Connect with us

Hodowca i Jeździec

LXXXII Krajowa Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Patronaty

LXXXII Krajowa Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Nowoczesna Hodowla A Dobrostan Zwierząt

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że trwa reje­stra­cja uczest­ni­ków LXXXII Zjazdu Naukowego PTZ, któ­ry odbę­dzie się w Poznaniu w dniach 20-22 wrze­śnia 2017 roku w budyn­ku Biocentrum UP w Poznaniu.

Przygotowano kil­ka atrak­cji zarów­no nauko­wych jak i prak­tycz­nych - tere­no­wych. Gościem spe­cjal­nym będzie pro­fe­sor Ignacy Misztal z USA - z University of Georgia

Dalsze wykła­dy ple­nar­ne wygło­szą prof. T. Strabel i prof. Herbut oraz Prezes Gałopolu Marian Pankowski. Ostatnim wykła­dem orga­ni­za­tor pra­gnie zachę­cić do aktyw­ne­go udzia­łu w Sekcji Praktyki Hodowlanej przed­sta­wi­cie­li pro­duk­cji. Głównym tema­tem tej sek­cji jak i obrad okrą­głe­go sto­łu mają być tema­ty doty­czą­ce dobro­sta­nu zwie­rząt wobec zmian gene­tycz­nych w popu­la­cjach hodow­la­nych.

Organizator liczy na nie­za­wod­ny udział wszyst­kich ludzi zoo­tech­ni­ki zarów­no człon­ków PTZ jak i tych jesz­cze nie­zde­cy­do­wa­nych oraz pro­si o uwzględ­nie­nie poda­nych ter­mi­nów.

Wszystkie nie­zbęd­ne infor­ma­cje i komu­ni­ka­ty są na stro­nie Zjazdu  www.forumzoowet.pl . Tam rów­nież są infor­ma­cje doty­czą­ce reje­stra­cji i skła­da­nia tek­stów komu­ni­ka­tów, z któ­rych naj­cie­kaw­sze będą przez kie­row­ni­ków Sekcji wybra­ne do zre­fe­ro­wa­nia w Sekcjach.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Patronaty

 • Patronaty

  Animal Training Methods 2018

  By

  W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na II edy­cję Międzynarodowej Konferencji doty­czą­cej Szkolenia Zwierząt - Animal Training Methods 2018, któ­ra odbę­dzie...

 • Patronaty

  XXI Staropolski Hubertus w Świerklańcu

  By

  Ośrodek Jeździecki GONITWA z Tarnowskich Gór wraz z gmi­ną Świerklaniec są orga­ni­za­to­ra­mi Staropolskiego Hubertusa w kom­plek­sie pała­co­wo par­ko­wym w Świerklańcu.

 • Patronaty

  FINAŁ DALZ 2018 - zapo­wiedź

  By

  Zbliża się WIELKI FINAŁ V Jubileuszowej Edycji Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej 2018, któ­ra odbę­dzie się 15-16 wrze­śnia 2018...

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Od Redakcji

Teraz Polskie Konie!

By 9 listopada 2018

Porady Żywieniowe

Miedź i cynk

By 9 listopada 2018
Na górę