Connect with us

Hodowca i Jeździec

Jesienne wysta­wy - sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2011 roku

Hodowla

Jesienne wysta­wy - sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2011 roku

Wiesław Niewiński, Jerzy Gawarecki, Marek Morawiec

W roku 2011 pod­czas jesien­nych aukcji ogie­rów zim­no­krwi­stych wdro­żo­no do hodow­li ok. 24% mniej ogie­rów niż w latach ubie­głych. Był to pierw­szy rok, kie­dy wszedł w życie zapis o pod­wyż­szo­nym mini­mum boni­ta­cyj­nym z 77 do 79 pkt. Zaostrzenie selek­cji było koniecz­ne, aby do roz­ro­du wcho­dzi­ły osob­ni­ki jak naj­lep­sze w celu uzy­ska­nia postę­pu hodow­la­ne­go. Łącznie odby­ło się 11 wystaw - sprze­da­ży, na któ­rych licen­cję otrzy­ma­ło 207 ogie­rów.

Na aukcji w Stadzie Ogierów W KĘTRZYNIE zapre­zen­to­wa­no nie­wiel­ką staw­kę 13 ogie­rów, z któ­rych do hodow­li zakwa­li­fi­ko­wa­no 12 ze śred­nią boni­ta­cją 80,1 pkt i śred­ni­mi wymia­ra­mi 160-224-27,8. Był to nie­wąt­pli­wie słab­szy rocz­nik w sto­sun­ku do poprzed­nich lat i co gor­sza konie były w róż­nych typach: od suchych i drob­niej­szych w typie sokól­skim przez śred­niej jako­ści sztu­my do stę­pa­ka - potom­ka koni bel­gij­skich. Ogiery były dobrze przy­go­to­wa­ne do oce­ny i pre­zen­ta­cji, a przede wszyst­kim bar­dzo dobrze wstęp­nie oce­nio­ne przez pra­cow­ni­ków związ­ku, stąd komi­sja zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ła tyl­ko jed­ną sztu­kę, a u pozo­sta­łych zmie­nia­ła boni­ta­cję w zni­ko­mym zakre­sie.
Najwyższą boni­ta­cję 82 pkt uzy­ska­ły dwa ogie­ry wła­sno­ści Kazimierza Turolskiego z Wydmin, z któ­rych gnia­dy CEZAR został czem­pio­nem. Ogier o wymia­rach: 159-225-28 w dobrym typie z bar­dzo dobrą kło­dą i kopy­ta­mi. Wiceczempionem został rów­nież gnia­dy WILGOR, znacz­nie wyż­szy i lepiej ska­li­bro­wa­ny, z bar­dzo dobrym ruchem, ale lim­fa­tycz­ny i ze słab­szą przed­nią koń­czy­ną. Oba naj­wy­żej zbo­ni­to­wa­ne ogie­ry są wła­snej hodow­li i są syna­mi arde­na szwedz­kie­go Jeneralen, po któ­rym w ostat­nich latach były ogie­ry z naj­wyż­szej pół­ki na aukcjach w Kętrzynie i w Mońkach. Z całej staw­ki zosta­ło nagro­dzo­nych pięć ogie­rów: trzy z naj­wyż­szą boni­ta­cją, jeden z naj­le­piej zda­ną pró­bą użyt­ko­wą oraz kolej­ny jako naj­le­piej przy­go­to­wa­ny do aukcji.

Starogard Gdański

Na aukcji w Starogardzie Gdańskim przed­sta­wio­no do oce­ny 44 ogie­ry: 42 hodow­li kra­jo­wej i 2 impor­to­wa­ne. Warunki wpi­su do pol­skiej księ­gi stad­nej rasy pkz speł­ni­ły 43 ogie­ry. Komisja oce­nia­ła konie w dwu typach. W typie sztum­skim zakwa­li­fi­ko­wa­no 18 ogie­rów do kry­cia kla­czy obję­tych pro­gra­mem ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych. Pozostałe 24 sztu­ki były oce­nia­ne jako ogie­ry pkz. Średnia oce­na boni­ta­cyj­na ogie­rów sztum­skich wynio­sła 80,4 pkt, nato­miast pozo­sta­łych była wyż­sza i wynio­sła 81,9 pkt. Ciekawostką odróż­nia­ją­cą tę aukcję od innych w kra­ju było też to, że 63% ogie­rów było wła­sno­ścią pię­ciu hodow­ców. Osoby te, posia­da­ją­ce po 5-7 ogie­rów, wyspe­cja­li­zo­wa­ne w odcho­wie mło­dych koni i od wie­lu lat pre­zen­tu­ją­ce ogie­ry na aukcjach, dosko­na­le przy­go­to­wa­ły i zapre­zen­to­wa­ły konie przed komi­sją. Pozostali hodow­cy rów­nież przy­sto­so­wa­li się do pozio­mu lide­rów, stąd pre­zen­ta­cja i przy­go­to­wa­nie całej staw­ki było bez zarzu­tu. Należy przy­znać, że tego­rocz­na staw­ka była jed­ną z naj­lep­szych na prze­strze­ni ostat­nich lat, o czym świad­czy bar­dzo wyso­ka śred­nia oce­na staw­ki - 81,2 pkt, a naj­lep­szych dzie­się­ciu - 83,9. Średnie wymia­ry wszyst­kich koni to 160,9-216-27,5.
Czempionem aukcji przez wska­za­nie komi­sji został 86-punk­to­wy gnia­dy GESANER, syn impor­to­wa­ne­go ogie­ra Anker, wła­sno­ści Piotra Rojewskiego z miej­sco­wo­ści Sadłuki. Ogier w dosko­na­łym typie nowo­cze­sne­go konia zim­no­krwi­ste­go z ide­al­ną kło­dą, popraw­nie zbu­do­wa­ny i dobrze rusza­ją­cy się, jego wymia­ry to 161-225-27,5. Wiceczempionem został tak­że 86-punk­to­wy SULIWAN, o wymia­rach 164-215-28, wła­sno­ści Romana Szultki. Rodowodowo sta­no­wi połą­cze­nie arde­na fran­cu­skie­go Pacha de Lagrange z mat­ką rasy arden szwedz­ki. Ogier w dosko­na­łym typie, jed­nak bar­dziej lim­fa­tycz­ny niż czem­pion, wspa­nia­le rusza­ją­cy się, z oce­ną 17 pkt łącz­nie za stęp i kłus. Trzecie miej­sce pod wzglę­dem boni­ta­cji zajął z 85 pkt kra­jo­wy czem­pion dwu­lat­ków z Kętrzyna, gnia­dy MONER Romana Szultki. Ogier tak­że o wybit­nym ruchu, z łącz­ną oce­ną 17 pkt za tę cechę, jed­nak ze słab­szą, zbyt dłu­ga kło­dą.
W bie­żą­cym roku aukcja w Starogardzie Gdańskim prze­bie­gła spraw­nie, w miłej atmos­fe­rze, bez uwag ze stro­ny hodow­ców wobec komi­sji. Bardzo pozy­tyw­ną stro­ną była sprze­daż zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści ogie­rów po korzyst­nych cenach. Należy rów­nież zwró­cić uwa­gę, że naj­wy­żej zbo­ni­to­wa­ne ogie­ry pocho­dzi­ły po ojcach z impor­tu lub wyho­do­wa­nych w SK Nowe Jankowice, posia­da­ją­cych impor­ty w bli­skim poko­le­niu. Oznacza to, że dolew krwi jest bar­dzo pożą­da­ny pod warun­kiem, że są to ogie­ry naj­wyż­szej jako­ści.

Nowe Jankowice

W Stadninie Koni Nowe Jankowice zapre­zen­to­wa­no do oce­ny 16 ogie­rów, z któ­rych do hodow­li zakwa­li­fi­ko­wa­no 15, w tym jed­ne­go impor­ta - arde­na fran­cu­skie­go. Stadnina zapre­zen­to­wa­ła nie­licz­ną, ale bar­dzo dobrą staw­kę koni dosko­na­le przy­go­to­wa­nych do oce­ny. Najlepiej pre­zen­to­wa­li się czte­rej syno­wie ogie­ra SALER, uzy­sku­jąc śred­nią oce­nę 83,25 pkt, na dru­gim miej­scu dwaj syno­wie Rolena z boni­ta­cją po 83 pkt, a na trze­cim trzej syno­wie Igona - ich śred­nia to 82,3 pkt. Najsłabsza była staw­ka po ogie­rze Iwo.
Czempionem i wice­czem­pio­nem aukcji zosta­li syno­wie Salera - BIESAL z boni­ta­cją 85 pkt i WALDOS - 84 pkt. Oba konie bar­dzo rosłe - po 168 cm wyso­ko­ści z kłę­bie i kości­ste - po 30 cm obwo­du nad­pę­cia. Oprócz dosko­na­łe­go typu, oce­nio­ne­go w przy­pad­ku Biesala na 15 pkt, oba ogie­ry dosko­na­le się rusza­ły, szcze­gól­nie w kłu­sie.
Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią oglą­da­ło się pre­zen­ta­cję koni w ręku przez pra­cow­ni­ków stad­ni­ny, szcze­gól­nie w kłu­sie, gdzie konie zim­no­krwi­ste, ważą­ce nie­jed­no­krot­nie ponad 900 kg, kłu­so­wa­ły jak bar­dzo dobre konie szla­chet­ne. Po raz pierw­szy w histo­rii nie było oce­ny za kłus niż­szej niż 8, a w czte­rech przy­pad­kach padła oce­na po 9 pkt. Ogiery były też bar­dzo dobrze i solid­nie zbo­ni­to­wa­ne wstęp­nie, tak że komi­sja doko­ny­wa­ła jedy­nie nie­wiel­kich korekt, pozo­sta­wia­jąc z regu­ły koń­co­wą boni­ta­cję bez zmian.
Pocieszającym zja­wi­skiem było ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie kup­nem koni jan­ko­wic­kich. Dawno nie było tak dłu­giej kolej­ki po zakup ogie­ra jak w tym roku. Padł też rekord ceno­wy – za wydzier­ża­wie­nie ogie­ra do kry­cia na jeden rok hodow­ca zde­cy­do­wał się zapła­cić 5000 zł.
Patrząc na naj­więk­sze i naj­lep­sze aukcje w kra­ju - w Mońkach, Starogardzie i Jankowicach - nale­ży zauwa­żyć znacz­ne oży­wie­nie w hodow­li koni tej rasy i zwięk­szo­ne zapo­trze­bo­wa­nie na ogie­ry zim­no­krwi­ste, szcze­gól­nie te naj­lep­sze.

Kozienice

W Kozienicach odby­ła się 51. Wystawa Ogierów rasy pkz zor­ga­ni­zo­wa­na przez Mazowiecki ZHK, oddział w Radomiu. Zaprezentowano 22 ogie­ry, z cze­go do hodow­li zakwa­li­fi­ko­wa­no 18, jed­ne­go nie oce­nio­no z powo­du kula­wi­zny, trzy nie otrzy­ma­ły wyma­ga­ne­go limi­tu punk­tów boni­ta­cyj­nych. Oceniając całą staw­kę - śred­nia boni­ta­cyj­na 80,6 pkt, oce­na 10 naj­lep­szych 81,8, śred­nie wymia­ry: wzrost - 160,1, obwód klat­ki pier­sio­wej - 220,0, obwód nad­pę­cia - 27,6.
Czempionem wysta­wy został kasz­ta­no­wa­ty ogier FRAMAND (Armand - Frajda po Bramin), hodow­li pomor­skiej, wła­sno­ści Jakuba Jaworskiego z Cychrowskiej Woli. Wymiary ogie­ra 160-222-28, boni­ta­cja 84 pkt. Ogier bar­dzo dobrze wypie­lę­gno­wa­ny i zapre­zen­to­wa­ny, w naj­lep­szym typie, z wzo­ro­wą gło­wą i kło­dą, dobrym spo­dzie, bar­dzo dobrym ruchu w kłu­sie. Pierwszym wice­czem­pio­nem został gnia­dy ogier JORDAN (Saram - Jaga po Baster), wła­sno­ści Kazimierza Ogrodzińskiego z Woli Magnuszewskiej. Wymiary ogie­ra 169-222-30, boni­ta­cja 84 pkt. Ogier w dobrym typie, mimo duże­go wzro­stu har­mo­nij­nie zbu­do­wa­ny, o popraw­nej kło­dzie i koń­czy­nach, bar­dzo dobrych kopy­tach, o wyróż­nia­ją­cym się ruchu zarów­no w stę­pie, jak i w kłu­sie. Drugim wice­czem­pio­nem został gnia­dy ogier BOLTON (Sticz - Beka po London). Wymiary 167-224-28, boni­ta­cja 83 pkt. Ogier w dobrym typie, popraw­nie zbu­do­wa­ny, wyróż­nia­ją­cy się ład­ną gło­wą z szy­ją, dobry­mi kopy­ta­mi i ruchem, szcze­gól­nie w kłu­sie. Ogólnie staw­ka, poza nie­licz­ny­mi wyjąt­ka­mi, w dobrym typie, cha­rak­te­ry­zu­ją­ca się dobrą budo­wą kło­dy, gło­wy z szy­ją, gorzej budo­wą koń­czyn i kopyt.
W przy­szło­ści trze­ba zwró­cić uwa­gę na pre­zen­ta­cję koni w ruchu. Wystawę moż­na uznać za uda­ną dzię­ki zapre­zen­to­wa­niu nie­złe­go mate­ria­łu hodow­la­ne­go i bar­dzo dobrej orga­ni­za­cji. Dało się zauwa­żyć ogrom­ną dba­łość o hodow­cę, świad­czy o tym mię­dzy inny­mi ilość nagród - każ­dy z wystaw­ców został nagro­dzo­ny.

Mońki

Na 55. wysta­wie - sprze­da­ży ogie­rów w Mońkach 4 paź­dzier­ni­ka przed­sta­wio­no do oce­ny 44 ogie­ry - 18 w typie sokól­skim, a 26 w typie pol­ski koń zim­no­krwi­sty. Z tej staw­ki tyl­ko dwóm nie uda­ło się speł­nić warun­ków do uzy­ska­nia wpi­su do Polskiej Księgi Stadnej rasy pkz. Średnia boni­ta­cja całej staw­ki wynio­sła 80,5 pkt, zaś śred­nia dzie­się­ciu naj­lep­szych - 82,4 pkt. Średnie wymia­ry wszyst­kich ogie­rów - 160,6-219-27,3.
Czempionem w gru­pie koni rasy sokól­skiej został ogier WIKRYD (Rokosz - Witanka po Ares) z nume­rem kata­lo­go­wym 6, o wymia­rach 157-220-27 i punk­ta­cji 83, w bar­dzo dobrym typie - bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­ny do aukcji. Jego hodow­cą i wystaw­cą jest Mariusz Wyszkowski z Kalinówki w woj. pod­la­skim. Wiceczempionem w tej gru­pie został ogier AS (Elgon - Aria po Butler) z nume­rem kata­lo­go­wym 11, o wymia­rach 161-220-26 i punk­ta­cji 83, hodow­li Jerzego i Roberta Rożków z Knyszyna w woj. pod­la­skim. Ogier był bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­ny i zapre­zen­to­wa­ny pod­czas aukcji.
W gru­pie ogie­rów pol­ski koń zim­no­krwi­sty czem­pio­nem aukcji został ogier WASAL, numer kata­lo­go­wy 30, o wymia­rach 158-215-27,5, hodow­li Grzegorza Bukowskiego z Kalskich Nowin w woj. war­miń­sko-mazur­skim. Syn arde­na szwedz­kie­go Jeneralen i Wazy po Ekran, uzy­skał 83 pkt. Wiceczempionem został ogier BACYK (Bekisz - Buksa po Homer) z nume­rem kata­lo­go­wym 34, o wymia­rach 163-220-25,5, uzy­sku­jąc 83 pkt, hodow­li i wła­sno­ści Piotra Majewskiego z Brzozowa w woj. pod­la­skim. Czempiony z tej kate­go­rii to konie w bar­dzo dobrym typie, wszyst­kie zosta­ły dobrze przy­go­to­wa­ne do wysta­wy.
Należy przy­znać, że ogie­ry obu kate­go­rii przed­sta­wio­ne do oce­ny na tego­rocz­nej wysta­wie były zróż­ni­co­wa­ne pod wzglę­dem typu, pokro­ju. Niestety nie wszyst­kie były zapre­zen­to­wa­ne pra­wi­dło­wo, a dodat­ko­wym czyn­ni­kiem pło­szą­cym i utrud­nia­ją­cym pra­wi­dło­wą pre­zen­ta­cję było sąsiedz­two gło­śne­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go. Jednocześnie nale­ży pod­kre­ślić bar­dzo dobrą orga­ni­za­cję aukcji, bar­dzo duże zain­te­re­so­wa­nie publicz­no­ści i zor­ga­ni­zo­wa­nie przez kie­row­nic­two związ­ku wie­lu nagród i wyróż­nień dla hodow­ców i wystaw­ców. Godne pod­kre­śle­nia jest duże zain­te­re­so­wa­nie władz woje­wódz­kich i lokal­nych poszcze­gól­nych powia­tów nagra­dza­niem zwy­cięz­ców i wystaw­ców.

Łąck

W Stadzie Ogierów w Łącku w dniach 26-27 wrze­śnia 2011 r. zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła przez Mazowiecki Związek Hodowców Koni wysta­wa - sprze­daż ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty. Do wysta­wy zgło­szo­no aż 33 ogie­ry. Warunki do wpi­su do Polskiej Księgi Stadnej rasy pkz speł­ni­ło 27 koni. Średnia oce­na boni­ta­cyj­na ogie­rów wynio­sła 29,8 pkt, a śred­nia dzie­się­ciu naj­lep­szych - 80,7. Średnie wymia­ry wszyst­kich ogie­rów: 159,7-221-27,2.
Czempionem aukcji został ogier SOFIX z nume­rem kata­lo­go­wym 26, o wymia­rach 159-218-26,5 i punk­ta­cji 82, wyho­do­wa­ny przez Sławomira Gancarza z Juryszewa w woj. mazo­wiec­kim, syn og. Notes i kl. Sofia, wnucz­ki arde­na szwedz­kie­go Aktiv. Należy pod­kre­ślić bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie ogie­ra do wysta­wy i dosko­na­łe jego zapre­zen­to­wa­nie.
Pierwszym wice­czem­pio­nem aukcji został ogier FUKS z nume­rem kata­lo­go­wym 14, o wymia­rach 166-230-28,5, wła­sno­ści Stanisława Kanclerza z Łochowa w woj. mazo­wiec­kim. Syn og. Eskadron i kl. Forma, wnucz­ki og. Vilör, uzy­skał 81 pkt. Drugim wice­czem­pio­nem został ogier LEGION z nume­rem kata­lo­go­wym 15, o wymia­rach 162-220-29, uzy­sku­jąc 81 pkt. Ogier wła­sno­ści Waldemara Dąbkowskiego z Budziszewa w woj. mazo­wiec­kim jest synem og. WART i wnu­kiem og. VILÖR.
Należy przy­znać, że ogie­ry przed­sta­wio­ne do oce­ny na tego­rocz­nej wysta­wie były zróż­ni­co­wa­ne pod wzglę­dem budo­wy. Zastanawiającym zja­wi­skiem była kula­wi­zna u kil­ku ogie­rów, któ­re nie mogły być przez to pod­da­ne oce­nie. Należy zadać sobie pyta­nie, gdzie tkwi przy­czy­na tego sta­nu rze­czy - czy przy­czy­ną mogła być zbyt póź­na korek­cja kopyt czy przy­go­to­wa­nie ogie­rów do pró­by dziel­no­ści w ostat­niej chwi­li.

Białka

W Stadzie Ogierów w Białce 28 wrze­śnia 2011 r. Lubelski Związek Hodowców Koni zor­ga­ni­zo­wał wysta­wę - sprze­daż ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty. Do wysta­wy zosta­ło zgło­szo­nych 14 ogie­rów - wszyst­kie speł­ni­ły warun­ki wpi­su do Polskiej Księgi Stadnej rasy pkz. Średnia oce­na boni­ta­cyj­na ogie­rów wynio­sła 80 pkt, a śred­nia dzie­się­ciu naj­lep­szych - 80,4 pkt. Średnie wymia­ry ogie­rów to 160,7-215-27,1.
Czempionem aukcji został ogier SEN RP z nume­rem kata­lo­go­wym 7, o wymia­rach 159-210-27 i punk­ta­cji 83, hodow­li Ryszarda Pietrzaka z Łuszczowa w woj. lubel­skim, wła­sno­ści Ryszarda Kochonia z Chromówki w woj. lubel­skim. Sen RP jest synem og. Rolen i kl. Senta po Brytanie, wnucz­ki og. Roltan. Wiceczempionem został ogier BRYKIET z nume­rem kata­lo­go­wym 8, o wymia­rach 163-226-28,5, któ­ry uzy­skał 83 pkt. Jego hodow­cą jest Grzegorz Oszust z Budek w woj. lubel­skim, a wła­ści­cie­lem Adam Rak z miej­sco­wo­ści Majdan Moniacki w woj. lubel­skim. Brykiet jest synem og. Rabin (syn Betowena) i kl. Brykla, cór­ki og. WAWEL. Koń został ulu­bień­cem publicz­no­ści, któ­ra przy­zna­ła mu swo­je wyróż­nie­nie.
Sen RP i Brykiet są ogie­ra­mi o bar­dzo dobrym typie i dobrej budo­wie, oba bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­ne i zapre­zen­to­wa­ne. Zwycięzcami pró­by dziel­no­ści i kon­kur­su zręcz­no­ści powo­że­nia zosta­li Adam Rak, wła­ści­ciel ogie­ra BRYKIET, oraz Tomasz Sternik, wła­ści­ciel ogie­ra FOTON. Należy pod­kre­ślić bar­dzo dobrą orga­ni­za­cję aukcji oraz to, że wszy­scy wystaw­cy i ich konie otrzy­ma­li pamiąt­ko­we flots i nagro­dy od spon­so­rów.

Zabajka

W Ludowym Klubie Jeździeckim w Zabajce 8 paź­dzier­ni­ka 2011 r. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie zor­ga­ni­zo­wał wysta­wę - sprze­daż ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty. Na aukcję zgło­szo­no 12 ogie­rów, z tego 10 uzy­ska­ło wpis do Polskiej Księgi Stadnej rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty. Średnia oce­na boni­ta­cyj­na ogie­rów oraz śred­nia dzie­się­ciu naj­lep­szych to 81,1 pkt, a śred­nie wymia­ry wszyst­kich ogie­rów - 160,1-212-26,8.
Czempionem aukcji został ogier ARIUS (Pacha de Lagrange - Alkowa po Boletto) z nume­rem kata­lo­go­wym 13, o wymia­rach 162-222-27 i punk­ta­cji 83, hodow­li Romana Szultki z Sąpolna w woj. pomor­skim, wła­sno­ści Wojciecha Mistrzyka z Rzeczycy Wielkiej w woj. pod­kar­pac­kim. Wiceczempionem został ogier LAMSER RP (Sarat po Betowen - Lama po Puls)z nume­rem kata­lo­go­wym 7, o wymia­rach 163-218-28,5 hodow­li Ryszarda Pietrzaka z Łuszczowa Pierwszego w woj. lubel­skim, wła­sno­ści Marcina Biśto z Rzeszowa; uzy­skał 83 pkt.
Zarówno czem­pion, jak i wice­czem­pion są ogie­ra­mi w bar­dzo dobrym typie, dobrze rusza­ją­cy­mi się. Pozostała staw­ka ogie­rów była bar­dzo wyrów­na­na, w dobrym typie, bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wa­na. Należy pod­kre­ślić, że hodow­cy z woje­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go potra­fią dobrze wybrać ogie­ry do hodow­li oraz dosko­na­le przy­go­to­wać i zapre­zen­to­wać je pod­czas wysta­wy. Kierownictwu związ­ku nale­ży pogra­tu­lo­wać dobrej orga­ni­za­cji i stwo­rze­nia atmos­fe­ry przy­cią­ga­ją­cej rze­sze widzów.

Opatów

Na sta­dio­nie w Opatowie 7 paź­dzier­ni­ka 2011 r. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach zor­ga­ni­zo­wał wysta­wę - sprze­daż ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty. Do wysta­wy przed­sta­wio­no 12 ogie­rów, z tego warun­ki wpi­su do Polskiej Księgi Stadnej rasy pkz uzy­ska­ło 10 ogie­rów. Średnia oce­na boni­ta­cyj­na i śred­nia dzie­się­ciu naj­lep­szych wynio­sła 81 pkt, a śred­nie wymia­ry wszyst­kich ogie­rów to 162-217-27,5.
Czempionem aukcji został ogier BASTOR (Gucio - Bystrzyca po Mestfin), z nume­rem kata­lo­go­wym 14, o wymia­rach 164-224-28 i punk­ta­cji 84. Jego hodow­cą jest Ryszard Miklaszewicz z Wyszecina w woj. pomor­skim, a wystaw­cą i wła­ści­cie­lem Józef Rychta z Niemienic w woj. świę­to­krzy­skim. To ogier o dosko­na­łym typie, pokro­ju i ruchu. Wiceczempionem został ogier BOHUN (Jasper Vanslotswijk - Bona po Roter), z nume­rem kata­lo­go­wym 13, o wymia­rach 167-218-30,5, hodow­li Krzysztofa Giersa z Lubomina w woj. war­miń­sko-mazur­skim, wła­sno­ści Jana Pięty z Wojciechowa w woj. świę­to­krzy­skim. Bohun uzy­skał 83 pkt.
Należy pod­kre­ślić bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie ogie­rów do pró­by dziel­no­ści i duże zaan­ga­żo­wa­nie władz lokal­nych w orga­ni­za­cję wysta­wy. Szczególne podzię­ko­wa­nia nale­żą się hodow­com i wystaw­com za dobre przy­go­to­wa­nie ogie­rów do aukcji, a kie­row­nic­twu związ­ku za orga­ni­za­cję aukcji.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę