Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kamila Żuchowska - artyst­ka malar­ka

Galeria artystów i fotografów

Kamila Żuchowska - artyst­ka malar­ka

Jestem pasjo­nat­ką koni, opty­mist­ką, nie­po­praw­ną roman­tycz­ką, uwiel­biam przy­ro­dę, dobrą muzy­kę i… malar­stwo. Malowanie obra­zów jest, oprócz koni, moją wiel­ką miło­ścią. Dlatego w swo­jej twór­czo­ści mam szczę­ście łączyć to, co kocham naj­bar­dziej. Jaki jest mój styl? Maluję ser­cem, jak naj­bar­dziej reali­stycz­nie sta­ram się oddać pięk­no konia, błysk w oku, napię­cie mię­śni, świa­tło, cień, fak­tu­rę sier­ści. Bardzo istot­ne są dla mnie deta­le. Moje pra­ce wyróż­nia odwzo­ro­wa­nie naj­drob­niej­szych szcze­gó­łów. Zależy mi na tym, żeby w każ­dej pra­cy uchwy­cić indy­wi­du­alizm, cha­rak­ter i emo­cje tych wspa­nia­łych zwie­rząt. Maluję głów­nie na zamó­wie­nia hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni. Jest mi nie­zmier­nie miło, kie­dy widzę, jaką radość spra­wia­ją moje pra­ce innym oraz jak sta­ją się ozdo­bą ich domów.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych moją twór­czo­ścią ser­decz­nie zapra­szam do kon­tak­tu:

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę