Connect with us

Hodowca i Jeździec

Po sezo­nie wyści­go­wym 2007

Sport i wyścigi

Po sezo­nie wyści­go­wym 2007

Paweł Gocłowski

Zainaugurowany w sobo­tę 28 kwiet­nia w Warszawie sezon wyści­go­wy 2007, któ­re­go orga­ni­za­to­rem było Stado Ogierów w Łącku, liczył 55 dni (sobo­ty i nie­dzie­le) i zgod­nie z pla­nem dobiegł koń­ca w „tę ostat­nią nie­dzie­lę”, czy­li 25 listo­pa­da. W sto­li­cy roze­gra­no 286 gonitw dla koni peł­nej krwi, w tym 10 pło­to­wych oraz 159 wyści­gów dla koni arab­skich, na łącz­ną sumę nagród 4.040.855 zło­tych, z cze­go fol­blu­tom przy­pa­dło 2.698.450 zł.

Na słu­że­wiec­kiej bież­ni bie­ga­ło 168 koni dwu­let­nich (57 ogie­rów i 111 kla­czy), 192 trzy­lat­ki (odpo­wied­nio 85, 106 i 1 wałach) oraz 115 koni star­szych rocz­ni­ków (ana­lo­gicz­nie 52, 37 i 26). Łącznie w spor­to­wej rywa­li­za­cji, któ­rej pod­sta­wo­wym celem jest wybra­nie mate­ria­łu hodow­la­ne­go, uczest­ni­czy­ło 475 koni peł­nej krwi, któ­re zali­czy­ły 2180 star­tów, co daje śred­nią 4,59 na konia.
Sezon roz­pło­do­wy w naj­szyb­szej koń­skiej rasie roz­po­czy­na się już 10 lute­go. Warto zatem popa­trzeć na wyni­ki zakoń­czo­nych nie­daw­no wyści­go­wych zma­gań przez pry­zmat hodow­li. Na liście repro­duk­to­rów, któ­rych przy­chó­wek brał udział w goni­twach wid­nie­je 107 ogie­rów czo­ło­wych. Z nich 43 to ojco­wie koni impor­to­wa­nych, bądź pocho­dzą­cych z wysy­łek kla­czy do sta­nów­ki. Pozostałe 64 były lub są uży­wa­ne w kra­ju. Najliczniejsze staw­ki pocho­dzą po ogie­rach: Jape - bie­ga­ło 49 koni, Don Corleone (42), Belenus (22), Special Power (20), Two-Twenty-Two (18), Professional (17), Saphir i Enjoy Plan (po 15), Zafonium i Sorbie Tower (po 13), Royal Court (11) oraz Leone i Surako (po 10). Dziesięć kolej­nych ogie­rów czo­ło­wych mia­ło mini­mum 6 sztuk bie­ga­ją­ce­go przy­chów­ku, więc porów­ny­wal­nej oce­nie (na pod­sta­wie wyni­ków potom­stwa) pod­da­no w sezo­nie 23 repro­duk­to­ry, z któ­rych trzy już nie żyją (Freedom’s Choice, Duke Valentino i Fourth of June).
Od sumy wygra­nej lep­szy­mi wskaź­ni­ka­mi wyda­ją się być śred­nia wygra­na na bie­ga­ją­ce­go konia i śred­nia wygra­na na start. Dla wszyst­kich ogie­rów kształ­tu­ją się one nastę­pu­ją­co: 5.708 zł i 1.234 zł. W obu przy­pad­kach powy­żej tych war­to­ści ulo­ko­wa­ły się: Roulette (33.895 - 4.562), Double Alleged (29.340 - 6.070), Royal Court (10.940 - 1.744), Special Power (9.278 - 1.767), Belenus (7.697 - 1.498), Leone (7.328 - 1.357) i Freedom’s Choice (6.855 - 1.262).

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok V nr 4 (15) 2007 / Rok VI nr 1 (16) 2008.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Sport i wyścigi

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  CAVALIADA Poznań 2019

  By

  Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie...

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę