Connect with us

Hodowca i Jeździec

Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

Galeria artystów i fotografów

Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni nie miał nikt. Kiedy skoń­czy­ła 9 lat, po raz pierw­szy usia­dła w sio­dle i od tej pory prze­pa­dła dla świa­ta.

Ukończyła Liceum Plastyczne, łącząc naukę z tre­nin­ga­mi sko­ko­wy­mi. Jako że szko­ła arty­stycz­na nie do koń­ca pochwa­la­ła nie­ustan­nie powra­ca­ją­cy w pra­cach temat koni, zadzior­na dusza, posta­no­wi­ła zerwać z kie­run­kiem kształ­ce­nia i po liceum ukoń­czy­ła arche­olo­gię na Uniwersytecie Warszawskim. Później tra­fi­ła na AWF w Sopocie, gdzie zdo­by­ła upraw­nie­nia sędziow­skie i instruk­tor­skie.

Nie uda­ło się jej zbyt dłu­go ucie­kać od pla­sty­ki. Po kil­ku latach pra­cy biu­ro­wej, w koń­cu chwy­ci­ła za ołó­wek i tak, krok po kro­ku, wró­ci­ła do uko­cha­ne­go tema­tu – konie, choć na papie­rze, znów zago­ści­ły w jej domu na co dzień.

Od kil­ku lat Magda poka­zu­je swo­je pra­ce na wysta­wach w kra­ju i za gra­ni­cą, a jej rysun­ki moż­na spo­tkać na całym świe­cie – od Argentyny, po Indonezję. Jest człon­kiem Grupy Artystycznej Equitas Equitatum.

Więcej prac na stro­nach:

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Galeria artystów i fotografów

  Kamila Żuchowska - artyst­ka malar­ka

  By

  Jestem pasjo­nat­ką koni, opty­mist­ką, nie­po­praw­ną roman­tycz­ką, uwiel­biam przy­ro­dę, dobrą muzy­kę i… malar­stwo. Malowanie obra­zów jest, oprócz...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę