Connect with us

Hodowca i Jeździec

Partner kar­micz­ny

Od Redakcji

Partner kar­micz­ny

Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny

Dopraw­dy nie wiem, od cze­go zacząć. Nawet w tele­gra­ficz­nym skró­cie trud­no zre­la­cjo­no­wać mno­gość rze­czy, któ­re wokół nas, konia­rzy, się dzie­ją. Edito tego nie pomie­ści, więc zale­d­wie na kil­ka wąt­ków zwró­cę uwa­gę, a resz­tę może dopo­wie niniej­sze wyda­nie gaze­ty.

Powiało opty­mi­zmem m.in. za spra­wą ini­cja­ty­wy PZJ. Dzięki Jeździeckiemu Grand Prix Wolnej Polski konie zosta­ły poka­za­ne w TVP 1. W nowej, atrak­cyj­nej opra­wie, na ante­nie ogól­no­kra­jo­wej – to duży suk­ces obec­nej eki­py rzą­dzą­cej, że stwo­rzy­ła cykl zawo­dów, któ­re tele­wi­zja chce poka­zy­wać na żywo. Za nami baraż w Sopocie i Poznaniu. W ran­kin­gu pro­wa­dzi Morsztyn przed Głoskowskim i Kierznowskim, ale pił­ka cią­gle w grze… – odnie­sie­nie bar­dzo na cza­sie, à pro­pos trwa­ją­ce­go rów­no­le­gle mun­dia­lu. Z fut­bo­lem nie­ste­ty jeź­dziec­two w słup­kach oglą­dal­no­ści cią­gle prze­gry­wa. Nic to, pró­buj­my budo­wać spor­to­we napię­cie, poka­zy­wać pięk­no hipi­ki, popu­la­ry­zuj­my konie. Zatem ruszaj­my do Warki nad Pilicą czy nad­bał­tyc­kie­go Ciekocinka, gdzie kolej­ne trzy eta­py roz­gry­wek JGPWP. Miejmy swój Turniej Czterech Skoczni!

Zaraz Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Tutaj też odno­to­wu­je­my nowość. Podczas fina­łów w sko­kach przez prze­szko­dy w Gajewnikach 28 – 30 sierp­nia odbę­dzie się Grand Prix Ogierów doto­wa­ne kar­cia­nym oczkiem – 21 tysię­cy zło­tych do podzia­łu mię­dzy pierw­szych pię­ciu uczest­ni­ków. Warto pod­kre­ślić, że tego­rocz­na pula nagród prze­wi­dzia­na na sko­ki to aż 100 tysię­cy! Jest o co się ści­gać. A ponad­to w Gajewnikach odbę­dzie się czem­pio­nat w sko­kach luzem koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi oraz rasy wiel­ko­pol­skiej. Pięknie ewo­lu­uje for­mu­ła tej impre­zy – war­to kibi­co­wać świę­tu hodow­ców koni.

Sierpniowym rary­ta­sem będą tak­że igrzy­ska jeź­dziec­kie we Francji. Organizatorzy prze­wi­du­ją, że na dwa tygo­dnie do Normandii zje­dzie nie mniej niż 900 koni, 800 zawod­ni­ków z 60 kra­jów i oko­ło 300 tysię­cy widzów.

Po pro­stu ludzie wariu­ją na punk­cie koni. Co one takie­go w sobie mają? Odnajduję sens słów Ronalda Reagana – There is nothing bet­ter for the insi­de of a man than the out­si­de of a hor­se– co w luź­nym tłu­ma­cze­niu zna­czy, że obser­wo­wa­nie koni i obco­wa­nie z nimi ma zba­wien­ny wpływ na kształ­to­wa­nie ludz­kiej psy­chi­ki i men­tal­no­ści, fizycz­ność tego zwie­rzę­cia krze­pi ducha w czło­wie­ku, siła fizycz­na konia har­tu­je i uszla­chet­nia nas, ludzi… bo chleb kar­mi moje cia­ło, a koń moją duszę.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę