Connect with us

Hodowca i Jeździec

Historia i sztu­ka

 • Szanowni Państwo

  By 1 grudnia 2005

  Agnieszka Hyjek Jakże odmien­ny nastrój od tego, jaki pano­wał pod­czas nasze­go ostat­nie­go spo­tka­nia!

 • Powozy i pojaz­dy kon­ne, cz. 3. Ażeby nie trzę­sło

  By 1 grudnia 2005

  Andrzej Jankowiak Koło kołem się toczy i w tym mia­ro­wym ryt­mie toczą­cych się kół zakoń­czy­li­śmy nasze dywa­ga­cje na temat...

 • Schyłek lata 2005 roku

  By 1 czerwca 2005

  Agnieszka Hyjek Szanowni Państwo, Chyba dla odstra­sze­nia smęt­nej wizji koń­ca lata, aura obda­rza nas roz­kosz­nym cie­płem.

 • Pejzaż z koniem w tle

  By 1 września 2003

  Szanowni Państwo, Pozwolę sobie potrak­to­wać tę oraz kolej­ne wypo­wie­dzi nie­co oso­bli­wie łącząc dwie for­my lite­rac­kie - list...

 • Fatalny skok

  By 1 września 2003

  Upalne lato 1972 roku. W pięk­nych ple­ne­rach pusz­czy Augustowskiej, w wybu­do­wa­nych przez sce­no­gra­fów deko­ra­cjach i miej­scach wybra­nych przez reży­se­ra, krę­ci­my zdję­cia...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Popularne wpi­sy

Na górę