Connect with us

Hodowca i Jeździec

Konferencja nauko­wa Stan i per­spek­ty­wy hodow­li koni ardeń­skich w Europie

Hodowla

Konferencja nauko­wa Stan i per­spek­ty­wy hodow­li koni ardeń­skich w Europie

dr inż. Ewa Jastrzębska, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, UWM Olsztyn

Zanim w szran­ki sta­nę­ły konie, w pią­tek, 10 czerw­ca, pod­czas kon­fe­ren­cji nauko­wej pt. Stan i per­spek­ty­wy hodow­li koni ardeń­skich w Europie na ich temat wypo­wie­dzie­li się przed­sta­wi­cie­le pię­ciu euro­pej­skich ksiąg ardeń­skich.

Konferencję zain­au­gu­ro­wał pre­zes Polskiego Związku Hodowców Koni Paweł Mazurek. Witając licz­nie przy­by­łych zagra­nicz­nych gości, wyra­ził radość, że jako naj­młod­sza księ­ga stad­na koni ardeń­skich mamy moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia tak pre­sti­żo­wej impre­zy, dzię­ki któ­rej gości­my dziś hodow­ców i miło­śni­ków koni ardeń­skich z róż­nych kra­jów Europy. Gorąco powi­tał wszyst­kich przy­by­łych hodow­ców oraz przed­sta­wi­cie­li ksiąg stad­nych koni ardeń­skich, a wśród nich Eddy’ego van der Schuerena z Belgii, Marca Bardina, Michela Cacharda, Louisa Fisse i Jacques’a Leplomba z Francji, Gilberta Bartholmy’ego i Rogera Mangena z Luksemburga, Lennarta Gustavssona, Morgana Johnssona i Jana-Siverta Antonsona ze Szwecji, a z Polski Wiesława Niewińskiego – prze­wod­ni­czą­ce­go Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Arden Polski. Następnie oddał głos prof. Zbigniewowi Jaworskiemu – kie­row­ni­ko­wi Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa UWM w Olsztynie i pre­ze­so­wi PZHK w poprzed­niej kaden­cji, któ­ry popro­wa­dził to spo­tka­nie.

05_Mazurek

Prezes PZHK Paweł Mazurek pod­pi­su­je umo­wę o wza­jem­nym uzna­niu ksiąg stad­nych

Każdy z pre­le­gen­tów miał do dys­po­zy­cji 15 minut, w cza­sie któ­rych pre­zen­to­wał osią­gnię­cia swo­je­go kra­ju w hodow­li koni ardeń­skich, a wystę­po­wa­li w kolej­no­ści przed­sta­wi­cie­le ksiąg z: Belgii (Eddy van der Schueren), Francji (Celine Lacroix), Luksemburga (Gilbert Bartholmy), Szwecji (Lennart Gustavsson) oraz Polski (Wiesław Niewiński). Słuchanie wystą­pień było wyjąt­ko­we, gdyż języ­kiem domi­nu­ją­cym w pre­lek­cjach były fran­cu­ski oraz angiel­ski. W zro­zu­mie­niu pre­zen­ta­cji poma­ga­ły Agnieszka Szymańska – pra­cow­nik biu­ra PZHK w Warszawie oraz Magdalena Mamczarz, tłu­ma­cząc wytrwa­le treść wystą­pień.

Konferencja zakoń­czy­ła się histo­rycz­nym wyda­rze­niem – otóż przed­sta­wi­cie­le pię­ciu ksiąg ardeń­skich: Eddy Van der Schueren, Marc Bardin, Gilbert Bartholmy, Lennart Gustavsson oraz pre­zes PZHK Paweł Mazurek pod­pi­sa­li umo­wę o wza­jem­nym uzna­niu ksiąg stad­nych, któ­rą nego­cjo­wa­no w 2015 r. Ten akt przy­pie­czę­to­wał współ­pra­cę w zakre­sie hodow­li koni ardeń­skich, z cze­go Polska, jako głów­ny ini­cja­tor dzia­łań, jest dum­na. To była wisien­ka na tor­cie wień­czą­ca tru­dy wstą­pie­nia do gru­py kra­jów euro­pej­skich hodu­ją­cych arde­ny, a każ­dy, komu przy­szło nego­cjo­wać warun­ki jakiej­kol­wiek umo­wy, wie, ile wytrwa­ło­ści wyma­ga to od każ­dej ze stron, ini­cja­to­ra szcze­gól­nie.

Liczną gru­pę gości zagra­nicz­nych sta­no­wi­ła eki­pa z Estonii, któ­ra tak­że zamie­rza przejść tru­dy otwar­cia księ­gi stad­nej koni ardeń­skich w swo­im kra­ju, cze­go naszym kole­gom ser­decz­nie życzy­my.

Konferencja roz­po­czę­ła czem­pio­nat, na któ­rym pol­skie konie z suk­ce­sa­mi rywa­li­zo­wa­ły z arde­na­mi z Europy, nie ustę­pu­jąc zagra­nicz­nym bra­ciom, co świad­czy o tym, że pol­ska hodow­la, mimo iż mło­da, idzie w dobrym kie­run­ku, a hodo­wa­ne konie są bar­dzo dobrej jako­ści. O wyni­kach hodow­la­nej rywa­li­za­cji może­cie Państwo prze­czy­tać na następ­nych stro­nach w arty­ku­le Wiesława Niewińskiego, któ­ry prze­wod­ni­czył komi­sji oce­nia­ją­cej konie pod­czas czem­pio­na­tu.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę