Connect with us

Hodowca i Jeździec

Pierwsza wio­sen­na jaskół­ka

Od Redakcji

Pierwsza wio­sen­na jaskół­ka

Ewa Jakubowska, Redaktor Naczelna

Kiedy moi kole­dzy po fachu, nim jesz­cze dostą­pi­łam zaszczy­tu wystę­po­wa­nia w tej roli, mówi­li, że pisa­nie wstęp­nia­ków jest zmo­rą redak­to­rów naczel­nych, zwy­czaj­nie im nie wie­rzy­łam. Wspominali, że trud­no zde­cy­do­wać, któ­re z cie­ka­wych arty­ku­łów są szcze­gól­nie war­te pole­ce­nia – ja z chę­cią zare­ko­men­do­wa­ła­bym wszyst­kie. Niemal ule­głam poku­sie, by uciec od męki wybo­ru i tru­du pisa­nia. Jednak moja nie­oce­nio­na sekre­tarz redak­cji sta­now­czo wyra­zi­ła sprze­ciw, mówiąc, że edy­to­rial jest miłym powi­ta­niem czy­tel­ni­ków, rezy­gno­wać z dobre­go sło­wa na począ­tek nie wypa­da i, co wię­cej, nie tyl­ko ona lek­tu­rę cza­so­pi­sma od nie­go zaczy­na. Cóż… prze­ko­na­ła mnie. Szczególnie że mam dobre wia­do­mo­ści, któ­ry­mi chcę się z Wami podzie­lić.

Pierwsza wio­sen­na jaskół­ka to nowy dział na łamach „Hodowcy i Jeźdźca” – Ogłoszenia drob­ne. Wychodząc naprze­ciw Waszym ocze­ki­wa­niom, udo­stęp­nia­my efek­tyw­ną for­mę rekla­my, z któ­rej może sko­rzy­stać każ­dy. Nie ma w tym sło­wa prze­sa­dy! Jeśli chce­cie poin­for­mo­wać poten­cjal­nych klien­tów o tym, co macie do zaofe­ro­wa­nia, nie musi­cie znać się na przy­go­to­wa­niu ogło­szeń w pro­gra­mach gra­ficz­nych, nie musi­cie nawet szu­kać osób, któ­re taki anons zre­ali­zu­ją. Wystarczy napi­sać kil­ka słów, dołą­czyć zdję­cie bądź logo i goto­we – my zro­bi­my resz­tę. Sprzedajecie konia, ofe­ru­je­cie sta­nów­kę, macie na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki, rol­ni­czy, śro­dek trans­por­tu, brycz­kę, chce­cie zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – nasze łamy są dla Was.

Drugą dobrą wia­do­mo­ścią jest to, że roz­po­czy­na­my pra­cę nad zupeł­nie nową stro­ną inter­ne­to­wą „Hodowcy i Jeźdźca”. Chcemy stwo­rzyć miej­sce w sie­ci, w któ­rym będzie­my mogli być z Wami na co dzień. Dzięki por­ta­lo­wi będzie­my mie­li moż­li­wość na bie­żą­co mówić o waż­nych wyda­rze­niach hodow­la­nych, jeź­dziec­kich czy spor­to­wych, słu­żyć Wam radą, pisać o tym, co sły­chać w regio­nach, dzie­lić się zdję­cia­mi, fil­ma­mi, przed­sta­wiać cie­ka­wych ludzi. Już dziś chcia­ła­bym Was zapro­sić do współ­two­rze­nia stro­ny wraz z nami – liczy­my, że będzie­cie chcie­li dzie­lić się z nami swo­imi opi­nia­mi, pomy­sła­mi i wszyst­kim tym, czym jako konia­rze żyje­cie.

A zatem niech mi będzie wol­no powi­tać i zapro­sić Was do zapo­zna­nia się z wio­sen­nym wyda­niem nasze­go kwar­tal­ni­ka.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę