Connect with us

Hodowca i Jeździec

Pierwszy Ogólnopolski Czempionat Źrebiąt Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi

Hodowla

Pierwszy Ogólnopolski Czempionat Źrebiąt Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi

Adam Jończyk

8 wrze­śnia 2007 roku odby­ła się pięk­na i bar­dzo potrzeb­na impre­za hodow­la­na - Ogólnopolski Czempionat Źrebiąt Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi, któ­rej orga­ni­za­to­ra­mi byli Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie, Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie oraz gospo­da­rze, czy­li Stadnina Koni Galiny.

Rasa Polski Koń Szlachetny Półkrwi jest mło­dą rasą, któ­ra powsta­ła w latach sie­dem­dzie­sią­tych XX wie­ku, a w two­rze­niu jej bra­ło wów­czas udział kil­ka wybra­nych pań­stwo­wych stad­nin. Zadaniem tych stad­nin było wyho­do­wa­nie koni o pre­dys­po­zy­cjach spor­to­wych, głów­nie do kon­ku­ren­cji ujeż­dże­nia i sko­ków. Do wytwo­rze­nia tej rasy uży­wa­no repro­duk­to­rów pocho­dzą­cych z naj­mod­niej­szych linii świa­to­wej hodow­li koni ujeż­dże­nio­wych i sko­ko­wych. Ogiery te były koja­rzo­ne z kla­cza­mi o uzdol­nie­niach spor­to­wych rasy mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej a tak­że peł­nej krwi angiel­skiej. Później zaczę­to spro­wa­dzać z zagra­ni­cy rów­nież kla­cze pocho­dzą­ce z linii spor­to­wych, cze­go doko­ny­wa­li hodow­cy pry­wat­ni kie­dy po zmia­nach poli­tycz­no-gospo­dar­czych cię­żar hodow­li pań­stwo­wej zaczę­ła przej­mo­wać hodow­la pry­wat­na. Wkrótce przed­sta­wi­ciel­stwa rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi sta­ły się naj­bar­dziej popu­lar­ne spo­śród ras koni pół­krwi hodo­wa­nych w Polsce dzię­ki wyni­kom osią­ga­nym w spo­rcie jeź­dziec­kim oraz pró­bach dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy. Do pierw­sze­go ogól­no­pol­skie­go czem­pio­na­tu zgło­szo­no 51 źre­biąt rocz­ni­ka 2007. Ocenie pod­da­no 41 źre­biąt w tym: pięć z woje­wódz­twa pod­la­skie­go repre­zen­to­wa­ne­go wyłącz­nie przez SK Nad Wigrami Ewy i Krzysztofa Fabińskich, sie­dem z woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go w tym 5 źre­biąt z SK Opypy Remigiusza Makowskiego, pięć z woje­wódz­twa pomor­skie­go w tym 3 źre­bię­ta z SK Nowa Wioska Ewy Janiak oraz naj­licz­niej­sza staw­ka 24 źre­biąt z woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go w tym 4 z SK Wozławki Marka Romanowskiego i 8 z SK Galiny Joanny i Krzysztofa Pałyska. Konie rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi hodo­wa­ne są w całym kra­ju w związ­ku z tym powsta­je pyta­nie dla­cze­go nie wzię­ły w nim udzia­łu źre­bię­ta z innych woje­wództw oraz  stad­nin o cha­rak­te­rze pań­stwo­wym, pomi­mo ogło­szeń zamiesz­czo­nych dużo wcze­śniej w pra­sie bran­żo­wej. Ostatecznie oce­nie pod­da­no 21 kla­czy i 20 ogie­rów. Wszystkie źre­bię­ta po obu stro­nach rodo­wo­dów pocho­dzi­ły z liczą­cych się linii w świa­to­wej hodow­li koni do ujeż­dże­nia i sko­ków. Konie oce­nia­ne były w pozy­cji stój oraz w trzech cho­dach przez trzy­oso­bo­wą Komisje pod prze­wod­nic­twem Andrzeja Orłosia, któ­re­mu towa­rzy­szy­li Piotr Helon i sędzia z Niemiec Berndt Richter. Ocenie w ska­li 0-10 punk­tów z uwzględ­nie­niem „połó­wek” pod­le­ga­ły czte­ry ele­men­ty: 1/ typ i pokrój 2/ cho­dy (stęp, kłus i galop) 3/ ela­stycz­ność cho­dów 4/ ogól­ne wra­że­nie, kon­dy­cja i pie­lę­gna­cja oraz przy­go­to­wa­nie do czem­pio­na­tu. Osobno była pro­wa­dzo­na kla­sy­fi­ka­cja dla kla­czy i ogie­rów. Dla pierw­szych sze­ściu źre­biąt wśród kla­czy i ogie­rów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przy­zna­li nagro­dy pie­nięż­ne, odpo­wied­nio w wysokości:1000 zł, 900 zł, 800 zł, 700 zł, 600 zł oraz 500 zł do rów­ne­go podzia­łu mię­dzy hodow­cę i wła­ści­cie­la źre­ba­ka. Wśród 21 oce­nio­nych kla­czek pierw­sze sześć miejsc zaję­ły:

  1. Nr. kat. 44 RAFAELLA kaszt./ Love Affair han. - Rafa sp po Nidar/ 38,50 pkt.;
  2. Nr. kat. 45 SWEET SILVIA siwa/ Wieland sp - Silvana sp po Silvio I old./ 37,83 pkt. (oby­dwie w/w kla­cze są hodow­li i wła­sno­ści SK Opypy Remigiusza Makowskiego woj. Mazowieckie);
  3. Nr. kat. 13 HIMERA gn./ Contendro hol. - Havana wlkp. po Rubin han./ 37,17 pkt. (hod. i wł. Andrzej Herrmann, Kronowo, woj. war­miń­sko-mazur­skie);
  4. Nr. kat. 2 BACCARA gn./ Qulester hol. - Blanka wlkp. po Tabun/ 36,67 pkt. (hod. i wł. Henryk Soboń, Jęcznik woj. war­miń­sko-mazur­skie);
  5. Nr. kat. 43 PANNA W kara/ Weltino han. - Panna S sp po Sofix/ 36,33 pkt. (hod. i wł. Ewa Janiak, SK Nowa Wioska woj. pomor­skie);
  6. Nr. kat. 15 PALMIRA gn./ Landacord hol. - Palegra westf. po Palegro/ 36,33 pkt. (hod. i wł. Ewa i Wojciech Fabińscy, SK Nad   Wigrami woj. Podlaskie).

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok V nr 3 (14) 2007.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę