Connect with us

Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Projekt Stado

Tomasz Siergiej

W maju ubie­głe­go roku Walny Zjazd PZHK przy­jął uchwa­łę zobo­wią­zu­ją­cą Zarząd Główny do pod­ję­cia sta­rań w celu utwo­rze­nia Związkowego Stada Ogierów. Skoro w bli­sko 40-milio­no­wym kra­ju z chlu­bą utrzy­mu­je­my naro­do­wą fil­har­mo­nię, naro­do­we biblio­te­ki i muzea, musi ist­nieć jakieś szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla pro­jek­tu Stado.

Od wie­lu lat Środowisko hodow­ców koni z uwa­gą obser­wu­je dzia­ła­nia wła­ści­cie­la SO i SK, czy­li Agencji Nieruchomości Rolnych, zwią­za­ne z zarzą­dza­niem i/lub restruk­tu­ry­za­cją stad oraz stad­nin pań­stwo­wych. W cią­gu ostat­nich 20 lat spry­wa­ty­zo­wa­na zosta­ła już znacz­na ich część, m.in. Kwidzyn, Łobez, Klikowa, Widzów, Jaroszówka, Moszna czy Posadowo. Ponieważ póź­niej­szy los tych przed­się­biorstw jest róż­ny, nie­ste­ty nazbyt czę­sto pro­wa­dzą­cy je ku upad­ko­wi, poja­wia­ją się sło­wa kry­ty­ki, a wręcz pre­ten­sji, tak­że wobec PZHK, któ­ry – co nale­ży z całą sta­now­czo­ścią pod­kre­ślić – nie miał i nie ma wpły­wu na poli­ty­kę pry­wa­ty­za­cyj­ną ANR.

Wychodząc naprze­ciw nowym cza­som i potrze­bom, Polski Związek Hodowców Koni wraz z Polskim Związkiem Jeździeckim pod­ję­ły roz­mo­wy oraz wstęp­ne dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce ku stwo­rze­niu wspól­ne­go dla hodow­li i spor­tu jeź­dziec­kie­go pro­jek­tu pod robo­czym tytu­łem Związkowe Stado Ogierów.
Założenia są jasne:

 • poło­że­nie sta­da powin­no być jak naj­bar­dziej cen­tral­ne, opty­mal­ne dla hodow­ców i jeźdź­ców w całej Polsce,
 • win­no posia­dać dobrą infra­struk­tu­rę, zaopa­trzo­ną w nowo­cze­sne staj­nie, kry­tą ujeż­dżal­nię, hipo­dro­my i teren umoż­li­wia­ją­ce roz­gry­wa­nie zawo­dów we wszyst­kich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich,
 • na tere­nie sta­da nie­zbęd­ne jest stwo­rze­nie cen­trum roz­ro­du i inse­mi­na­cji – PZHK mógł­by zająć się aktyw­nie dys­try­bu­cją nasie­nia czo­ło­wych pol­skich i zagra­nicz­nych repro­duk­to­rów,
 • potrzeb­na jest baza szko­le­nio­wa i noc­le­go­wa dla hodow­ców, jeźdź­ców, tre­ne­rów.

Ponadto przy sta­dzie powsta­ła­by szko­ła zawo­do­wa przy­go­to­wu­ją­ca do zawo­du, np.:

 • masz­ta­lerz, koniu­szy,
 • jeź­dziec zawo­do­wy, instruk­tor nauki jaz­dy,
 • kie­row­nik ośrod­ka jeś­dziec­kie­go.

Dodatkowym ele­men­tem aktyw­no­ści sta­da był­by ośro­dek dosko­na­le­nia zawo­do­we­go orga­ni­zu­ją­cy kur­sy dla hodow­ców i miło­śni­ków koni, np.:

 • kurs inse­mi­na­cji i nowo­cze­snych metod roz­ro­du,
 • kurs przy­go­to­wa­nia konia do wystaw i czem­pio­na­tów,
 • kur­sy pod­no­szą­ce kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we masz­ta­le­rzy i pra­cow­ni­ków ośrod­ków jeś­dziec­kich.

Główne cele utwo­rze­nia i dzia­łal­no­ści Związkowego Stada Ogierów to:

 • miej­sce pro­wa­dze­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej i hodow­la­nej – zakła­dy tre­nin­go­we dla ogie­rów i kla­czy, pró­by dziel­no­ści,
 • cen­trum inse­mi­na­cji i nowo­cze­snych metod roz­ro­du koni,
 • cen­trum nauki, szko­le­nia i dosko­na­le­nia zawo­do­we­go,
 • orga­ni­za­cja wystaw i czem­pio­na­tów hodow­la­nych – od regio­nal­nych po mię­dzy­na­ro­do­we,
 • miej­sce roz­gry­wa­nia ogól­no­pol­skich i regio­nal­nych zawo­dów spor­to­wych w dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, zarów­no olim­pij­skich, jak i pozo­sta­łych będą­cych w gestii PZJ,
 • obiekt słu­żył­by PZJ do orga­ni­za­cji szko­leń, kon­fe­ren­cji, zgru­po­wań, mityn­gów itp.

Najtrudniejszym pro­ble­mem do roz­wią­za­nie pozo­sta­je finan­so­wa­nie sta­da. Podobne ośrod­ki hodow­la­ne w Europie są wspie­ra­ne przez samo­rzą­dy lokal­ne lub wła­dze cen­tral­ne, np. w Niemczech, Austrii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Szwecji, ale są rów­nież kra­je, gdzie nie ma ani związ­ko­wych, ani pań­stwo­wych stad ogie­rów, jak Belgia, Holandia, Dania. W naszych warun­kach bez sta­bil­ne­go śród­ła finan­so­wa­nia publicz­ne­go trud­no będzie utwo­rzyć Związkowe Stado Ogierów, choć nie jest to nie­moż­li­we.

Podstawą finan­so­wa­nia z pew­no­ścią będą zada­nia wła­sne obu związ­ków, dziś wyko­ny­wa­ne w róż­nych ośrod­kach – zakła­dy tre­nin­go­we dla kla­czy i ogie­rów, Mistrzostwa Polski Młodych Koni, wysta­wy i czem­pio­na­ty raso­we itd.
Dodatkowym śród­łem docho­du dla sta­da mogła­by być:

 • dzia­łal­ność komer­cyj­na zwią­za­na z dys­try­bu­cją nasie­nia i usłu­ga­mi w zakre­sie roz­ro­du kla­czy,
 • pro­wa­dze­nie kur­sów dokształ­ca­ją­cych – pod­kuw­nic­twa, inse­mi­na­cji, powo­że­nia, hipo­te­ra­pii itp.,
 • pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży w zakre­sie wycho­wa­nia eko­lo­gicz­ne­go, przy współ­pra­cy z Ministerstwem Edukacji Narodowej;
 • stwo­rze­nie żywe­go muzeum wsi pol­skiej (kon­nej tech­ni­ki rol­ni­czej) jako ośrod­ka kul­tu­ry – z moż­li­wą dota­cją Ministerstwa Kultury i Sztuki,
 • tre­ning i przy­go­to­wa­nie mło­dych koni,
 • aukcje koni,
 • mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy kon­ne, w tym CSI, CSIO czy ME.

Bardzo waż­nym ele­men­tem budo­wy Związkowego Stada Ogierów jest kadra pra­cow­ni­cza zarów­no szcze­bla kie­row­ni­cze­go, jak i pod­sta­wo­we­go. Myślę, że jest to pro­blem nie mniej waż­ny niż zbu­do­wa­nie real­ne­go mode­lu finan­so­wa­nia. Bez dobrych mene­dże­rów nie będzie wła­ści­wie pro­wa­dzo­na gospo­dar­ka sta­da, a bez wykwa­li­fi­ko­wa­nych sta­jen­nych, masz­ta­le­rzy czy jeźdź­ców usłu­gi świad­czo­ne przez sta­do nie będą wyso­kiej jako­ści.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę