Connect with us

Hodowca i Jeździec

LOTTO Strzegom Horse Trials: jeź­dziec­ki tria­tlon star­tu­je w Morawie

Fot. Leszek Wójcik

Zaproszenia

LOTTO Strzegom Horse Trials: jeź­dziec­ki tria­tlon star­tu­je w Morawie

Ponad 400 koni na star­cie, 10 tras cros­su, wybit­ni jeźdź­cy z czo­łów­ki ran­kin­gu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej oraz emo­cjo­nu­ją­ca wal­ka o Puchar Narodów – zawo­dy LOTTO Strzegom Horse Trials już od czwart­ku na hipo­dro­mie w Morawie.

Przez czte­ry dni jeź­dziec­kie pary z 22 kra­jów zmie­rzą się w 12 kon­kur­sach róż­nym stop­niu trud­no­ści – w tym w kon­kur­sie Pucharu Narodów, naj­wyż­szej ran­gą rywa­li­za­cji w WKKW w Polsce. Cykl pucha­ro­wy ruszył w maju w Wielkiej Brytanii, w Strzegomiu roz­strzy­gnie się trze­cia run­da z serii. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej pro­wa­dzą Szwedzi.

Do udzia­łu w zawo­dach zgło­szo­no rekor­do­wą licz­bę ponad 400 koni.

Rekordowo zapo­wia­da się tak­że rywa­li­za­cja na cros­sie. Próba tere­no­wa będzie roz­gry­wa­nia pod­czas trzech dni. Po raz pierw­szy jeźdź­cy będą rywa­li­zo­wa­li aż na 10 tra­sach o łącz­nej dłu­go­ści ponad 37 kilo­me­trów, a naj­dłuż­sza z nich mie­rzy 5700 metrów. Stanie na nich ponad 200 prze­szkód o mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści 120 cm.

mówi Marcin Konarski, prze­wod­ni­czą­cy komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go

W strze­gom­skim tur­nie­ju weź­mie udział wie­lu wybit­nych spor­tow­ców, w tym sied­miu zawod­ni­ków z pierw­szej 50-tki aktu­al­ne­go ran­kin­gu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej, m.in. mul­ti­me­da­li­sta Michael Jung z Niemiec, aktu­al­ny i dwu­krot­ny mistrz olim­pij­ski, czy Australijczyk Andrew Hoy – srebr­ny meda­li­sta olim­pij­ski i trzy­krot­ny mistrz olim­pij­ski w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej. Na star­cie nie zabrak­nie naj­lep­szych pol­skich WKKW-istów, m.in. aktu­al­ne­go mistrza Polski Pawła Spisaka oraz nie­daw­nych zdo­byw­ców kwa­li­fi­ka­cji olim­pij­skich i człon­ków kadry.  

W czwar­tek i pią­tek zawod­ni­cy roz­pocz­ną rywa­li­za­cję w ujeż­dże­niu. Cross, czy­li bieg z prze­szko­da­mi w peł­nym galo­pie, naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­na pró­ba zosta­nie roze­gra­ny w pią­tek, sobo­tę i w nie­dzie­lę. Ostateczna roz­gryw­ka i wyło­nie­nie zwy­cięz­ców nastą­pią w nie­dzie­lę pod­czas kon­kur­sów sko­ków przez prze­szko­dy i cros­su.

Poza pro­gra­mem spor­to­wym na widzów cze­ka­ją efek­tow­ne poka­zy jeź­dziec­kie: wystę­py akro­ba­tycz­ne gru­py Andrzeja Woźniaka, poka­zy pod­ku­wa­czy koni w wyko­na­niu gru­py „Farriers of Małopolska”, a tak­że stre­fa wystaw­ców „Polska sma­ku­je” oraz LGD „Szlakiem gra­ni­tu”, gdzie będzie moż­na degu­sto­wać i zaku­pić naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty pol­skich pro­du­cen­tów.

W czwar­tek wstęp na zawo­dy jest bez­płat­ny, w pią­tek kosz­tu­je 10 zł, w sobo­tę i nie­dzie­lę – 15 zł, kar­net na wszyst­kie dni zawo­dów – 30 zł. 

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Zimowy las, batik

Galeria artystów i fotografów

Joanna Czubak - artyst­ka

By 6 listopada 2019
kir

Od Redakcji

Nie żyje Andrzej Sarnowski

By 25 października 2019

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019
Na górę