Connect with us

Hodowca i Jeździec

Piotr Mazurek o dru­gim eta­pie zma­gań w HPP w powo­że­niu zaprzę­ga­mi czte­ro­kon­ny­mi

Wywiad

Piotr Mazurek o dru­gim eta­pie zma­gań w HPP w powo­że­niu zaprzę­ga­mi czte­ro­kon­ny­mi

Bardzo uda­ny występ - pierw­sze i dru­gie miej­sce w Lublinie pozwo­li­ło mi odro­bić stra­ty punk­to­we w Pucharze Polski. Konie były w świet­nej for­mie i dosko­na­łym nastro­ju, jak zwy­kle goto­we dać z sie­bie 110%. Publiczność lubliń­ska nale­ży do naj­lep­szych. Jest nie­zwy­kle żywio­ło­wa i całym ser­cem odda­na rywa­li­za­cji, doda­je skrzy­deł każ­de­mu ze star­tu­ją­cych.

Czwartkowy bar­dzo dobry występ Łukasza Chałupki roz­pa­la umy­sły i ser­ca ama­tor­skie­go śro­do­wi­ska zaprzę­go­we­go, z któ­re­go bez­po­śred­nio ten zawod­nik się wywo­dzi. Mam nadzie­ję, że dzię­ki takiej posta­wie coraz wię­cej powo­żą­cych chwy­ci za czte­ry lej­ce.

powie­dział dla nas Piotr Mazurek.

Jeśli chce­cie się prze­ko­nać, jak się wra­ca z Cavaliady w Lublinie i jak się odpo­czy­wa – obej­rzyj­cie zdję­cia, któ­re prze­słał nam Pan Piotr.

Więcej w Wywiad

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę