Connect with us

Hodowca i Jeździec

Multinarodowa pre­mie­ra w Kętrzynie

Hodowla

Multinarodowa pre­mie­ra w Kętrzynie

dr inż. Ewa Jastrzębska
Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, UWM Olsztyn

Czas pły­nie nie­ubła­ga­nie, a każ­de dzia­ła­nie, jakie­go się podej­mu­je­my, zbli­ża się do nas wiel­ki­mi kro­ka­mi. Tak wła­śnie jest z Międzynarodowym Czempionatem Koni Ardeńskich, któ­ry odbę­dzie się w Stadzie Ogierów w Kętrzynie w dniach 10 – 12 czerw­ca.

fot. Marzena Woźbińska

fot. Marzena Woźbińska

Wydarzenie to będzie nie­po­wta­rzal­ne – będzie­my mogli porów­nać mło­dą popu­la­cję koni ardeń­skich hodo­wa­nych w Polsce ze staw­ką koni przy­wie­zio­nych z zagra­ni­cy. Dzięki zabie­gom Polskiego Związku Hodowców Koni w 2015 r. zawar­to poro­zu­mie­nie mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi pię­ciu ksiąg ardeń­skich – z Francji, Belgii, Luksemburga, Szwecji i Polski – o wza­jem­nym hono­ro­wa­niu koni wpi­sa­nych do tych ksiąg. Przyszedł więc czas, by zapro­sić hodow­ców koni ardeń­skich z part­ner­skich państw, co sta­nie się pod­czas pre­sti­żo­wej impre­zy hodow­la­nej.

Stado Ogierów w Kętrzynie jest naj­lep­szym miej­scem do orga­ni­za­cji takie­go przed­się­wzię­cia: jest od wie­lu lat koleb­ką konia zim­no­krwi­ste­go w Polsce, jego prze­stron­ne budyn­ki sta­jen­ne zapew­nią koniom kom­fort, obszer­ny i bez­piecz­ny plac poka­zo­wy pomie­ści konie, a duże doświad­cze­nie w orga­ni­za­cji róż­nych imprez hodow­la­no-użyt­ko­wych spra­wia, że SO w Kętrzynie świet­nie nada­je się do zapro­sze­nia zagra­nicz­nych gości z koń­mi.

Zasadność wybo­ru miej­sca Czempionatu i jego ogrom­ne zna­cze­nie hodow­la­ne pod­kre­śla­ją poniż­sze wypo­wie­dzi.

Profesor Zbigniew Jaworski, kie­row­nik Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa, a rów­no­cze­śnie pre­zes Polskiego Związku Hodowców Koni, wyra­ża swo­je zda­nie nastę­pu­ją­co:

Księga Stadna Koni Rasy Arden Polski pro­wa­dzo­na jest w opar­ciu o pro­gram hodow­li, jaki powstał w 2012 r. Jest naj­młod­szą księ­gą pro­wa­dzo­ną przez PZHK, ale o jej utwo­rze­nie pol­scy hodow­cy zabie­ga­li już kil­ka lat wcze­śniej, aby na rów­no­rzęd­nych zasa­dach dołą­czyć do gro­na euro­pej­skich miło­śni­ków koni ardeń­skich.

Hodowcy arde­nów w Polsce, m.in.: Henryk Kuhn, Roman Szultka, Andrzej Derlecki, Henryk Strzelecki, Jerzy Gawarecki, Andrzej Ślepowroński i inni, któ­rych nie spo­sób wymie­nić w tym krót­kim tek­ście, od daw­na utrzy­mu­ją kon­tak­ty z hodow­ca­mi z innych kra­jów, nie tyl­ko han­dlo­we, ale tak­że hodow­la­ne, jeż­dżąc ze swo­imi arde­na­mi na mię­dzy­na­ro­do­we wysta­wy. Z chwi­lą powsta­nia pol­skiej księ­gi arde­nów jeste­śmy regu­lar­nie odwie­dza­ni przez przed­sta­wi­cie­li ksiąg zagra­nicz­nych, ale w czerw­cu do Kętrzyna przy­ja­dą oni po raz pierw­szy ze swo­imi koń­mi. Dlatego orga­ni­za­cja w Polsce Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich jest wyda­rze­niem bez pre­ce­den­su. Należy pod­kre­ślić, że tak­że po raz pierw­szy hodow­cy z Francji, Belgii, Luksemburga, Szwecji i Polski będą rywa­li­zo­wać mię­dzy sobą o naj­wyż­sze tro­fea, gdyż do tej pory w takim skła­dzie pod­czas wysta­wy w Polsce nie mia­ło to miej­sca. Bez wąt­pie­nia dla Polski i pol­skich hodow­ców arde­nów jest to duże wyróż­nie­nie, a jed­no­cze­śnie oka­zja do pro­mo­cji nasze­go kra­ju, w szcze­gól­no­ści pol­skich koni zim­no­krwi­stych.

Spodziewam się, że Czempionat ten pozwo­li skon­fron­to­wać poziom hodow­li w poszcze­gól­nych kra­jach, a jed­no­cze­śnie dostrzec jej spe­cy­fi­kę, wyni­ka­ją­cą z uwa­run­ko­wań śro­do­wi­sko­wych i upodo­bań hodow­ców. Jestem cie­kaw, jak na tym tle wypad­nie nasza bar­dzo mło­da hodow­la, a za tych, któ­rzy będą ją repre­zen­to­wać, już dziś trzy­mam kciu­ki.

Myślę, że część szko­le­nio­wo-edu­ka­cyj­na tej impre­zy, tj. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, jaka pla­no­wa­na jest 10 czerw­ca, tak­że powin­na być nie­zmier­nie cie­ka­wa. Niewątpliwie będzie to ze stro­ny pol­skich hodow­ców otwar­cie na Europę, a tym samym nowe, ewen­tu­al­ne korzy­ści wyni­ka­ją­ce z tego wyda­rze­nia. Dlatego tak waż­ne jest, aby­śmy do nie­go dobrze się przy­go­to­wa­li zarów­no od stro­ny orga­ni­za­cyj­nej, jak i pro­mo­cyj­nej, a Stado Ogierów w Kętrzynie, jako miej­sce gdzie spo­tka­ją się hodow­cy arde­nów z pię­ciu kra­jów, dosko­na­le się do tego nada­je.

Wiesław Niewiński, wie­lo­let­ni kie­row­nik Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku, prze­wod­ni­czą­cy Komisji Ksiąg Stadnych Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, tak for­mu­łu­je swo­je zda­nie:

Konie ardeń­skie impor­to­wa­ne są do Polski od dzie­się­cio­le­ci, szcze­gól­nie ogie­ry. Import w celu krzy­żo­wa­nia z kla­cza­mi miej­sco­wy­mi miał popra­wiać wzrost, kali­ber oraz cechy użyt­ko­we pol­skich koni w typie zim­no­krwi­stym uży­wa­nych do prac w rol­nic­twie, leśnic­twie i trans­por­cie. W ostat­nim dzie­się­cio­le­ciu oprócz ogie­rów pol­scy hodow­cy zaku­pi­li licz­ne gro­no kla­czy ardeń­skich, głów­nie ze Szwecji i Francji. W ten spo­sób wytwo­rzy­ła się duża popu­la­cja koni z cał­ko­wi­tym lub dużym udzia­łem rodo­wo­du ardeń­skie­go.

W tej sytu­acji pod­ję­to dzia­ła­nia i czte­ry lata temu zosta­ła otwar­ta księ­ga koni rasy arden pol­ski. Polscy hodow­cy orga­ni­zo­wa­li regio­nal­ne wysta­wy i czem­pio­na­ty z udzia­łem tych koni, a tak­że bra­li udział w wysta­wach we Francji i Belgii, pre­zen­tu­jąc swój doro­bek hodow­la­ny i czę­sto zaj­mu­jąc wyso­kie miej­sca w róż­nych kla­sach. Stan liczeb­ny koni ardeń­skich w Polsce oraz ich jakość skło­ni­ły do pod­ję­cia pró­by zor­ga­ni­zo­wa­nia mię­dzy­na­ro­do­we­go czem­pio­na­tu w naszym kra­ju. Celem tego czem­pio­na­tu jest zapre­zen­to­wa­nie pol­skie­go dorob­ku hodow­la­ne­go, kon­fron­ta­cja z hodow­ca­mi koni ardeń­skich z pozo­sta­łych kra­jów i okre­śle­nie miej­sca, jakie zaj­mu­je pol­ska hodow­la w sto­sun­ku do innych, znacz­nie star­szych. Będzie tak­że oka­zja do dys­ku­sji nad kie­run­kiem, w jakim ma podą­żać nasza hodow­la, któ­rej ambi­cją jest wytwo­rze­nie arde­na pol­skie­go pośred­nie­go mię­dzy szwedz­kim a fran­cu­skim. Ma być to koń śred­nie­go wzro­stu i kali­bru, popraw­nie zbu­do­wa­ny, mniej lim­fa­tycz­ny niż arde­ny zachod­nio­eu­ro­pej­skie, ale dosko­na­le rusza­ją­cy się, łagod­ny, spo­koj­ny, z bar­dzo dobrym tem­pe­ra­men­tem i cha­rak­te­rem.

To praw­dzi­wy zaszczyt i przy oka­zji praw­dzi­wa grat­ka dla wszyst­kich miło­śni­ków tych koni, będzie­my bowiem mie­li oka­zję gościć u sie­bie przed­sta­wi­cie­li wszyst­kich ksiąg konia ardeń­skie­go. Ci, któ­rzy do tej pory nie mogli udać się za gra­ni­cę, aby oce­nić i porów­nać nasze konie do pozo­sta­łych, otrzy­ma­ją nie­sa­mo­wi­tą oka­zję do wzię­cia udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wym wyda­rze­niu po raz pierw­szy (i oby nie ostat­ni) na pol­skiej zie­mi. Wszystkich ser­decz­nie zapra­sza­my, bowiem taka oka­zja może się zbyt szyb­ko nie powtó­rzyć. Najlepsze kla­cze i ogie­ry dwu- oraz trzy­let­nie zgro­ma­dzo­ne w jed­nym miej­scu, w prze­pięk­nej sce­ne­rii kętrzyń­skie­go sta­da – tego po pro­stu nie moż­na prze­oczyć!

Do obu wypo­wie­dzi przy­łą­czam się tak­że jako współ­or­ga­ni­za­tor impre­zy i autor tego tek­stu. Jako orga­ni­za­to­rzy tego przed­się­wzię­cia – Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie, Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, Okręgowy Związek Hodowców Koni w Malborku, Okręgowy Związek Hodowców Koni w Olsztynie, Stadnina Koni Nowe Jankowice – Stado Ogierów w Kętrzynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – zro­bi­my wszyst­ko co w naszej mocy, by zagra­nicz­ni goście wyje­cha­li z Kętrzyna i Polski peł­ni naj­lep­szych opi­nii o naszej hodow­li oraz zdol­no­ściach orga­ni­za­cyj­nych. Jednakże Czempionat będzie wyma­gał pra­cy nie tyl­ko ze stro­ny orga­ni­za­to­rów, dla­te­go w imie­niu wła­snym i pozo­sta­łych zaan­ga­żo­wa­nych w przed­się­wzię­cie osób pro­szę, byśmy w te kil­ka czerw­co­wych dni wszy­scy byli odpo­wie­dzial­ni za bez­piecz­ny i nie­na­gan­ny prze­bieg wysta­wy.

fot. Marzena Woźbińska

fot. Marzena Woźbińska

Bądźmy życz­li­wi dla wszyst­kich gości, dbaj­my o wize­ru­nek Polski w oczach naszych zagra­nicz­nych hodow­ców i miło­śni­ków koni, spraw­my sobie naj­lep­szy pre­zent – by o Polakach i naszych impre­zach hodow­la­nych razem z gość­mi

wyje­cha­ła w świat infor­ma­cja, że Polska to wspa­nia­ły kraj do współ­pra­cy na grun­cie hodow­la­nym, co z pew­no­ścią będzie pro­cen­to­wa­ło w następ­nych latach.

Do zoba­cze­nia w Kętrzynie, nie może tam Państwa zabrak­nąć!

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę