Connect with us

Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Nowa twarz

Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny

Szanow­ni Państwo, Jest nam nie­zwy­kle miło zło­żyć na Państwa ręce kolej­ny, już 18. numer „Hodowcy i Jeźdźca”. Przyjemność dla zespo­łu redak­cyj­ne­go tym więk­sza, że pro­po­nu­je­my lek­tu­rę pisma po dość grun­tow­nym prze­obra­że­niu, rów­nież w sza­cie gra­ficz­nej.

Obecny numer, o znacz­nie zwięk­szo­nej obję­to­ści, jest wyjąt­ko­wy tak­że ze wzglę­du na dołą­czo­ny do nie­go kata­log aukcji ogie­rów ras szla­chet­nych - impre­zy pod hasłem „Teraz Polskie Konie”, któ­rej to Polski Związek Hodowców Koni ma zaszczyt być współ­or­ga­ni­za­to­rem. Słowem wyja­śnie­nia i pre­zen­ta­cji naj­śwież­sze­go wyda­nia nasze­go kwar­tal­ni­ka war­to jesz­cze dodać, że oprócz kil­ku zna­nych Czytelnikom i cenio­nych mate­ria­łów cyklicz­nych, istot­nym akcen­tem zawar­to­ści maga­zy­nu jest tema­ty­ka zaprzę­gów jed­no­kon­nych. Poświęciliśmy jej tak dużą uwa­gę z racji zbli­ża­ją­cych się Mistrzostw Świata w Jarantowie - wiel­kie­go świę­ta nie tyl­ko miło­śni­ków tej dys­cy­pli­ny.
Ciekawi Państwa zda­nia i pozio­mu satys­fak­cji, żywi­my nadzie­ję, iż nowy „Hodowca i Jeździec” zmo­bi­li­zu­je sze­ro­ko poję­te śro­do­wi­sko konia­rzy do bar­dziej aktyw­ne­go i świa­do­me­go uczest­nic­twa w życiu bran­ży.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę