Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kamila Żuchowska - artyst­ka malar­ka

Historia i sztuka

Kamila Żuchowska - artyst­ka malar­ka

Jestem pasjo­nat­ką koni, opty­mist­ką, nie­po­praw­ną roman­tycz­ką, uwiel­biam przy­ro­dę, dobrą muzy­kę i… malar­stwo. Malowanie obra­zów jest, oprócz koni, moją wiel­ką miło­ścią. Dlatego w swo­jej twór­czo­ści mam szczę­ście łączyć to, co kocham naj­bar­dziej. Jaki jest mój styl? Maluję ser­cem, jak naj­bar­dziej reali­stycz­nie sta­ram się oddać pięk­no konia, błysk w oku, napię­cie mię­śni, świa­tło, cień, fak­tu­rę sier­ści. Bardzo istot­ne są dla mnie deta­le. Moje pra­ce wyróż­nia odwzo­ro­wa­nie naj­drob­niej­szych szcze­gó­łów. Zależy mi na tym, żeby w każ­dej pra­cy uchwy­cić indy­wi­du­alizm, cha­rak­ter i emo­cje tych wspa­nia­łych zwie­rząt. Maluję głów­nie na zamó­wie­nia hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni. Jest mi nie­zmier­nie miło, kie­dy widzę, jaką radość spra­wia­ją moje pra­ce innym oraz jak sta­ją się ozdo­bą ich domów.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych moją twór­czo­ścią ser­decz­nie zapra­szam do kon­tak­tu:

Więcej w Historia i sztuka

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę