Connect with us

Hodowca i Jeździec

Niemcy wygry­wa­ją Puchar Narodów w Strzegomiu, Polacy z pią­tą loka­tą

Foto: Leszek Wójcik / LOTTO Strzegom Horse Trials

Sport i wyścigi

Niemcy wygry­wa­ją Puchar Narodów w Strzegomiu, Polacy z pią­tą loka­tą

Reprezentacja Niemiec zde­kla­so­wa­ła rywa­li w roze­gra­nej w Strzegomiu trze­ciej run­dzie Pucharu Narodów w WKKW wygry­wa­jąc kon­ku­ren­cję zarów­no w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej, jak i indy­wi­du­al­nej. Na dru­gim miej­scu są Brytyjczycy, na trze­cim Holendrzy.

Niemiecki team pro­wa­dze­nie objął już po ujeż­dże­niu i utrzy­mał je do koń­ca rywa­li­za­cji. Najlepszy wynik w dru­ży­nie i zwy­cię­stwo w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej wywal­czył Michael Jung na 11-let­nim fischerChipmunk FRH. Druga loka­ta po ujeż­dże­niu, a następ­nie czy­sty cross z nie­wiel­kim spóź­nie­niem i bez­błęd­ny par­kur zagwa­ran­to­wa­ły mu pierw­sze miej­sce na podium.

Jestem bar­dzo zado­wo­lo­ny z moje­go prze­jaz­du. fisherChipmunk to świet­ny koń.
Pogoda nie sprzy­ja­ła, ale na par­ku­rze był skon­cen­tro­wa­ny i świet­ny do jaz­dy, jak zwy­kle.

Michael Jung

Na dru­gie, z trze­cie­go miej­sca po cros­sie awan­so­wał Brytyjczyk Ben Hobday na Shadow Man.

Trzecią loka­tę objął zawod­nik z Niemiec Andreas Dibowski na kla­czy FRH Corrida. Lidera kon­kur­su po ujeż­dże­niu, Tima Lipsa dosia­da­ją­ce­go konia Bayro, 6 sekun­do­we spóź­nie­nie na cros­sie kosz­to­wa­ło utra­tę pierw­szej pozy­cji, a jed­na zrzut­ka na par­ku­rze pozba­wi­ła go miej­sca na podium. Holender osta­tecz­nie zakoń­czył rywa­li­za­cję na czwar­tym miej­scu.  

Polacy po nie­zbyt uda­nych wystę­pach pod­czas ujeż­dże­nia, po cros­sie awan­so­wa­li z ósmej na pią­tą pozy­cję i utrzy­ma­li ją do koń­ca roz­gryw­ki. Najlepszy wynik w dru­ży­nie uzy­skał Jan Kamiński na Seniorze, koniu pol­skiej hodow­li. Zawodnik zali­czył trzy zrzut­ki na par­ku­rze i z 22. miej­sca po cros­sie ukoń­czył kon­kurs z 25. loka­tą w staw­ce 55 zawod­ni­ków w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej.

W kon­kur­sie rywa­li­zo­wa­ło osiem repre­zen­ta­cji naro­do­wych. Dla wie­lu z nich staw­ka była bar­dzo wyso­ka. Uzyskanie dobrej loka­ty w kla­sy­fi­ka­cji całe­go cyklu pucha­ro­we­go, to szan­sa na awans do Igrzysk Olimpijskich w Tokio dla ekip, któ­re nie mają jesz­cze kwa­li­fi­ka­cji.

Niedzielna kon­ku­ren­cja sko­ków przez prze­szko­dy wyło­ni­ła tak­że zwy­cięz­ców kon­kur­sów w dłu­gim for­ma­cie. W CCI4*-L, naj­trud­niej­szej rywa­li­za­cji roz­gry­wa­nej na hipo­dro­mie w Morawie, pod­czas któ­rej zawod­ni­cy wal­czy­li o kwa­li­fi­ka­cje na sierp­nio­we Mistrzostwa Europy w Luhmühlen oraz przy­szło­rocz­ne Igrzyska w Tokio, wygrał Yoshiaki Oiwa dosia­da­ją­cy konia Bart L JRA. Japończyk po czy­sto prze­je­cha­nym cros­sie awan­so­wał z dru­gie­go miej­sca po ujeż­dże­niu na pozy­cję lide­ra, i nawet nie­wiel­kie prze­kro­cze­nie nor­my cza­su na par­ku­rze nie pozba­wi­ło go naj­wyż­sze­go miej­sca na podium.

Mój koń, mimo że jest zmę­czo­ny pogo­dą, ska­kał dziś bar­dzo dobrze. Parkur skoń­czy­li­śmy tyl­ko z  punk­ta­mi kar­ny­mi za czas. Jestem z nie­go bar­dzo zado­wo­lo­ny.

Yoshiaki Oiwa

Drugą i trze­cią loka­tę obję­ły repre­zen­tant­ki Szwecji, kolej­no Jonna Britse na kla­czy Quattrino oraz Ebba Adnervik na koniu Chippieh.

W „trzech dłu­gich gwiazd­kach” naj­lep­sza była zawod­nicz­ka ze Szwajcarii Brigitte Peterhans na Grecvol de Lully, a kon­kurs „dwóch dłu­gich gwiaz­dek” wygra­ła Karin Donckers z Belgii na koniu Ludique du Cœur des Collines.

W nie­dzie­lę roze­gra­no tak­że pró­by tere­no­we kon­kur­sów w krót­kim for­ma­cie i w kon­kur­sach kra­jo­wych.

Oto zwy­cięz­cy kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych w „krót­kich gwiazd­kach” i kla­sie Intro:  

 • CCI3*-S: Michael JungWild Wave, Niemcy
 • CCI2*-S: Dirk SchradeDajara 4, Niemcy
 • CCI1* Intro: Clemens CroySarah Bernhardt K, Austria

Zwycięzcy klas kra­jo­wych:

 • CNC2*: Mariusz KleniukSoplica, Polska
 • CNC1*: Lisa HopsterRousseaus Mademoiselle, Niemcy
 • CNC L: Weronika KrólGreenline, Polska
 • CNC LL: Milena PelcEnjoy, Polska

Podczas czte­rech dni zawo­dów LOTTO Strzegom Horse Trials roze­gra­no łącz­nie 12 mię­dzy­na­ro­do­wych i kra­jo­wych i kon­kur­sów, w któ­rych star­to­wa­ło ponad 400 koni w bar­wach 22 kra­jów.

Puchar Narodów kla­sy­fi­ka­cja:

 1. Niemcy - 90,40 pkt
 2. Wielka Brytania - 122,50 pkt
 3. Holandia - 146,70 pkt
 4. ...
 5. Polska - 195,10 pkt

Info: Press Centre
LOTTO Strzegom Horse Trials

Zdjęcia: Leszek Wójcik / LOTTO Strzegom Horse Trials

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę