Connect with us

Hodowca i Jeździec

Poznań – tu rodzi­ła się nie­pod­le­gła

Pokazy

Reportaż

Poznań – tu rodzi­ła się nie­pod­le­gła

W roku stu­le­cia odzy­ska­nia przez naszą ojczy­znę nie­pod­le­gło­ści zapro­si­li­śmy odwie­dza­ją­cych poznań­ską Cavaliadę na pokaz Polskiego Związku Hodowców Koni, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pokaz odby­wał się pod zna­czą­cym tytu­łem: „Tu rodzi­ła się nie­pod­le­gła”.

Rozpoczęliśmy przy dźwię­kach orkie­stry dętej, któ­ra zapre­zen­to­wa­ła swo­je umie­jęt­no­ści i talen­ty na żywo. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Chludowo pocho­dzi z małej miej­sco­wo­ści liczą­cej zale­d­wie oko­ło 1.300 miesz­kań­ców. Orkiestra w paź­dzier­ni­ku 2016 roku obcho­dzi­ła jubi­le­usz 70-lecia powsta­nia, a wraz z nią naj­star­szy sta­żem w orkie­strze p. Stanisław Kornaś, któ­ry gra w niej nie­prze­rwa­nie od 60 lat!

Następnie mogli­śmy oglą­dać ory­gi­nal­ny pojazd, któ­rym 26 grud­nia 1918 roku, dzień przed wybu­chem Powstania Wielkopolskiego, wra­ca­ją­cy z woj­ny Ignacy Paderewski prze­je­chał z dwor­ca do Hotelu Bazar, gdzie wygło­sił pamięt­ne prze­mó­wie­nie, na Cavaliadzie wygło­szo­ne przez akto­ra Edmunda Dudzińskiego z Poznania. Ten legen­dar­ny pojazd jest wła­sno­ścią Stadniny Koni Racot.
Powożący: Łukasz Smoczyk, luzak: Witold Nowakowski, konie: Inkasino oraz Tango.

W para­dzie, któ­rą otwie­rał powóz Paderewskiego, poszli następ­ni akto­rzy tej insce­ni­za­cji.

Typowy wózek bisku­piań­ski z koń­ca 19 wie­ku, z regio­nu Krobi zwa­ne­go Biskupizną. Biskupka wyko­rzy­sty­wa­na była na spe­cjal­ne oka­zje, takie jak: wese­la, rocz­ni­ce, sumy, ale rów­nież pogrze­by. Uroczyste stro­je nawią­zu­ją do barw szat bisku­pów poznań­skich.
Powożący: Tomasz Jankowiak, luzak: Wiesław Ficek. Zabytkowy pojazd jest wła­sno­ścią Państwowej Stadniny Koni Pępowo, dowo­dzo­nej przez Prezesa Pawła Baraniaka, któ­ry posia­da licz­ną kolek­cję zabyt­ko­wych pojaz­dów kon­nych. Konie rasy wiel­ko­pol­skiej hodow­li Stadniny Pępowo – BarcelonaBoston.

Za nimi podą­ża­li:

  • Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.
  • Araby ze Stadniny Koni Michałów pod pięk­ny­mi nie­wia­sta­mi w kon­tu­szach.
  • Ogiery z Nowych Jankowic w sul­kach pod lej­ca­mi uro­czych i kru­chych ama­zo­nek.
  • Podczas poka­zów zoba­czy­li­śmy tak­że hucul­ski kadryl zaprzę­go­wy zapre­zen­to­wa­ny przez konie i pra­cow­ni­ków Stadniny koni hucul­skich „Gładyszów”. Dziewczęta z gru­py Andrzeja Woźniaka z Sierakowa dały wspa­nia­ły pokaz akro­ba­tycz­ny na koni­kach pol­skich.
  • Tradycyjnie już pokaz zamy­ka­ły naj­mniej­sze konie i naj­młod­si ludzie z ser­ca Wielkopolski – dzie­cia­ki z Klubu Jeździeckiego Podkowa Gruszczyn spod Poznania.

Cały pokaz w pięk­nym sty­lu zakoń­czy­ła Orkiestra Dęta Chludowo.

Więcej o poka­zach w zimo­wym nume­rze „Hodowcy i Jeźdźca”.

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę