Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kalkulacja kosz­tów pro­duk­cji źre­biąt rzeź­nych

Hodowla

Kalkulacja kosz­tów pro­duk­cji źre­biąt rzeź­nych

Szczepan Chrzanowski

Do pro­duk­cji mło­de­go żyw­ca naj­le­piej nada­ją się konie zim­no­krwi­ste ze wzglę­du na szyb­kie tem­po wzro­stu i dobre wyko­rzy­sta­nie paszy. Uzyskiwaną masę cia­ła źre­biąt w zależ­no­ści od ich wie­ku i sto­so­wa­ne­go sys­te­mu utrzy­ma­nia zesta­wio­no w tabe­li 1.

Tab. 1 Masa cia­ła i przy­ro­sty źre­biąt zim­no­krwi­stych

W wie­ku powy­żej 18 mie­się­cy wyraź­nie zmniej­sza się tem­po wzro­stu. Dzienne przy­ro­sty w prze­dzia­le wie­ko­wym od 1,5 roku 2,5 lat wyno­szą śred­nio od 300 do 400 g. Duże tem­po wzro­stu i atrak­cyj­ne ceny sprze­da­ży mło­de­go żyw­ca koń­skie­go mogą suge­ro­wać wyso­ką opła­cal­ność tej pro­duk­cji. Czy tak jest rze­czy­wi­ście? Aby odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, prze­pro­wa­dzo­no kal­ku­la­cję kosz­tów pro­duk­cji źre­biąt rzeź­nych w cenach z grud­nia 2005 r.

W skład wydat­ków bez­po­śred­nich na hodow­lę i utrzy­ma­nie koni wcho­dzą kosz­ty: remon­tu sta­da pod­sta­wo­we­go, pro­duk­cji i zaku­pu pasz, zaku­pu dodat­ków mine­ral­nych i wita­mi­no­wych, kry­cia kla­czy, pro­fi­lak­ty­ki i lecze­nia, pod­ku­wa­nia i roz­czysz­cza­nia kopyt, trans­por­tu oraz opłat zoo­tech­nicz­nych i zaku­pu sprzę­tu.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę