Connect with us

Hodowca i Jeździec

Polskie konie na medal

Hodowla

Polskie konie na medal

Agnieszka Szymańska

Tak spi­sa­ły się w tym roku konie pol­skiej hodow­li, dzię­ki któ­rym zawod­ni­cy czte­rech naj­waż­niej­szych dys­cy­plin jeź­dziec­kich zdo­by­li pięć zło­tych, trzy srebr­ne i pięć brą­zo­wych meda­li Mistrzostw Polski oraz czte­ry srebr­ne i jeden brą­zo­wy medal Mistrzostw Świata.

WIBARO ze swoim Właścicielem Bogdanem Kuchejdą

WIBARO ze swo­im Właścicielem Bogdanem Kuchejdą, autor­ka Małgorzata Sieradzan

Jako pierw­sze w tym roku odby­ły się Mistrzostwa Polski w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi (1 – 3 lip­ca w Bogusławicach), pod­czas któ­rych zło­ty medal zdo­był Bartłomiej Kwiatek. Powożąc ślą­skim ogie­rem NIGER śl. (Turkus – Niwa po Alpinex xx), hod. i wł. SO Książ, utrzy­mał pro­wa­dze­nie we wszyst­kich trzech pró­bach i zdo­był jede­na­sty w swej karie­rze tytuł Mistrza Polski. Dla Nigera to rów­nież nie pierw­szy suk­ces tej ran­gi. Wspólnie z Bartkiem zdo­był m.in. tytuł II wice­mi­strza koni 5-let­nich oraz mistrza koni 6-let­nich pod­czas MPMK w powo­że­niu. Para wie­lo­krot­nie wygry­wa­ła też zawo­dy ran­gi CAI oraz zaj­mo­wa­ła czo­ło­we miej­sca w CAI3*, utrzy­mu­jąc się w ści­słej czo­łów­ce ran­kin­gu FEI. Po srebr­ny medal MP w sin­glach się­gnął Marcin Kilańczyk z udzia­łem ślą­skie­go wała­cha PRYMUS śl. (Tycjan – Prymka po Ryko), hod. Antoniego Zwierzańskiego, wł. Andrzeja Kilańczyka, a na trze­cim miej­scu podium sta­nę­ła Katarzyna Kuryś powo­żą­ca kla­czą TARA sp (Graf Step – Tina po Tango), hod. J. Kraśnickiego, wł. Agro-Mat Sp. z o.o.

Wlkp jak Wice

Warszawski na wał. Filer sp (Contender Son hol. – Fila wlkp po Golem wlkp), autorka Małgorzata Sieradzan

Warszawski na wał. Filer sp (Contender Son hol. – Fila wlkp po Golem wlkp), autor­ka Małgorzata Sieradzan

Jednak naj­waż­niej­szym i naj­bar­dziej uda­nym wyda­rze­niem tego sezo­nu dla pol­skich zaprzę­gow­ców był udział w Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, któ­re odby­ły się w pierw­szym tygo­dniu sierp­nia w austriac­kim Piber. Nasz kraj repre­zen­to­wa­li Weronika i Bartłomiej Kwiatek, czy­li tzw. Kwiatek Team, oraz Marcin Kilańczyk, któ­rzy dru­ży­no­wo wywal­czy­li dla Polski srebr­ny medal, zaś indy­wi­du­al­nie Weronika zdo­by­ła dru­gie sre­bro i tytuł wice­mi­strza świa­ta. Konie, któ­ry­mi star­to­wa­li pol­scy zawod­ni­cy, to: wał. Bartnik wlkp (Caretino K hes. – Biaroza wlkp po Clayton baw.) hod. i wł. SK Pępowo – trzy­krot­ny wice­mistrz Polski mło­dych koni, og. Sonet śl. (Dastin xx – Sorbona śl. po Bojkot śl.) hod. i wł. SO Książ oraz wspo­mnia­ny już Prymus śl. (Tycjan – Prymka po Ryko) hod. Antoniego Zwierzańskiego, wł. Andrzeja Kilańczyka, II wice­mistrz Polski koni 5-let­nich z 2013 r.

Na kon­cie pol­skiej eki­py zaprzę­go­wej zna­la­zły się rów­nież trzy meda­le Mistrzostw Świata Młodych Koni Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI, zor­ga­ni­zo­wa­nych w dniach 7 – 11 wrze­śnia w węgier­skim Mezőhegyes. W kate­go­rii koni 5-let­nich zapre­zen­to­wa­na przez Bartka Kwiatka zeszło­rocz­na mistrzy­ni Polski koni 4-let­nich kl. Rebelia śl. (Hutor śl. – Regencja śl. po Bank śl.) zaję­ła II miej­sce, zaś w kate­go­rii 7-lat­ków na podium sta­nę­li dwaj syno­wie Lokana śl. (Largis śl. – Lokana śl. po Glockner). Epilog śl. (od Egida po Nomen), któ­rym powo­zi­ła Weronika Kwiatek, został wice­mi­strzem, a ubie­gło­rocz­ny mistrz świa­ta 6-lat­ków Bazyli śl. (od Bazylia po Palant) pod lej­cą Bartka został II wice­mi­strzem.

Sp – po raz pierw­szy

Podczas roze­gra­nych w pierw­szy week­end sierp­nia w Strzegomiu MP Młodych Jeźdźców w WKKW na podium sta­nę­li jeźdź­cy dosia­da­ją­cy trzech koni pol­skiej hodow­li. Tytuł mistrza Polski zdo­by­ła Aleksandra Grzybkowska na kl, CZEREŚNIA sp (Bolero de Ravel hol. – Czarnuszka xx po Royal Court) hod. SK Jaroszówka, wł. Aleksandry Grzybkowskiej. Drugie miej­sce zajął Jakub Kreft na CORRNERO sp (Carry Son hol. – Camea po Aviano) hod. Mariusza Grzybowskiego, wł. Andrzeja Krefta, a trze­cie Karolina Podwińska na kl. DZIEŻBA sp (Bolero de Ravel hol. – Dzierlatka po Azarro) hod. SK Jaroszówka, wł. Jarosława Podwińskiego.

W kate­go­rii senio­rów, roze­gra­nej w poło­wie wrze­śnia pod­czas Strzegom Autumn Show, meda­li­sta­mi mistrzostw Polski zosta­li Michał Knap, Paweł Warszawski i Jan Kamiński. Pierwszy z nich zdo­był tytuł mistrzow­ski na wyho­do­wa­nym w Holandii wał. Bob the Builder, a tytu­ły I i II wice­mi­strza wywal­czy­li zawod­ni­cy na koniach pol­skiej hodow­li. Srebrny meda­li­sta Paweł Warszawski dosia­dał wał. Filer sp (Contender Son hol. – Fila wlkp po Golem wlkp) hod. i wł. Henryka Święcickiego, któ­ry pod swo­im hodow­cą dwu­krot­nie wygrał Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW (kat. 4- i 5-lat­ków) oraz zdo­był tytuł wice­mi­strza w kate­go­rii 6-lat­ków. Od kil­ku lat Filer z powo­dze­niem sta­ru­je pod Pawłem, uzy­sku­jąc dobre wyni­ki w zawo­dach 2 i 3*. Jan Kamiński zdo­był brą­zo­wy medal na wał. Senior sp (Rytm han. – Segowia sp po Genius han.) hod. SK Prudnik, wł. Marcina Kamińskiego, któ­ry swo­ją karie­rę spor­to­wą zaczy­nał pod Piotrem Piaseckim w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy.

Sp – po raz dru­gi

Aleksandra Szulc, Żaneta Skowrońska i Przemysław Kozanowski to meda­li­ści Mistrzostw Polski Seniorów w ujeż­dże­niu, któ­re zakoń­czy­ły się 4 wrze­śnia w Augustówku. Aleksandra Szulc zdo­by­ła zło­to, dosia­da­jąc swo­je­go 12-let­nie­go og. RUMBA HIT sp (Samba Hit brdbg – Rowa han. po Rotspon han.) hod. Piotra Wiese. Ta nie­roz­łącz­na para ma już na swo­im kon­cie licz­ne suk­ce­sy, począw­szy od tytu­łów mistrza Polski mło­dych koni 4-let­nich i 5-let­nich przez udział w Mistrzostwach Świata Młodych Koni, srebr­ny medal Mistrzostw Polski Seniorów, a tak­że wyso­kie loka­ty w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach Grand Prix w Polsce i zagra­ni­cą.

W dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia jesz­cze dwa pol­skie konie spi­sa­ły się na medal – Pascal sp (Woland / Wolkenstein II – Pandora po Nirkan), na któ­rym Anna Wojtkowska zdo­by­ła sre­bro MP junio­rów, oraz Kuanto W wlkp (Samba Hit brdbg – Kondina wlkp po Rulon sp) hod. Jacka Wilczyńskiego, wł. Aleksandry Dąbrowskiej, któ­re­go dosia­dał brą­zo­wy meda­li­sta kate­go­rii mło­dych jeźdź­ców Jan Gawecki. Wielkopolski Kuanto W ma na swo­im kon­cie tytuł mistrza Polski koni 6-let­nich zdo­by­ty w 2014 r. pod Aleksandrą Szulc.

Sp – po raz trze­ci!

Tydzień po ujeż­dże­niu w Jakubowicach odby­ły się mistrzo­stwa Polski w sko­kach przez prze­szko­dy, pod­czas któ­rych dwa zło­te meda­le zdo­by­li zawod­ni­cy dosia­da­ją­cy koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi. Mistrzem Polski w kate­go­rii mło­dych jeźdź­ców został Andrzej Opłatek na wał. EL CAMP sp (Campari M old. – Eleine sp po Elvis KWPN) hod. SK Prudnik, wł. zawod­ni­ka, któ­ry karie­rę sko­ko­wą zaczy­nał pod Krzysztofem Gozdkiem w Mistrzostwach Polski Młodych Koni. Starty w wyż­szych kon­kur­sach roz­po­czął pod Łukaszem Kozą i wie­lo­krot­nie repre­zen­to­wał wraz z nim nasz kraj na zawo­dach CSI2* oraz CSI3*, zdo­by­wa­jąc dobre wyni­ki. Drugie i trze­cie miej­sce w MPMJ zaję­ły odpo­wied­nio Joanna Marciniak na kl. Chelsea-Blue OS oraz Zuzanna Gowin dosia­da­ją­ca holen­der­skie­go wał. Captain.

W kate­go­rii senio­rów nie­po­bi­ty był zaś Kamil Grzelczyk na WIBARO sp (Bajou du Rouet hol. – Wiagra sp po Graf Quidam sp) hod. Mariana Skopa, wł. Bogdana Kuchejdy, któ­ry po dwóch pół­fi­na­łach pro­wa­dził w mistrzo­stwach bez punk­tów kar­nych. Dopiero w II nawro­cie fina­łu zaro­bił 8 pkt. Wibaro, od zawsze dosia­da­ny przez Kamila, rów­nież zaczy­nał karie­rę spor­to­wą od Mistrzostw Polski Młodych Koni, jed­nak nie ujaw­nił wte­dy jesz­cze wszyst­kich swo­ich moż­li­wo­ści. Mimo to Bogdan Kuchejda wie­lo­krot­nie powta­rzał, że z tego konia jesz­cze będzie mistrz! Drugie miej­sce w MPS zajął Michał Kaźmierczak na og. QUE PASA KWPN, a brąz zdo­był Michał Ziębicki i Heartbreaker KWPN.

1 i ½

Złoty medal Mistrzostw Polski w Parach, któ­re zakoń­czy­ły się 18 wrze­śnia w Bogusławicach, zdo­był Waldemar Kaczmarek powo­żą­cy dwo­ma koń­mi wyho­do­wa­ny­mi w Stadninie Koni Bielin. Niestety tyl­ko kl. CYBINKA sp (Patriarch baw. – Cyfra sp po Genius han.) repre­zen­tu­je rasę pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi, nato­miast CEDROSO DSP (New Nobel hol. – Hacerda hol. po Cascavelle hol.) ma pasz­port nie­miec­ki. Srebrnym meda­li­stą został Adrian Kostrzewa powo­żą­cy parą lipi­ca­nów, zaś brąz wywal­czył Rafał Wojtacha mają­cy dwa wała­chy rasy ślą­skiej: EROS (Burgund – Estonia po Dudek) hod. M. Jarmuża i RESPEKT (Jogurt śl. – Renatka śl. po Butanol śl.) hod. SO Książ.

Najmocniejsze ogni­wo

Hodowla i sport zawsze były i będą nie­roz­łącz­ne, ponie­waż bez sie­bie nawza­jem po pro­stu nie mają racji bytu. Nie mogły­by ist­nieć rów­nież bez zawod­ni­ków, któ­rzy są nie­zbęd­nym ogni­wem łączą­cym te dwa śro­do­wi­ska. W celu wyróż­nie­nia jeźdź­ców i powo­żą­cych odno­szą­cych suk­ce­sy z udzia­łem pol­skich koni Polski Związek Hodowców Koni od kil­ku lat fun­du­je nagro­dy hono­ro­we dla naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nych par w waż­niej­szych zawo­dach w kra­ju. W ten sam spo­sób nagro­dze­ni zosta­li lau­re­aci tego­rocz­nych Mistrzostw Polski, któ­rym dzię­ku­je­my za to, że zwią­za­li swo­ją karie­rę spor­to­wą z pol­ski­mi koń­mi i pro­mu­ją tym samym rodzi­mą hodow­lę. Gratulujemy rów­nież hodow­com i wła­ści­cie­lom koni, któ­re w rywa­li­za­cji z rasa­mi zagra­nicz­ny­mi na are­nie kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej spi­sa­ły się na medal.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę