia­ne były przez asy­sten­ta komi­sji, któ­ry nano­sił uwa­gi prze­ka­zy­wa­ne przez komi­sję sędziow­ską. Po czem­pio­na­cie kar­ty zosta­ły roze­sła­ne do odpo­wied­nich OZHK/WZHK w celu prze­ka­za­nia wła­ści­cie­lom koni.

Wybór czem­pio­na

Nowością oce­ny był wybór czem­pio­na z trzech naj­wy­żej oce­nio­nych koni, w efek­cie tytuł mógł zdo­być koń, któ­ry uzy­skał niż­szą licz­bę punk­tów w oce­nie indy­wi­du­al­nej. Podczas wybo­ru czem­pio­na komi­sja kie­ro­wa­ła się głów­nie typem, co jest rów­nież ukło­nem w stro­nę wnio­sku Walnego Zjazdu PZHK, aby pre­fe­ro­wać konia dobrze umię­śnio­ne­go z dobrze roz­bu­do­wa­na kło­dą. Korekty były nie­wiel­kie, jed­nak się zda­rza­ły. W gru­pie kla­czy dwu­let­nich wice­czem­pion­ką zosta­ła ZYKA (41,5 pkt.), a trze­cie miej­sce zaję­ła JARISA z 42 pkt. W gru­pie ogier­ków rocz­nych osta­tecz­nie wygrał CUDOWNY (42 pkt.), któ­ry wyprze­dził IMEDORA (43 pkt.). Myślę, że ta zasa­da dała dobre odzwier­cie­dle­nie w ran­kin­gu. Porównując trzy naj­lep­sze konie, wybie­ra się tego, któ­ry jest lepiej roz­wi­nię­ty i ma lep­szą kło­dę, są to wła­śnie cechy wyso­ce istot­ne w hodow­li koni zim­no­krwi­stych.

Punkty ujem­ne

Tym razem cał­ko­wi­cie zmie­nio­no oce­nę wra­że­nia ogól­ne­go. W poprzed­nich edy­cjach czem­pio­na­tu ele­ment ten był skła­do­wą ogól­nej oce­ny, tym razem punk­ta­mi kar­ny­mi moż­na było nie­ja­ko uka­rać konia, odej­mu­jąc cen­ne punk­ty od koń­co­we­go wyni­ku w razie zauwa­że­nia nie­wła­ści­wej kon­dy­cji, pie­lę­gna­cji i innych wad opi­sa­nych w regu­la­mi­nie oce­ny. Ponieważ na czem­pio­nat kra­jo­wy prze­pust­kę otrzy­mu­ją tyl­ko konie naj­lep­sze w kra­ju, komi­sja jedy­nie w kil­ku przy­pad­kach obni­ży­ła oce­nę o 0,5 punk­tu. Przeważnie doty­czy­ło to zbyt­nie­go otłusz­cze­nia lub zmian na koń­czy­nach.
Czy zmia­ny w regu­la­mi­nie wpro­wa­dzo­ne w tym roku na czem­pio­na­cie były słusz­ne? Czy hodow­cy uwa­ża­ją, że oce­na jest bar­dziej obiek­tyw­na i traf­na? Chętnie zapo­znam się z opi­nią wystaw­ców w celu dal­sze­go dosko­na­le­nia sys­te­mu oce­ny. Proszę pisać w tej spra­wie na hodowla@pzhk.pl.

Ocena koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty

Klasę kla­czek rocz­nych wygra­ła BOSALLA (Lagos – Bosanova po Betowen), hod. SK Nowe Jankowice. Klacz w dosko­na­łym typie oce­nio­nym na 9,5 pkt., bar­dzo popraw­nie zbu­do­wa­na, ela­stycz­na i regu­lar­na zarów­no w kłu­sie, jak i stę­pie. Bosalla mia­ła aż 2 pkt. prze­wa­gi nad wice­czem­pion­ką NARNIĄ (Pralin – Nela po Husarz), hod. Bożeny Jankowskiej, któ­ra była nie­co słab­sza w typie od czem­pion­ki, ale popraw­nie zbu­do­wa­na i o dobrym ruchu. Trzecie miej­sce zaję­ła gnia­da JAGA (Sol – Jawa po Miralen), hod. i wł. Romualda Kwiatkowskiego, w ¾ arden­ka w dobrym typie, z bar­dzo dobrym ruchem w stę­pie oraz kłu­sie.

W klasie klaczy dwuletnich czempionką została Betti (Marino – Bulka po Selen), hod. i wł. Ewy Soboty fot. Marzena Woźbińska

W kla­sie kla­czy dwu­let­nich czem­pion­ką zosta­ła Betti (Marino – Bulka po Selen), hod. i wł. Ewy Soboty
fot. Marzena Woźbińska

W kla­sie kla­czy dwu­let­nich czem­pion­ką zosta­ła BETTI (Marino – Bulka po Selen), hod. i wł. Ewy Soboty, naj­młod­sza w swo­jej kla­sie, rów­no dwu­lat­ka, ale moc­no chwy­ta­ją­ca za oko, popraw­na we wszyst­kich ele­men­tach, w bar­dzo dobrym typie, ze zna­ko­mi­tą kło­dą i świet­nie się rusza­ją­ca, szcze­gól­nie luź­na i wydaj­na w kłu­sie, a wice­czem­pion­ką pół arden­ka, pół sokó­lacz­ka ZYKA (Taquin De Letang – Zapałka po Foton), hod. Roberta Kowaczyka, wł. Krzysztofa Góralczyka. Klacz prze­gra­ła z Betti ruchem, tra­cąc za ten ele­ment oce­ny 1 pkt. Trzecia była JARISA, cór­ka słyn­nej czem­pion­ki z Doncherry Jugali i nie­miec­kie­go Archimedesa, hod. Romana Szultki. Gniada Jarisa z kolei zachwy­ca­ła ruchem, ustę­pu­jąc jed­nak typem i kali­brem dwóm kasz­tan­kom.
Czempionem ogie­rów rocz­nych, mimo iż nie uzy­skał naj­wyż­szej licz­by punk­tów, został CUDOWNY (Lasel – Chmurka po Burgot), hod. i wł. Krzysztofa Turolskiego. Ogier w dosko­na­łym typie konia zim­no­krwi­ste­go, męski, kali­bro­wy, bar­dzo uro­dzi­wy (kasz­tan z jasną grzy­wą i ogo­nem). Wygrał typem i pokro­jem (świet­na kło­da, pięk­na gło­wa z szy­ją), gdyż w ruchu był jedy­nie śred­ni. Wiceczempionem – z więk­szą licz­bą punk­tów (43,00 pkt.) – został IMEDOR (Fedor – Imeta po Wiomet), hod. SK Nowe Jankowice. Przegrał z Cudownym, ustę­pu­jąc mu mini­mal­nie typem oraz kło­dą, być może dla­te­go, że jak wyni­ka z rodo­wo­du, jest to koń póź­niej doj­rze­wa­ją­cy. Trzecie miej­sce wywal­czy­ła rów­nież SK Nowe Jankowice ogie­rem WALDMUT (Hartmut – Waldosa po Gourmet), nie­co słab­szym w typie, ale z fan­ta­stycz­nym kłu­sem oce­nio­nym na dzie­wiąt­kę.
Najciekawszy punkt pro­gra­mu to oce­na ogie­rów dwu­let­nich, są to prze­waż­nie konie już bar­dzo moc­no roz­wi­nię­te, duże, kali­bro­we, z wyraź­nie zazna­czo­nym instynk­tem płcio­wym. Zachwycają masą połą­czo­ną z już sil­nie roz­wi­nię­tym tem­pe­ra­men­tem. Do oce­ny sta­nę­ło sześć ogie­rów, siód­my zapi­sa­ny w kata­lo­gu nie­ste­ty nie doje­chał. Z tego miej­sca mógł sko­rzy­stać inny koń, ale nie­ste­ty hodow­ca nie zgło­sił tego fak­tu orga­ni­za­to­ro­wi. Wszystkie przed­sta­wio­ne ogie­ry były w dosko­na­łym lub bar­dzo dobrym typie, roz­wi­nię­te, umię­śnio­ne, jed­nak znacz­nie róż­ni­ły się jako­ścią cho­dów. Czempionem został jasno­kasz­ta­no­wa­ty LIDER (Fedor– Likra po Bramin II), koń pięk­ny i popraw­ny, z wyso­ko oce­nio­nym ruchem po 8,5 pkt. za stęp i kłus. Drugie miej­sce zajął BARON (Lukas – Busola po Pablo), hod. Antoniego Wysockiego, któ­ry stra­cił do czem­pio­na jedy­nie 0,5 pkt., a trze­cie MONTUS (Archimedes – Matrista po Tristan Van’t Lambroeck), hod. Romana Szultki, z nie­co słab­szą kło­dą, ale dosko­na­łym ruchem.
Po oce­nie indy­wi­du­al­nej komi­sja doko­na­ła wybo­ru czem­pio­nów hodow­la­nych wysta­wy. W gru­pie ogie­rów pierw­sze i dru­gie miej­sce zaję­ły dwu­lat­ki – czem­pio­nem został LIDER, a wice­czem­pio­nem BARON, zaś w gru­pie kla­czy pierw­sze miej­sce zaję­ła dwu­let­nia BETTI, a wice­czem­pion­ką zosta­ła rocz­na BOSALLA.

Następnie oce­nie zosta­ły pod­da­ne arde­ny pol­skie dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gę od 2013 r. Mimo że rasa dopie­ro racz­ku­je, trze­ba przy­znać, że przed­sta­wio­ne konie były zbli­żo­ne do sie­bie w typie, co świad­czy o zbież­nej myśli hodow­la­nej pol­skich hodow­ców.
W kla­sie kla­czek rocz­nych spo­śród czte­rech zgło­szo­nych wygra­ła gnia­da GALIA (Julio de la Boverie – Gebella po Pacha de Lagrange), hod. Romana Szultki, otrzy­ma­ła naj­wyż­szą notę za typ (9 pkt.) i bar­dzo dobrze poka­za­ła się w ruchu. Galia jest krzy­żów­ką arde­na fran­cu­skie­go, szwedz­kie­go i bel­gij­skie­go i widać hodow­cy uda­ło się tak dobrać rodo­wo­dy innych arde­nów, aby wyho­do­wać bar­dzo dobrą arden­kę pol­ską. Drugie miej­sce zaję­ła klacz na bazie arde­na szwedz­kie­go kasz­ta­no­wa­ta TYRANIA (Marino – Tyrina po Tyr), hod. Andrzeja Derleckiego, w dobrym typie, ale z nie­wiel­ki­mi wada­mi budo­wy, szcze­gól­nie kło­dy i przed­nich koń­czyn, za to dyna­micz­na, ela­stycz­na w kłu­sie oraz regu­lar­nie kro­czą­ca stę­pem. W kla­sie kla­czy dwu­let­nich spo­śród czte­rech naj­wy­żej zosta­ła oce­nio­na bar­dzo popraw­nie zbu­do­wa­na, w dosko­na­łym typie nowo­cze­sne­go arde­na QUATRA (Rubis 144 – Quenza De Bergerie po Ideal Du Point Darret), hod. i wł. Ewy Soboty. Piękna żeń­ska arden­ka z głę­bo­ką, dobrze oże­bro­wa­ną kło­dą, luź­na w ruchu, oprócz wybit­ne­go typu otrzy­ma­ła rów­nież 9 pkt. za pokrój. Quatra to z kolei rodo­wód głów­nie arde­na fran­cu­skie­go. To był szczę­śli­wy czem­pio­nat dla hodow­czy­ni – to już dru­gi tytuł czem­pio­na, jaki wygra­ła pani Ewa w tym roku. Wiceczempionka VULCANA (Leo 148 – Volcane de Sery po Orion du Vallon), hod. i wł. Andrzeja Ślepowrońskiego, rów­nież zosta­ła bar­dzo wyso­ko oce­nio­na, a z Quatrą prze­gra­ła tyl­ko o 0,5 pkt. przy oce­nie pokro­ju.
Tylko trzy rocz­ne ogier­ki ardeń­skie zosta­ły przed­sta­wio­ne komi­sji. Wygrał VIOLEN SA (Orient De Coustemont – Violette du Chateau po Neron 50), hod. i wł. Andrzeja Ślepowrońskiego, zdo­by­wa­jąc 42 pkt., bar­dzo popraw­ny mło­dy koń, w zna­ko­mi­tym typie, dobrze zbu­do­wa­ny, jed­nak zabra­kło mu nie­co dyna­mi­ki w kłu­sie. Decyzją komi­sji dru­gie miej­sce z taką samą licz­bą punk­tów zajął naj­młod­szy w swo­jej kla­sie RABIN (Blair – Rubina po Elegant), hod. Andrzeja Derleckiego, posia­da­ją­cy szwedz­ki rodo­wód.
Spośród czte­rech przed­sta­wio­nych dwu­let­nich ogie­rów ardeń­skich wygrał BARTEL (Suliwan – Beryl po Mascot) Witolda Świątka Brzezińskiego. Rodowód Bartela to z kolei ¾ rodo­wo­du szwedz­kie­go i ¼ fran­cu­skie­go. Koń, moż­na by rzec, dosko­na­ły. Przytoczę jego noty: typ 9,5, pokrój 9,0, nogi 8,0 (lek­ko szpo­ta­wy), ruch po 8,5 – razem 43,5 pkt. Jest to naj­wy­żej oce­nio­ny koń wysta­wy. Drugie miej­sce zajął BOSMAN (Bossman – Blankiera po Anker), hod. A. Dębskiego, wł. Andrzeja Derleckiego, zdo­by­wa­jąc 41,00 pkt.
Po oce­nie koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz arden pol­ski prze­pro­wa­dzo­no oce­nę koni sokól­skich i sztum­skich, któ­re sze­rzej opi­su­je koor­dy­na­tor pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych dr Grażyna Polak. Ocena wszyst­kich koni trwa­ła nie­prze­rwa­nie od 8:00 rano do 20:00. Aby zdą­żyć oce­nić wszyst­kie konie, komi­sja musia­ła dzia­łać szyb­ko i spraw­nie, przez co publicz­no­ści bra­ko­wa­ło cza­su, aby nacie­szyć oczy naj­pięk­niej­szy­mi koń­mi. Należałoby roz­wa­żyć zmniej­sze­nie licz­by koni do mak­sy­mal­nie 60 sztuk. Niestety wów­czas nie uda się zapre­zen­to­wać wszyst­kich typów koni, dla­te­go zasad­ne wyda­je się pozo­sta­wie­nie oce­ny koni pkz oraz arde­nów w Kętrzynie, a czem­pio­na­ty koni sokól­skich i sztum­skich prze­pro­wa­dzać w regio­nach ich hodow­li. Przemawia za tym wie­le powo­dów, m.in. odle­gło­ści oraz brak moż­li­wo­ści poka­za­nia odpo­wied­niej licz­by koni tych typów. Ponad to samo­rzą­dy bar­dzo zabie­ga­ją, aby czem­pio­na­ty takich koni odby­wa­ły się na ich tere­nie.
Ogólnopolski czem­pio­nat to rów­nież oka­zja do spo­tkań hodow­ców oraz miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych. W tym roku przy­je­cha­ła do Polski dele­ga­cja przed­sta­wi­cie­li Związku Ardeńskiego w Szwecji. Podczas spo­tka­nia dopra­co­wa­no szcze­gó­ły umo­wy pię­cio­stron­nej doty­czą­cej hodow­li koni ardeń­skich, uwzględ­nio­no uwa­gi stro­ny szwedz­kiej. Rozmawiano rów­nież o orga­ni­za­cji czem­pio­na­tu mię­dzy­na­ro­do­we­go koni ardeń­skich w Polsce. Szwedzi przy­chy­li­li się do pomy­słu i wyra­zi­li chęć wzię­cia udzia­łu w wysta­wie. Planowany ter­min to czer­wiec 2016. Chcielibyśmy wów­czas prze­pro­wa­dzić w Kętrzynie czem­pio­nat mło­dzie­żo­wy oraz ogie­rów kry­ją­cych, a zapro­sze­nia wysto­so­wa­ne będą do związ­ków w Szwecji, Francji, Belgii oraz Luksemburgu.
Mimo jak zwy­kle przy­ja­znej atmos­fe­ry zda­rza­ły się rów­nież przy­pad­ki pew­ne­go rodza­ju pre­ten­sji. Psuje to obraz pięk­ne­go świę­ta hodow­la­ne­go. Raz się wygry­wa, raz prze­gry­wa, hodow­lę i tak kształ­tu­je popyt hodow­ców i ich indy­wi­du­al­ny gust co do pre­fe­ro­wa­ne­go typu konia, a w mniej­szym stop­niu wynik z wysta­wy.
Należy też wziąć pod uwa­gę na przy­szłość, aby w nie­dzie­lę, w dru­gim dniu czem­pio­na­tu bar­dziej wyeks­po­no­wać i poka­zy­wać naj­lep­sze konie wybra­ne w dniu poprzed­nim. Tym razem orga­ni­za­to­rzy sku­pi­li się na poka­zach użyt­ko­wa­nia koni róż­nych ras, czę­sto w for­mie zaba­wy, i nie­ste­ty zabra­kło cza­su, aby hodow­com, któ­rzy przy­by­li do Kętrzyna, w nie­dzie­lę poka­zać naj­lep­sze konie pkz i arde­ny.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę