Connect with us

Hodowca i Jeździec

Próba dziel­no­ści per­sze­ro­nów - Bonin 29.05.2003 r.

Hodowla

Próba dziel­no­ści per­sze­ro­nów - Bonin 29.05.2003 r.

mgr inż. Marek Bobowski
Hodowca SOSP Kętrzyn

W dniu 29.05.2003 r. W Boninie zosta­ły pod­da­ne oce­nie eks­te­rie­ru oraz wstęp­nej pró­bie dziel­no­ści 2 ogie­ry per­sze­ro­ny zaku­pio­ne we Francji przez hodow­ców Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni.

Rasa ta nie jest pol­skim hodow­com bli­żej zna­na, a nie­wie­lu mia­ło z nią kon­takt bez­po­śred­ni, toteż celo­wym jest podzie­lić się wra­że­nia­mi, jakie wywar­ły na obec­nych poka­za­ne w Boninie ogie­ry. Oczywiście nie moż­na tej oce­ny gene­ra­li­zo­wać, bo ilość dwóch osob­ni­ków to nie jest mate­riał do wycią­ga­nia gene­ral­nych wnio­sków.

Przedstawione ogie­ry to Mendian du Perche (Fot. 1.) i Mandarin 2 (Fot. 2). Obydwa 3 - let­nie.

Mendian du Perche (174 - 211 - 28) kary, to bar­dzo wyso­ki ogier w typie pośpiesz­no - robo­czym, nie­co wyso­ko­noż­ny. Z cech, któ­re zasłu­gu­ją na wyróż­nie­nie to duża suchość i bar­dzo moc­ne, duże, ład­nie ufor­mo­wa­ne kopy­ta. Chody w ręku zapre­zen­to­wał prze­cięt­ne, zbyt mało ener­gicz­ne. Natomiast w zaprzę­gu poka­zał się impo­nu­ją­co. Bardzo zrów­no­wa­żo­ny, cią­gnął w zna­ko­mi­tym sty­lu, cho­dy wyka­zy­wał znacz­nie lep­sze niż pro­wa­dzo­ny w ręku.

Ogier MENDIAN DU PERCHE - Farceur - Fanie po Amoreux rasy per­sze­roń­skiej

FARCEUR 290108 RAVISSANT 283987 BALADIN 277187
FAQUINE III 277373
UNE FARCE 286000 NEUBOURG 281510
FARCEUSE 277381
FANIE 290123 AMOREUX 287294 METAL 281336
MOLETTE 280945
PENTECOTE A 282483 CETACE 275303
EPINE 276881

Ogier MANDARIN 2 - Harmonieux des Archer - Flora po Sergent rasy per­sze­roń­skiej

HARMONIEUX DES ARCHERS 290900 BOMBON 288748 TURLUTUTU 286072
TURQUIE 284852
DOLINE 288734 QUENTIN 283243
URIE 285142
FLORA 290004 SERGENT 284110 IRIS 279347
MOUSMEE 280959
SIERA 284499 LISERON R 280565
NAIADE 281202

Tak samo nale­ży oce­nić dru­gie­go - Mandarin 2 (171 - 224 - 28) maści siwej. Eksterierowo róż­ny zde­cy­do­wa­nie od poprzed­nie­go. Jest bar­dziej kali­bro­wy, głę­bo­ki, ma bar­dzo dobrze umię­śnio­ne wszyst­kie par­tie cia­ła i jest bar­dzo suchy. Można mieć uwa­gi do kopyt, źle pro­wa­dzo­nych w prze­szło­ści ale za to o moc­nym rogu i dużych.
Mandarin 2 pre­zen­tu­je typ ogie­ra zim­no­krwi­ste­go, któ­re­go moż­na by użyć w każ­dym rejo­nie hodow­li koni zim­no­krwi­stych. Przyzwyczailiśmy się już do zaku­pów ogie­rów ze Szwecji bądź Niemczech, jed­nak w ostat­nich latach trud­no jest zaku­pić ogie­ra, któ­ry pod wzglę­dem hodow­la­nym był­by wyda­rze­niem na mia­rę ogie­ra Rolltan.

W tej sytu­acji war­to zasta­no­wić się, czy nie zwró­cić wysił­ków na zakup i uży­cie per­sze­ro­nów w hodow­li koni zim­no­krwi­stych. Z połą­cze­nia per­sze­ro­na z dobry­mi kla­cza­mi miej­sco­wy­mi otrzy­ma­li­by­śmy odpo­wied­nią ilość osob­ni­ków do oce­ny takie­go kie­run­ku hodow­la­ne­go. Dotychczas prak­tycz­nie nie wyko­rzy­sty­wa­no w naszej hodow­li per­sze­ro­nów, bo te uży­te przed wie­lu laty były nie­licz­ne i mało wie­my o efek­tach ich uży­cia.

Komisja, wła­ści­cie­le oraz MANDARIN 2 po zda­nej pró­bie dziel­no­ści. Od lewej sto­ją: G. Majewski, A. Srnowski, W. Ganowicz, J. Sawiński, I. Warzyniak i M. Bobowski.

Link do fran­cu­skiej stro­ny poświę­co­nej Le Cheval Percheron www.percheron-france.org

fot. Dominik Gronet

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę