Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowla

Małopolska Majówka

Adam Jończyk

W Bogusławicach 1 i 3 maja odby­ła się pierw­sza ogól­no­pol­ska wysta­wa koni mało­pol­skich, czem­pio­nat w sko­kach luzem i ogól­no­pol­ska wysta­wa koni zim­no­krwi­stych.

W rasie mało­pol­skiej wysta­wa hodow­la­na roz­po­czę­ła się od pre­mio­wa­nia źre­biąt. Z rocz­ni­ka 2014 była zale­d­wie dwój­ka – nie­za­chwy­ca­ją­cych, ale w mia­rę popraw­nych, wyrów­na­nych w typie i z dość dobrym ruchem. Wyższą notę, 17,83 pkt, uzy­ska­ła kasz­ta­no­wa­ta SANTANA, ur. 2.01.2014, cór­ka og. Bre Gun po fran­cu­skim anglo­ara­bie Top Gun i kl. Siwita po og. Jubilat, wnu­ku dziel­ne­go użyt­ko­wo mało­pol­skie­go og. Grey, hod. i wł. Karola Micuły z Witowa. Zaledwie o 0,83 pkt niż­szą oce­nę uzy­skał gnia­dy ŁUCZNIK II ZK po San Moritz peł­nej krwi angiel­skiej i kl. Łysica po fran­cu­skim anglo­ara­bie Top Gun, hod. i wł. Zbigniewa Kruka z Bedonia.

Czempionat ogie­rów roze­gra­no w trzech gru­pach wie­ko­wych. W staw­ce sze­ściu rocz­nych ogier­ków zwy­cię­żył kary ŁUCZNIK ZK w dosko­na­łym typie raso­wym, o sam­czym wyglą­dzie, wierz­cho­wej syl­wet­ce i dużej uro­dy, bar­dzo popraw­nym pokro­ju, o pra­wi­dło­wych koń­czy­nach, dobrych kopy­tach. Jego słab­szą stro­ną jest prze­cięt­ny stęp – 7,0 pkt i nie­co lep­szy kłus – 7,5 pkt. Ojcem zwy­cięz­cy jest Huzar, syn fran­cu­skie­go anglo­ara­ba Jelienny, mat­ką Łysica po fran­cu­skim anglo­ara­bie Top Gun, a bab­ką ze stro­ny mat­ki Łysa Polana po fran­cu­skim Campetot. Hodowcą i wła­ści­cie­lem ŁUCZNIKA ZK jest Zbigniew Kruk z Bedonia. W gru­pie rocz­nych ogier­ków w ruchu wyróż­nił się zdo­byw­ca III miej­sca kasz­ta­no­wa­ty JASNY ELSING, syn nie­daw­no sprze­da­ne­go za gra­ni­cę og. El Bonillo, wnu­ka og. Elsing oo, i kl. Jasna Gwiazda po fran­cu­skim anglo­ara­bie Quatar de Plape, wnucz­ki og. Elsing oo – Jasny Elsing jest więc zin­bre­do­wa­ny na Elsinga. Za stęp uzy­skał 8,83 pkt, a za kłus 7,83.
Wśród sied­miu 2-let­nich ogie­rów pierw­sze miej­sce zajął gnia­dy JUDYM po og. Sentender, któ­ry przez Kampa i Berlin Beja jest pra­wnu­kiem Elsinga, i kl. Judyta po Dansing – synu fran­cu­skie­go anglo­ara­ba Rahman, hod. i wł. Gustawa Leksy ze Skroniowa. Mocną stro­ną zwy­cięz­cy jest bar­dzo dobry typ raso­wy i płcio­wy z sam­czym wyglą­dem, jest bar­dzo dobry pokro­jo­wo, o dobrych koń­czy­nach i kopy­tach, zado­wa­la­ją­cy w stę­pie, ale o bar­dzo prze­cięt­nym kłu­sie – 6,67 pkt. W ruchu naj­bar­dziej wyróż­nił się dru­gi w kla­sy­fi­ka­cji dwu­lat­ków ska­ro­gnia­dy ESPALION (Emetyt – Eureka po Plaster), hod. i wł. Jana Zubera z Głuchowa. Ogier wyka­zał się bar­dzo dobrym stę­pem – 8,5 pkt i kłu­sem – 8,33 pkt.

 

Ekoton (Harris Bej - Etyka po Etat) - najlepszy wśród ogierów trzyletnich fot. Mateusz Staszałek

Ekoton (Harris Bej - Etyka po Etat) - naj­lep­szy wśród ogie­rów trzy­let­nich
fot. Mateusz Staszałek

Bardzo dobrą gru­pę sta­no­wi­ła staw­ka pię­ciu ogie­rów 3-let­nich i star­szych o śred­niej punk­ta­cji 40,2 pkt. Zwycięzcą został 16-let­ni gnia­dy EKOTON po Harris Bej, synu Elsinga, od kla­czy Etyka po Etat, hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego z Klepaczy. Wysoko oce­nio­ny za typ – 9,0 pkt, pokrój – 8,67 pkt i kłus – 8,0 pkt. Drugie miej­sce zajął 7-let­ni siwy DŻIHAD po Diabełku, synu og. Grey, od kl. Dżonka po Len, o rodo­wo­dzie boga­tym w przod­ków spor­to­wych. Ogier o dużej uro­dzie, w typie wierz­cho­wym, o bar­dzo dobrych koń­czy­nach i kopy­tach oraz bar­dzo dobrym kłu­sie. Wyhodowany w Stadninie Koni Prudnik, jest wła­sno­ścią Stada Ogierów Bogusławice. Spośród czem­pio­nów i wice­czem­pio­nów poszcze­gól­nych grup wie­ko­wych komi­sja ogło­si­ła czem­pio­nem rocz­ne­go Łucznika ZK, a wice­czem­pio­nem Dżihada.

W małej staw­ce rocz­nych kla­czek mało­pol­skich pierw­sze miej­sce zaję­ła ska­ro­gnia­da LIBRA (Lansjer – Lalima po Bre Gun), hod. i wł. Marty Micek z Będzina. Klacz pre­zen­to­wa­ła bar­dzo dobry typ raso­wy i płcio­wy – bar­dzo żeń­ska, popraw­na pokro­jo­wo i o dobrym ruchu w kłu­sie. Na dru­gim miej­scu upla­so­wa­ła się kasz­ta­no­wa­ta SINEZJA, cór­ka og. Wezyr, któ­ry w swo­im rodo­wo­dzie łączy krew dwóch cen­nych anglo­ara­bów fran­cu­skich – Top Gun i Kwartet, i kl. Siwita po Jubilat; w jej rodo­wo­dzie jest cen­ny użyt­ko­wo Grey i zasłu­żo­ny repro­duk­tor peł­nej krwi angiel­skiej Empik. Klacz, hod. i wł. Karola Micuły z Witowa, przed­sta­wia dobry typ, pokrój i ruch w kłu­sie.

Wśród pię­ciu 2-let­nich kla­czek zwy­cię­ży­ła ciem­no­gnia­da JODŁA, hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego z Klepaczy, po Juniperus, wnu­ku fran­cu­skie­go anglo­ara­ba Rahman, od kl. Jedlanka po Jun Bej, synu og. Elsing oo. Dobrą stro­ną tej kla­czy jest typ i pokrój oce­nio­ne na 8,0 i 8,17 pkt, ale naj­moc­niej­szym atu­tem wybit­ny ruch w stę­pie i kłu­sie, o dużej ener­gii i obszer­no­ści, oba cho­dy po 8,67 pkt.

Grupa kla­czy 3-let­nich i star­szych była naj­słab­szą staw­ką koni mało­pol­skich, o śred­niej punk­ta­cji 37,95, mimo to zwy­cięż­czy­ni tej staw­ki uzy­ska­ła naj­wyż­szą sumę punk­tów – 41 – ze wszyst­kich koni mało­pol­skich wysta­wy. To kasz­ta­no­wa­ta JUKA, hod. Stadniny Koni Walewice i wł. Zbigniewa Kruka z Bedonia, cór­ka Hindusa, któ­ry jest synem Emetyta i wnu­kiem fran­cu­skie­go anglo­ara­ba Kwartet, i kl. Judyta – cór­ki og. Judex xx i wnucz­ki og. Elsing oo. Na jej wyso­ką punk­ta­cję zło­ży­ły się noty za typ – 9,39 pkt, za pokrój – 9,00, za koń­czy­ny i kopy­ta – 8,17 oraz kłus – 8,00 pkt. Klacz nie poka­za­ła się w stę­pie, za któ­ry uzy­ska­ła zale­d­wie 6,5 pkt. Na dru­gim miej­scu upla­so­wa­ła się 4-let­nia gnia­da JEŻÓWKA, hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego z Klepaczy.
Ojciec Jeżówki, Dąbek, to syn Emetyta i wnuk Kwarteta, a mat­ka kl. Jesień jest cór­ką Arcusa xx, nie­gdyś zna­ko­mi­te­go skocz­ka. Jeżówka mogła podo­bać się ele­men­ta­mi sta­tycz­ny­mi typem peł­nym żeń­sko­ści, oce­nio­nym na 8,83 pkt, oraz pokro­jem – 8,67 pkt. Porównując kla­cze, któ­re zaję­ły pierw­sze i dru­gie miej­sca w poszcze­gól­nych gru­pach, komi­sja ogło­si­ła czem­pion­ką Jeżówkę, a wice­czem­pion­ką zosta­ła 2-let­nia ELEGRA (Emetyt – Emi po Monsun) o wyróż­nia­ją­cym typie i pokro­ju, z nota­mi powy­żej 8 pkt, hod. i wł. Sławomira Supery z Łodzi.

Komisja – w skła­dzie: prze­wod­ni­czą­cy Bogdan Kuchejda, Adam Jończyk i Jacek Kozik – oce­nia­ła też wol­ny ruch koni jed­no­rocz­nych oraz galop i sko­ki luzem koni 2-let­nich oraz 3-let­nich i star­szych. W ruchu luzem u rocz­nia­ków oce­nia­ny był kłus i galop z mnoż­ni­kiem razy dwa oraz stęp w ręku. Zwyciężył og. SOKRATES (Huzar – Simena po Kamp), hod. i wł. Sławomira Frosika z Woli Zabierzowskiej, uzy­sku­jąc za stęp 8 pkt, za kłus 18 oraz za galop 14. Drugie miej­sce zaję­ła oma­wia­na wcze­śniej kl. Libra – za stęp uzy­ska­ła 7,5 pkt, za kłus i galop po 16 pkt. Ogiery 2-let­nie, 3-let­nie i star­sze oraz kla­cze w tym samym wie­ku były pre­zen­to­wa­ne w galo­pie luzem i sko­kach luzem z uwzględ­nie­niem tech­ni­ki i uwa­gi oraz siły i moż­li­wo­ści, któ­re były oce­nia­ne przez mnoż­nik dwa. Najwyższą punk­ta­cję uzy­ska­ła 4-let­nia gnia­da BAJA (Emetyt – Bajka po Liwiec, synu fran­cu­skie­go First des Termes xo), wł. i hod. Bogdana Mierzejewskiego z Wolborza, któ­ra zgro­ma­dzi­ła 38,5 pkt, w tym 7,5 za galop, 15 za tech­ni­kę i uwa­gę oraz 16 za siłę i moż­li­wo­ści. Należy dodać, że klacz przy­by­ła na czem­pio­nat w brycz­ce w zaprzę­gu paro­kon­nym. Na dru­gim miej­scu upla­so­wał się oma­wia­ny już 2-let­ni og. Espalion, któ­ry zapre­zen­to­wał galop na 7,5 pkt, w sko­kach tech­ni­kę i uwa­gę na 13 pkt oraz siłę i moż­li­wo­ści na 16 pkt. W czem­pio­na­cie sko­ko­wym wzię­ło udział 15 koni.

Wśród 40 koni wysta­wy naj­wię­cej potom­stwa – pięć koni przed­sta­wia­ją­cych dobry typ wierz­cho­wy – miał og. Huzar (Jalienny xo – Huanita m po Toledo xx). Ogiery Emetyt (Kwartet xo – Emerycha m po Ermitaż m) i Frazes (Sebastian m – Fryga m po Judex xx) mia­ły na wysta­wie po czte­rech potom­ków. W rodo­wo­dach koni mało­pol­skich przed­sta­wia­nych na wysta­wie naj­czę­ściej powta­rza­ły się nazwy repro­duk­to­rów: Arcus xx (Cross – Arkadia po Deer Leap) i Grey m (Cynik xx – Grecja m po Bawar xo) – oba o dużej war­to­ści spor­to­wej, fran­cu­skich anglo­ara­bów Kwartet (Arlequin – Balise po Neron) i Top Gun (Prince Ig’or – Yuca po Aviso) oraz czy­stej krwi arab­skiej Elsing (El Paso – Elsinoe po Celebes), co świad­czy o wła­ści­wym kie­run­ku pra­cy hodow­la­nej w rasie mało­pol­skiej.

W ogól­no­pol­skiej wysta­wie koni zim­no­krwi­stych wzię­ło udział 13 ogie­rów i 8 kla­czy, oce­nia­nych przez komi­sję w skła­dzie: prze­wod­ni­czą­cy Adam Jończyk oraz Jacek Hebda i Jacek Kozik. W skrom­nej staw­ce trzech rocz­nych ogie­rów zwy­cię­żył jasno­gnia­dy DRAGON po Fagon z rodu nie­miec­kie­go og. Gourmet. Matka Dragona kl. Dumka to cór­ka nie­miec­kie­go og. Galileo von Wernstedt. Ogier hod. i wł. Tomasza Dziedziczaka z Brzezia posia­da dosko­na­ły typ oraz bar­dzo dobrą gło­wę z szy­ją, kło­dę, koń­czy­ny i kopy­ta. Wśród sied­miu ogie­rów 2-let­nich pierw­sze miej­sce zajął gnia­dy LAUR (Titanic de L’eaugrenee z.belg. – Laura van de Vleethoeve z.belg.), hod. Romana Szultki z Sąpolna, wł. Ryszarda Markowiaka ze Żbijowej. Ogier w bar­dzo dobrym typie raso­wym i płcio­wym – 8,5 pkt, z ład­ną gło­wą i szy­ją oraz popraw­ną kło­dą – 8,2 pkt, posia­da dosko­na­ły stęp i kłus oce­nio­ne po 8,7 pkt. W nie­licz­nej staw­ce trzech 3-let­nich i star­szych repro­duk­to­rów zwy­cię­stwo odniósł 3-let­ni gnia­dy VULKAN (Boler z – Vera v.d. Groenendaal z.belg.), hod. Konrada Rabendy ze Słupska, wł. Ryszarda Markowiaka ze Żbijowej. Ogier przed­sta­wia dosko­na­ły typ – 9,5 pkt, dosko­na­ły pokrój gło­wy, szyi i kło­dy – 9,0 pkt, ma bar­dzo dobre cho­dy – po 8,0 pkt za stęp i kłus.
Zaprezentowano tyl­ko dwie rocz­ne klacz­ki – lep­sza oka­za­ła się kara HAVANA (Esben belg. – Hera Van Rupelmonde
z.belg.), hod. i wł. Tomasza Okońskiego z Miedz. Jej moc­ne stro­ny to typ – 8,3 pkt, stęp – 8,5 oraz kłus – 8,7. W gru­pie sze­ściu kla­czy 2-let­nich zde­cy­do­wa­nie zwy­cię­ży­ła, zdo­by­wa­jąc 46,7 pkt, gnia­da BONESA (Archimedes z.niem. – Bosa z po Betowen z, wnucz­ka nie­miec­kie­go og. Bertram I), hod. Romana Szultki, wł. Grzegorza Barana z Bud. Klacz w dosko­na­łym typie – 9,3 pkt, o dosko­na­łym pokro­ju – 9,0 pkt, bar­dzo dobrym stę­pie – 8,0 pkt i kłu­sie – 8,7 pkt. Wśród ogie­rów czem­pio­nem został Laur, a wśród kla­czy Bonesa – oba konie wyho­do­wa­ne w rejo­nie konia sztum­skie­go przez Romana Szultkę z pow. człu­chow­skie­go w woj. pomor­skim.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę