Connect with us

Hodowca i Jeździec

Młodzieżowy czem­pio­nat koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty w Kętrzynie – zmia­ny w 2014

Hodowla

Młodzieżowy czem­pio­nat koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty w Kętrzynie – zmia­ny w 2014

Andrzej Stasiowski

Na posie­dze­niu Komisji Księgi Stadnej pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go w dniu 14 stycz­nia br. zatwier­dzo­no zmia­ny w regu­la­mi­nie roz­gry­wa­nia czem­pio­na­tu mło­dzie­żo­we­go w Kętrzynie.

Przede wszyst­kim, zgod­nie ze zno­we­li­zo­wa­nym przez Komisję Księgi Stadnej Programem hodow­li koni ras zim­no­krwi­stych, rów­no­le­gle z czem­pio­na­tem pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go (ok. 40 – 50 koni) zosta­ną roze­gra­ne wysta­wy mło­dzie­żo­we koni sokól­skich, sztum­skich oraz arde­na pol­skie­go. W każ­dym z typów prze­wi­dzia­ny jest udział ok. 20 koni, w kla­sach ogier­ków i kla­czy, rocz­nych i dwu­let­nich.
Grupy te będą oce­nia­ne przez czte­ry trzy­oso­bo­we komi­sje. W komi­sji oce­ny arde­na pol­skie­go prze­wi­dzia­ny jest udział sędzie­go z Francji.
Ocenie będą pod­le­gać nastę­pu­ją­ce ele­men­ty:

  • typ – do 10 pkt
  • pokrój (gło­wa, szy­ja, kło­da) – do 10 pkt
  • nogi i kopy­ta – do 10 pkt
  • stęp – do 10 pkt
  • kłus – do 10 pkt
  • wra­że­nie ogól­ne – do 5 pkt.

W ele­men­cie wra­że­nie ogól­ne, oce­nia­jąc kon­dy­cję, pie­lę­gna­cję i spo­sób pre­zen­ta­cji, komi­sja będzie zwra­cać szcze­gól­ną uwa­gę na nastę­pu­ją­ce wady:

  • brak pie­lę­gna­cji (brud­na sierść i/lub ogon, nie­wła­ści­wa korek­cja kopyt, wytar­ta grzy­wa i/lub ogon),
  • otłusz­cze­nie, sła­ba kon­dy­cja, zaro­ba­cze­nie,
  • lim­fa­tycz­ność (wypry­ski, opo­je).

W każ­dej gru­pie wie­ko­wej liczą­cej mini­mum 5 osob­ni­ków po oce­nie indy­wi­du­al­nej nastą­pi wybór czem­pio­na i wice­czem­pio­na spo­śród 3 naj­wy­żej oce­nio­nych koni, po czym komi­sja krót­ko scha­rak­te­ry­zu­je zwy­cięz­cę gru­py. W przy­pad­ku gru­py liczą­cej poni­żej 5 osob­ni­ków wybra­ny zosta­nie tyl­ko czem­pion.

Spotkanie z przed­sta­wi­cie­la­mi ksiąg koni ardeń­skich z Francji i Belgii

W dniu 13 lute­go br. odby­ło się w Warszawie spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi księ­gi arde­nów fran­cu­skich i bel­gij­skich. Wynika to z umo­wy pod­pi­sa­nej w 2012 r. mię­dzy PZHK oraz Związkiem Hodowców Koni Ardeńskich we Francji i Francuskim Instytutem Hodowli Koni i Jeździectwa. Po pierw­szym roku funk­cjo­no­wa­nia w Polsce księ­gi arde­na pol­skie­go przed­sta­wi­cie­le zagra­nicz­nych ksiąg zapo­zna­li się z rodo­wo­da­mi kla­czy i ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do tej księ­gi oraz pierw­szym przy­chów­kiem.

Poręcz ogierów zimnokrwistych - niezmiennie najciekawszy punkt pokazów w Kętrzynie fot. Marzena Woźbińska

Poręcz ogie­rów zim­no­krwi­stych - nie­zmien­nie naj­cie­kaw­szy punkt poka­zów w Kętrzynie
fot. Marzena Woźbińska

W trak­cie tech­nicz­ne­go, bar­dzo inten­syw­ne­go spo­tka­nia zwe­ry­fi­ko­wa­no ozna­cze­nia raso­we w rodo­wo­dach pol­skich koni zim­no­krwi­stych z udzia­łem zagra­nicz­nych koni ardeń­skich, co z pew­no­ścią uła­twi kwa­li­fi­ka­cję nowych koni do księ­gi arde­na pol­skie­go przez inspek­to­rów OZHK/WZHK.

Nasi goście poin­for­mo­wa­li, że w przy­szłym roku czem­pio­nat koni ardeń­skich w ostat­ni week­end lip­ca w Libramont (Belgia) ma się odbyć w for­mu­le mię­dzy­na­ro­do­wej. Tym samym moż­li­wy jest udział w nim pol­skich arde­nów.
Przedstawiciele zagra­nicz­nych ksiąg zosta­li zapro­sze­ni na pierw­szą wysta­wę arde­na pol­skie­go w dniach 19-20 lip­ca w Kętrzynie oraz tra­dy­cyj­nie na uzna­wa­nie ogie­rów do księ­gi arde­na pol­skie­go – 10 paź­dzier­ni­ka, rów­nież w Kętrzynie.

Rok 2014 bez dopłat zwie­rzę­cych

Polski Związek Hodowców Koni w lutym br. skie­ro­wał na ręce mini­stra Stanisława Kalemby pro­test prze­ciw­ko zmia­nie usta­wy o płat­no­ściach w ramach sys­te­mów wspar­cia bez­po­śred­nie­go. Podobnie jak hodow­cy bydła, owiec i kóz, dowie­dzie­li­śmy się, że kon­sul­to­wa­ny z orga­ni­za­cja­mi rol­ni­ków we wrze­śniu 2013 r. pro­jekt tej usta­wy tra­fił do sej­mu w wer­sji, któ­ra nie prze­wi­du­je tzw. dopłat zwie­rzę­cych, mimo że w pier­wot­nej wer­sji zmian takie dopła­ty były prze­wi­dzia­ne. Ustawa prze­szła przez sejm i senat w eks­pre­so­wym tem­pie i nie­ste­ty zosta­ła pod­pi­sa­na przez Prezydenta RP.
Polski Związek Hodowców Koni, wspól­nie ze związ­ka­mi zwie­rząt gospo­dar­skich i inny­mi orga­ni­za­cja­mi rol­ni­czy­mi, pod­jął dzia­ła­nia mają­ce na celu przy­wró­ce­nie dopłat od 2015 r.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę