Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kto z sędziów zagra­nicz­nych będzie sędzio­wał WKKW na MPMK Strzegom 2019?

Sport i wyścigi

Kto z sędziów zagra­nicz­nych będzie sędzio­wał WKKW na MPMK Strzegom 2019?

Jane Tolley

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność przed­sta­wić oso­bę, któ­ra już od 19 wrze­śnia dołą­czy do komi­sji sędziow­skiej WKKW pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni 2019 w Strzegomiu, swo­je doświad­cze­nia jeź­dziec­kie zdo­by­wa­ła w wyści­gach kon­nych.

Jane Tolley zwią­za­ła się z dys­cy­pli­ną WKKW, kie­dy pro­wa­dzi­ła klub, któ­ry przez ponad 25 lat szko­lił i wysy­łał na mię­dzy­na­ro­do­we are­ny jeźdź­ców i konie przy­go­to­wa­nych do współ­za­wod­nic­twa na pozio­mie olim­pij­skim! Jako jeź­dziec, wła­ści­ciel­ka koni i tre­ner wnio­sła cen­ny wkład do bran­ży jeź­dziec­kiej. Obecnie Jane sędziu­je pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów ujeż­dże­nio­wych oraz WKKW na całym świe­cie, mię­dzy inny­mi w Adelajdzie, Pau i Badmington czy Burghley.

Jane, cze­ka­my w Strzegomiu!

MPMK 2019 - plakat

Więcej w Sport i wyścigi

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

 • Sport i wyścigi

  Galeria zdjęć z MPMK w Strzegomiu

  By

  Zapraszamy na stro­nę PZHK gdzie udo­stęp­ni­li­śmy gale­rię zdjęć z tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu. fot. Katarzyna Broda

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę