Connect with us

Hodowca i Jeździec

Jesienne kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ras zim­no­krwi­stych rocz­ni­ka 2012 do ksiąg zaro­do­wych

Hodowla

Jesienne kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ras zim­no­krwi­stych rocz­ni­ka 2012 do ksiąg zaro­do­wych

Andrzej Kopczyk, Jerzy Gawarecki, Wiesław Niewiński

Tak jak w ubie­głych latach w całym kra­ju odby­ły się wysta­wy – sprze­da­że mło­dych ogie­rów ras zim­no­krwi­stych pre­ten­du­ją­cych do wpi­sa­nia do księ­gi hodow­la­nej.

Jeszcze kil­ka lat temu wszyst­kie ogie­ry były wpi­sy­wa­ne tyl­ko do jed­nej księ­gi stad­nej – pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go. Obecnie są wpi­sy­wa­ne do dwóch ksiąg: księ­gi pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go, w któ­rej wyod­ręb­nio­no pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go i dwa typy – konia sokól­skie­go i sztum­skie­go (obję­te pro­gra­mem ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych), oraz od 2013 r. do księ­gi arden pol­ski. Cieszy fakt, że w tych rejo­nach kra­ju, w któ­rych domi­no­wa­ła hodow­la koni ras szla­chet­nych, Komisja Księgi Stadnej koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty coraz czę­ściej ma moż­li­wość oce­niać staw­ki bar­dzo dobrych ogie­rów. Hodowcy, kupu­jąc dobry mate­riał hodow­la­ny w tra­dy­cyj­nych regio­nach hodow­li koni zim­no­krwi­stych – Podlasie, Pomorze, Zachodniopomorskie – hodu­ją coraz lep­sze konie.
W arty­ku­le opi­sa­li­śmy naj­waż­niej­sze wysta­wy – sprze­da­że ogie­rów w kra­ju z krót­ką cha­rak­te­ry­sty­ką naj­lep­szych ogie­rów.

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI W WARSZAWIE zor­ga­ni­zo­wał 2 aukcje – w Józefinie pod Warszawą i w Kozienicach dla hodow­ców z oddzia­łu w Radomiu. Pod wzglę­dem licz­by pre­zen­to­wa­nych koni więk­sza była aukcja w Kozienicach, nato­miast w Józefinie konie były bar­dziej wyrów­na­ne i do hodow­li nie zakwa­li­fi­ko­wa­no zale­d­wie 3 spo­śród 33 zapre­zen­to­wa­nych. Średnia boni­ta­cja całej staw­ki wynio­sła 80,8 pkt, a dzie­siąt­ki naj­lep­szych 82,1 pkt. Łącznie była to staw­ka dużych, kali­bro­wych, dobrze odcho­wa­nych ogie­rów, kil­ka oka­za­ło się zbyt moc­no zapa­sio­nych. Widać pra­wi­dło­wy typ konia zim­no­krwi­ste­go z dobry­mi kło­da­mi, tak istot­ny­mi w tej rasie, połą­czo­ny­mi har­mo­nij­nie z typo­wą gło­wą i szy­ją. Niestety było też spo­ro ogie­rów z wada­mi koń­czyn, jak szpo­ta­wość, sza­bla­stość czy lek­ko sztor­co­we pęci­ny. Pod wzglę­dem rodo­wo­dów część ogie­rów to mie­szań­ce z bel­ga­mi, arde­na­mi, per­sze­ro­na­mi itp. Należy pod­kre­ślić dobre przy­go­to­wa­nie koni do pre­zen­ta­cji.
Czempionem został gnia­dy CENT o wymia­rach 165-225-28, oce­nio­ny na 83 pkt, syn jan­ko­wic­kie­go Wiometa od Centra po Bras. Ogier uro­dzo­ny na Podlasiu u Wojciecha Święćkowskiego, zapre­zen­to­wa­ny przez nowe­go wła­ści­cie­la Andrzeja Mikulaka z Wólki Rakowskiej. I i II wice­czem­pio­na wybra­no z dużej licz­by 82-punk­to­wych ogie­rów. I wice­czem­pio­nem został jasno­kasz­ta­no­wa­ty Goner (Hekspert – Liliana po Markus d’Oosthof z.fr.) o wymia­rach 164-225-28, uro­dzo­ny na Mazowszu, a zapre­zen­to­wa­ny przez Zbigniewa Włodkowskiego z Ciechanowa. II wice­czem­pion to kasz­ta­no­wa­ty Neptun (Freddy ard.szw. – Newada po Synek z), tak­że hodow­li mazo­wiec­kiej, o pra­wie iden­tycz­nych wymia­rach – 165-230-28, wyho­do­wa­ny i przed­sta­wio­ny przez Waldemara Karasińskiego z Sobolewa.
Na 54. aukcji wysta­wie w Kozienicach oddział radom­ski przed­sta­wił rekor­do­wą licz­bę 53 ogie­rów, nie­spo­ty­ka­ną dotych­czas w tym rejo­nie. Z tej staw­ki 3 ogie­ry nie zosta­ły przed­sta­wio­ne do oce­ny, nie zakwa­li­fi­ko­wa­no do hodow­li 6 sztuk, nato­miast 44 uzy­ska­ły licen­cję hodow­la­ną. Zakwalifikowane ogie­ry mają śred­nią boni­ta­cję 80,9 pkt, dzie­siąt­ka naj­lep­szych 82,8 pkt, śred­nie wymia­ry tej staw­ki to 160,7-217,1-27,7. Należy dodać, że była duża gru­pa 8 ogie­rów 83- i 84-punk­to­wych, a więc bar­dzo dobrych, ale było też 8 ogie­rów zbo­ni­to­wa­nych na 79 pkt i co waż­niej­sze – 6 nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych, któ­re nale­ża­ło wyse­lek­cjo­no­wać wcze­śniej i nie psuć cało­ści obra­zu dobrej staw­ki na aukcji.
Czempionem wybra­no zbo­ni­to­wa­ne­go na 84 pkt gnia­de­go og. JOGUŚ (Sir z – Jaskierka po Wiert z)urodzonego u Andrzeja Fliszkiewicza, zapre­zen­to­wa­ne­go przez Jacka Hernika z Dąbrowy Kozłowskiej. Joguś, o wymia­rach 163-220-28, wyróż­nił się dosko­na­łą kło­dą, pięk­ną gło­wą i szy­ją, dobry­mi kopy­ta­mi i ruchem. W rodo­wo­dzie po stro­nie ojca wystę­pu­je zim­no­krwi­sty nie­miec­ki og. Gourmet oraz konie z SK Nowe Jankowice, po stro­nie mat­ki w więk­szo­ści jest rodo­wód sztum­ski. I i II wice­czem­pio­na wybra­no z licz­nej staw­ki ogie­rów 83-punk­to­wych. Jako naj­lep­sze­go z nich komi­sja wska­za­ła brud­no­kasz­ta­no­wa­te­go Aspiranta (Los z – Askona z po Bosfor z) o wymia­rach 167-230-28, hod. Stanisława Ogrodzińskiego z Woli Magnuszewskiej. II wice­czem­pio­nem został sztum­ski Polimer (Talon – Poli po Mestwin), uro­dzo­ny w woj. war­miń­sko-mazur­skim, wów­czas wł. Grzegorza Kacperczyka z miej­sco­wo­ści Bartodzieje. Wymiary ogie­ra to: 162-225-29.
Omawiając aukcję w oddzia­le radom­skim, nale­ży pod­kre­ślić dobrą orga­ni­za­cję, atmos­fe­rę oraz dużą licz­bę nagród pozy­ska­nych przez pra­cow­ni­ków związ­ku, a wrę­czo­nych wszyst­kim uczest­ni­kom impre­zy.

NA TERENIE STADA I STADNINY KONI BIAŁKA 25 wrze­śnia Lubelski Związek Hodowców Koni zor­ga­ni­zo­wał wysta­wę – sprze­daż ogie­rów. Do kwa­li­fi­ka­cji przed­sta­wio­no 26 ogie­rów, któ­re uzy­ska­ły śred­nią boni­ta­cję 80,7 pkt, śred­nia dzie­siąt­ki naj­lep­szych ogie­rów – 82,3 pkt, śred­nie wymia­ry całej staw­ki – 161,8-220-27,2. Ocenę ogie­rów prze­pro­wa­dzi­ła komi­sja w skła­dzie: Wiesław Niewiński – prze­wod­ni­czą­cy, Andrzej Kopczyk i Jacek Hebda.

Ogier Herkules z (Inbrug 1930 G Gd – Hellada 4784 G Gd po Major) i jego właściciel Artur Grochowski fot.

Ogier Herkules z (Inbrug 1930 G Gd – Hellada 4784 G Gd po Major) i jego wła­ści­ciel Artur Grochowski
fot. Andrzej Kopczyk

Ogiery kwa­li­fi­ko­wa­ne były w czte­rech gru­pach: pol­ski koń zim­no­krwi­sty (z), zim­no­krwi­ste w typie sokól­skim (z/sok.) i sztum­skim (z/sztum.) oraz impor­ty. Do pro­gra­mów ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych uzna­no 4 ogie­ry sokól­skie i 2 ogie­ry sztum­skie, 19 ogie­rów pkz i 1 ogie­ra impor­to­wa­ne­go rasy per­sze­roń­skiej wpi­sa­no do księ­gi z pra­wem kry­cia w rasie pol­ski koń zim­no­krwi­sty. Czempionem wysta­wy został og. HERKULES z (Inburg – Hellada po Major), nr kat. 16, wyho­do­wa­ny na Mazowszu przez Wiesława Hakowskiego, wła­ści­cie­lem i wystaw­cą jest Artur Grochowski z Dratowa, woj. lubel­skie. Został zbo­ni­to­wa­ny na 85 pkt, na któ­re w peł­ni zasłu­żył, wymia­ry 165-226-28,5. Ogier w mode­lo­wym typie nowo­cze­sne­go konia zim­no­krwi­ste­go (15 pkt), o ład­nej gło­wie osa­dzo­nej na sze­ro­kiej, umię­śnio­nej szyi (5 pkt) har­mo­nij­nie połą­czo­nej z kło­dą, głę­bo­ka i pra­wi­dło­wa kło­da o dobrej przed­niej par­tii, o dobrej gór­nej linii zakoń­czo­nej dobrą par­tią zadu na pra­wi­dło­wych koń­czy­nach i o nie­złym ruchu szcze­gól­nie w kłu­sie. Tytuł wice­czem­pio­na przy­padł og. Buser z (Saler – Busa po Hokus), nr kat. 7, hod. SK Nowe Jankowice, o wymia­rach 166-228-30, oce­nio­ny na 83 pkt. Duży kości­sty ogier w bar­dzo dobrym typie raso­wym i płcio­wym (15 pkt), ład­na gło­wa z szy­ją, pra­wi­dło­wa i głę­bo­ka kło­da, na dobrej przed­niej nodze, dobry posu­wi­sty i wydaj­ny ruch w stę­pie, jego słab­szą stro­ną jest mało pre­cy­zyj­na budo­wa tyl­nych koń­czyn. Na pochwa­łę zasłu­gu­ją pra­cow­ni­cy związ­ku za bar­dzo dobrze i spraw­nie prze­pro­wa­dzo­ną wysta­wę ogie­rów, a tak­że wystaw­cy za ich przy­go­to­wa­nie do pre­zen­ta­cji przed komi­sją oce­ny.

OŚRODEK JEŹDZIECKI W BORKOWIE k. DALESZYC został wybra­ny przez OZHK w Kielcach na kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów ras zim­no­krwi­stych hodow­ców i wystaw­ców z woj. świę­to­krzy­skie­go, któ­ra odby­ła się 27 wrze­śnia. Do oce­ny przed­sta­wio­no 31 ogie­rów, zakwa­li­fi­ko­wa­no do hodow­li 25 – śred­nia boni­ta­cja 80,3 pkt, śred­nia 10 naj­lep­szych 81,6 pkt, śred­nie wymia­ry oce­nia­nej staw­ki 161,9-216,4-27,4. Do pro­gra­mów ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych uzna­no 4 ogie­ry w typie sztum­skim. Czempionem wysta­wy został og. BOSTON z/sztum. (Sułtan z/sztum. – Bolatra z po Lotram z), nr kat. 7, wymia­ry 166-223-29, oce­nio­ny na 83 pkt, wyho­do­wa­ny na Pomorzu przez Jana Domarosa z Maszewka. Ogier w bar­dzo dobrym typie sztumskim(15 pkt), uro­dzi­wy, z ład­ną gło­wą i szy­ją (5 pkt), o dobrej głę­bo­kiej kło­dzie, dobrych koń­czy­nach, z dobrym ruchem w kłu­sie, słab­szą stro­ną są zawę­żo­ne kopy­ta. Właścicielem i wystaw­cą jest Józef Rychta z Niemienic, woj. świę­to­krzy­skie. Wiceczempionem został og. Gracjan (Baster z – Gęstwina z po Boletto ard.szw.), nr kat. 22, hod. Roberta Kawulaka z Markus, woj. war­miń­sko-mazur­skie. Oceniony na 82 pkt, wymia­ry 163-223-29,5, w bar­dzo dobrym typie raso­wym (15 pkt), z bar­dzo ład­ną gło­wą z szy­ją (5 pkt), dobrą pra­wi­dło­wą, głę­bo­ką kło­dą o dobrej gór­nej linii, dobrym ruchu kłu­sie, jego słab­szą stro­ną jest nie­do­kład­ność budo­wy tyl­nych koń­czyn. Zdaniem komi­sji staw­ka zapre­zen­to­wa­nych ogie­rów była gor­sza niż w roku ubie­głym. Wystawa zosta­ła dobrze zor­ga­ni­zo­wa­na i prze­pro­wa­dzo­na.

NA AUKCJI W ZABAJCE NA PODKARPACIU zgro­ma­dzo­no łącz­nie 25 ogie­rów, z cze­go 6 z tere­nu Małopolskiego Związku w Krakowie i 19 z OZHK w Rzeszowie. Ogólnie bio­rąc, staw­ka w tym roku nie była naj­lep­sza ze wzglę­du na 6 ogie­rów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i 7, któ­re uzy­ska­ły mini­mal­ne 79 pkt – łącz­nie to ponad 50% całej staw­ki. Średnia boni­ta­cja ogie­rów wynio­sła 80,8 pkt, dzie­siąt­ki naj­lep­szych – 82,2 pkt, śred­nie wymia­ry to 161-213,6-27,6. Do oce­ny przed­sta­wio­no tak­że 4 ogie­ry impor­to­wa­ne: 3 per­sze­ro­ny i 1 arde­na szwedz­kie­go. Poza jed­nym per­sze­ro­nem pozo­sta­łe nie zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do hodow­li. Jedną z przy­czyn był ich mło­dy wiek – te rasy znacz­nie póź­niej doj­rze­wa­ją, w wie­ku nie­ca­łych 2,5 roku nie mogły zapre­zen­to­wać się dobrze.
Czempionem aukcji z boni­ta­cją 84 pkt został ciem­no­gnia­dy BRENDON uro­dzo­ny w woj. war­miń­sko-mazur­skim, zaku­pio­ny przez Andrzeja Pelca z Czarnej. To syn arde­na fran­cu­skie­go Rubis 144 od Brendy z.belg. po Biko van Groenenberg, o wymia­rach 168-222-30. Z kolej­nych trzech ogie­rów o boni­ta­cji 83 pkt nale­ża­ło wybrać I i II wice­czem­pio­na, jed­nak wła­ści­ciel dwóch ogie­rów – Iweta i Baltica – nie dopro­wa­dził ich przed komi­sję, stąd I wice­czem­pio­nem został uro­dzo­ny na Pomorzu og. Armagedon o rodo­wo­dzie ardeń­skim (Bissmarck – Akvelina po Akke) i wymia­rach 159-208-29, wł. Marcina Biśty z Rzeszowa. II wice­czem­pion to 82-punk­to­wy og. Genek (Cesar du Point du Jour z.belg. – Gita z po Breton z), o wymia­rach 167-217-29, rów­nież wł. Andrzeja Pelca.
Od lat aukcja w Zabajce ma swój spe­cy­ficz­ny kolo­ryt, gro­ma­dzi bar­dzo dużo publicz­no­ści oraz han­dlu­ją­cych sprzę­tem i akce­so­ria­mi koń­ski­mi – two­rzy się swo­isty jar­mark. Należy pod­kre­ślić bar­dzo uro­czy­stą opra­wę wrę­cza­nia nagród i pucha­rów dla hodow­ców naj­lep­szych ogie­rów oraz zło­tych i srebr­nych odznak PZHK dla zasłu­żo­nych hodow­ców.

58. WYSTAWA – SPRZEDAŻ ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty i ogie­rów w typie sokól­skim pocho­dzą­cych z woj. pod­la­skie­go odby­ła się 7 paź­dzier­ni­ka w Janowie na tere­nie Zespołu Szkół Rolniczych.
Do kwa­li­fi­ka­cji przed­sta­wio­no 53 mło­de ogie­ry rocz­ni­ka 2014, spo­śród któ­rych licen­cje hodow­la­ną otrzy­ma­ły 52, o śred­niej boni­ta­cji 80,9 pkt i śred­nich wymia­rach 161,4-214,7-26,9. Konie zapre­zen­to­wa­no w dwóch gru­pach: ogie­ry rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty i ogie­ry w typie sokól­skim speł­nia­ją­ce warun­ki pro­gra­mu zacho­waw­cze­go zaso­bów gene­tycz­nych w hodow­li koni sokól­skich. Do hodow­li zakwa­li­fi­ko­wa­no 33 ogie­ry zim­no­krwi­ste o śred­niej boni­ta­cji 80,8 pkt i śred­nich wymia­rach 162-212,6-27,4.
Czempionem tej gru­py został uro­dzo­ny 10.03.2012 r. kasz­ta­no­wa­ty og. WIREK z (Folder – Watana po Rewir), hod. Krzysztofa Turolskiego z woj. war­miń­sko-mazur­skie­go, wł. Marcina Szarejki z woj. pod­la­skie­go. Ojciec jest synem szwedz­kie­go arde­na Jeneralen, a ojciec mat­ki to syn cen­ne­go w hodow­li szwedz­kie­go arde­na Rolltan. Babka ze stro­ny mat­ki kl. Willa jest cór­ką og. Selen, syna fran­cu­skie­go arde­na Tombeur de Lagrange. Analiza jego rodo­wo­du wyka­zu­je duże zaawan­so­wa­nie w krew ardeń­ską. Wirek został zbo­ni­to­wa­ny na 84 pkt, przed­sta­wia bar­dzo dobry typ raso­wy z dosko­na­łą budo­wą gło­wy i szyi i pre­zen­tu­je bar­dzo dobry ruch w kłu­sie, oce­nio­ny na 9 pkt. Mimo dość wcze­snej daty uro­dze­nia robi jesz­cze dość źre­bię­ce wra­że­nie. Stawka 19 ogie­rów w typie sokól­skim o śred­nich wymia­rach 160,5-218,3-26 i śred­niej boni­ta­cji 81,1 pkt zosta­ła pra­wi­dło­wo wybra­na w wyni­ku pre­se­lek­cji i robi­ła duże wra­że­nie – zwra­ca­ła uwa­gę swo­im typem raso­wym i pra­wie dosko­na­łą budo­wą gło­wy z szy­ją, dając odczu­cie dużej uro­dy.
Czempionem ogie­rów sokól­skich wybra­no kasz­ta­no­wa­te­go og. URAL (Pazmus z/sok. – Umowna z/sok. po Atlas z), uro­dzo­ne­go 10.06.2012, hod. i wł. Stanisława Krahela z Miedzianowa, woj. pod­la­skie. Ogier Ural o wymia­rach 156-215-26,5 został zbo­ni­to­wa­ny na 84 pkt, jego moc­ne stro­ny to dosko­na­ły typ – 15 pkt, wzor­co­wa gło­wa z szy­ją – 5 pkt oraz bar­dzo dobry ruch w kłu­sie – 8 pkt. W oce­nie komi­sji staw­ka 52 ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do hodow­li przed­sta­wia­ła bar­dzo dobry typ raso­wy z bar­dzo dobrą budo­wą gło­wy z szy­ją, a u ogie­rów typu sokól­skie­go bar­dzo czę­sto bli­ski oce­nie dosko­na­łej. Posiadały dobrą kło­dę i ogól­nie robi­ły dobre wra­że­nie, zado­wa­la­ją­co przed­sta­wia­ły jakość kopyt oraz ruch w stę­pie i kłu­sie. Słabą stro­ną tej staw­ki ogie­rów jest pre­cy­zja budo­wy koń­czyn, szcze­gól­nie tyl­nych.

WYSTAWA – SPRZEDAŻ OGIERÓW RAS ZIMNOKRWISTYCH W SO KĘTRZYN odby­ła się 10 paź­dzier­ni­ka. Oceniano 4 gru­py koni ras zim­no­krwi­stych: pol­ski koń zim­no­krwi­sty, pol­ski koń zim­no­krwi­sty w typie sokól­skim i w typie sztum­skim oraz ogie­ry ardeń­skie, kwa­li­fi­ko­wa­ne do wpi­su do księ­gi arde­na pol­skie­go, któ­ra na pod­sta­wie umo­wy zawar­tej przez PZHK z fran­cu­skim Związkiem Hodowców Koni Rasy Ardeńskiej (UECRA) jest pro­wa­dzo­na w Polsce od 2013 r. Międzynarodowa komi­sja w skła­dzie: Marc Bardin, Jacques Leplomb – przed­sta­wi­cie­le fran­cu­skiej księ­gi ardeń­skiej, Wiesław Niewiński – prze­wod­ni­czą­cy Księgi Stadnej Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, Jerzy Gawarecki oraz Andrzej Kopczyk – człon­ko­wie Komisji Księgi Stadnej PKZ, doko­na­ła wspól­nej oce­ny ogie­rów ardeń­skich. Ogiery oce­nia­no punk­ta­cją ardeń­ską oraz oce­ną boni­ta­cyj­ną dla koni zim­no­krwi­stych. Konie uzna­ne do kry­cia w rasie arden pol­ski mogą być następ­nie wpi­sa­ne do kry­cia w rasie pol­ski koń zim­no­krwi­sty.
Do oce­ny sta­nę­ło 12 ogie­rów rasy ardeń­skiej, w tej gru­pie zapre­zen­to­wa­no arde­ny fran­cu­skie, szwedz­kie oraz arde­ny pol­skie (konie uro­dzo­ne w kra­ju). Tytuł czem­pio­na zdo­był og. GALIUS (Pacha de Lagrange ard.fr. – Galekta z po Lotus du Dol ard.fr.), nr kat. 34, uro­dzo­ny 30.06.2012, o wymia­rach 163-220-28,0, oce­nio­ny w ska­li fran­cu­skiej na 36 pkt, w pol­skiej oce­nie uzy­skał 84 pkt. Ogier w bar­dzo dobrym typie arde­na pol­skie­go, o dużej uro­dzie, któ­rą odzie­dzi­czył po ojcu, dobry tkan­ko­wo, ład­na gło­wa z szy­ją oce­nio­ną na 5 pkt, dobra głę­bo­ka kło­da o bar­dzo dobrej par­tii przed­niej i zadu, z dłu­gą, lek­ką, mięk­ką gór­ną linią – oce­nio­na na 13 pkt, kło­da osa­dzo­na na bar­dzo dobrym fun­da­men­cie, suche koń­czy­ny o dobrej tkan­ce i dobrych kopy­tach, ela­stycz­ny natu­ral­ny i wydaj­ny ruch w stę­pie i kłu­sie oce­nio­ny na 16 pkt. Ogiera wyho­do­wał Roman Szultka, wła­ści­ciel Stadniny Koni w Dolinie Brdy – Konarzynki, woj. pomor­skie. Nie jest to pierw­szy suk­ces tego ogie­ra, latem w czem­pio­na­cie mło­dzie­żo­wym w Kętrzynie uzy­skał tytuł czem­pio­na ogie­rów 2-let­nich. Tytuł wice­czem­pio­na w gru­pie ogie­rów ardeń­skich przy­padł og. Sydon (Mars de la Croix ard.fr. – Sidonie Terre Massin ard.fr. po Jasmin de la Croix ard.fr.), nr kat. 28, o wymia­rach 160-215-30, w bar­dzo dobrym typie ardeń­skim, wyho­do­wa­ne­mu w Stadninie Koni w Zajączkach przez Waldemara Sekścińskiego. Oceniony wyso­ko – w ska­li ardeń­skiej 35,5 pkt, w oce­nie pol­skiej 83 pkt. Ładna ardeń­ska gło­wa z szy­ją, dobra, pro­sta, dobrze zwią­za­na kło­da, dobra przed­nia noga oraz kopy­ta, słab­szą stro­ną jest lek­ka sza­bla­stość tyl­nych koń­czyn, bar­dzo dobry wydaj­ny ruch w stę­pie i kłu­sie oce­nio­ny na 16 pkt.
Po zakoń­cze­niu pra­cy komi­sji mię­dzy­na­ro­do­wej człon­ko­wie komi­sji księ­gi, do któ­rych dołą­czył Michał Masłowski, roz­po­czę­li oce­nę koni w gru­pie pol­ski koń zim­no­krwi­sty w typie sokól­skim i sztum­skim. Oceniono 5 ogie­rów sztum­skich oraz 1 sokól­skie­go. Czempionem ogie­rów sztum­skich został SAM (Joker z/sztum. – Smerfetka z/sztum. po Honor I z), nr kat. 3, hod. i wł. Romana Kulmaczewskiego, o wymia­rach 160-228-27, któ­ry uzy­skał 81 pkt. Ogier w dobrym typie sztum­skim, o ład­nej gło­wie z szy­ją, nie­złej kło­dzie, z dobrym ruchem, wydaj­nym i posu­wi­stym w stę­pie, nie­co gor­szy w kłu­sie, na słab­szej lek­ko szpo­ta­wej przed­niej nodze, został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do kry­cia kla­czy w pro­gra­mie ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych.
W staw­ce ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty do oce­ny sta­nę­ło 16 koni. Czempionem został og. ARAMIS (Esben z.belg. – Abelita z po Boletto ard.szw.), nr kat. 15, hod. Waldemara Sekścińskiego z SK Zajączki, o wymia­rach 162-215-29,5, zbo­ni­to­wa­ny na 83 pkt. Ogier w nowo­cze­snym typie pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go, o ład­nej sam­czej gło­wie osa­dzo­nej na sze­ro­kiej, umię­śnio­nej szyi har­mo­nij­nie zwią­za­nej z kło­dą, dobrze rusza­ją­cy się w stę­pie i kłu­sie, słab­szą stro­ną jest nie­pre­cy­zyj­na budo­wa przed­nich koń­czyn. Wiceczempionem został og. Gruzin (Lewar z/sok. – Greta z po Belizar), nr kat. 19, wyho­do­wa­ny i przed­sta­wio­ny przez Jana Boruckiego z Franknowa, duży, kali­bro­wy, o wymia­rach 169-215-29, oce­nio­ny na 83 pkt, w dobrym typie raso­wym, o dobrej kło­dzie, na pra­wi­dło­wym spo­dzie wspar­tym na dobrych kopy­tach, dobrym, wydaj­nym ruchu w kłu­sie i nie­co gor­szym stę­pie.
Kolejną pod­da­ną oce­nie była gru­pa 4 ogie­rów impor­to­wa­nych, któ­re uzy­ska­ły pra­wo wpi­su do księ­gi PKZ. Stawka ogie­rów PKZ i PKZ w typie sokól­ski i sztum­skim uzy­ska­ła śred­nią oce­nę boni­ta­cyj­ną 80,9 pkt, śred­nie wymia­ry to 163,6-220-28, śred­nia naj­lep­szych dzie­się­ciu ogie­rów 81,8 pkt. Trzeba pochwa­lić orga­ni­za­to­rów za dobrze przy­go­to­wa­ną wysta­wę pod wzglę­dem orga­ni­za­cyj­nym oraz hodow­ców i wystaw­ców za bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie ogie­rów do wysta­wy pod wzglę­dem pie­lę­gna­cji i pre­zen­ta­cji.

NA TERENIE SO STAROGARD GDAŃSKI 15 paź­dzier­ni­ka odby­ła się 61. wysta­wa – sprze­daż mło­dych ogie­rów zim­no­krwi­stych pocho­dzą­cych z woj. pomor­skie­go.
Na dość pokaź­ną licz­bę 71 ogie­rów przed­sta­wio­nych do kwa­li­fi­ka­cji licen­cję hodow­la­ną otrzy­ma­ło 67 o śred­niej boni­ta­cji 81,1 pkt i śred­nich wymia­rach 161,4-214,3-27,4. Cztery ogie­ry nie otrzy­ma­ły licen­cji w wyni­ku znacz­nych zmian w punk­ta­cji boni­ta­cyj­nej. Dziesiątka naj­lep­szych zakwa­li­fi­ko­wa­nych uzy­ska­ła śred­nią boni­ta­cję 83,5 pkt przy śred­nich wymia­rach 163,4-216,5-28,0. Ogiery były przed­sta­wio­ne w trzech gru­pach: 1) sztum­skie speł­nia­ją­ce warun­ki pro­gra­mu zacho­waw­cze­go zaso­bów gene­tycz­nych w hodow­li koni sztum­skich, 2) rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty wyho­do­wa­ne na pod­ło­żu koni sztum­skich, 3) impor­to­wa­ne – arde­ny. Do hodow­li zakwa­li­fi­ko­wa­no 40 ogie­rów sztum­skich speł­nia­ją­cych warun­ki obję­cia pro­gra­mem zacho­waw­czym – śred­nia boni­ta­cji 80,8 pkt, śred­nie wymia­ry 160,7-213,8-27,0. Z tej gru­py do pro­gra­mu uzna­no 31 ogie­rów, 9 nie uzy­ska­ło moż­li­wo­ści kry­cia kla­czy obję­tych pro­gra­mem ze wzglę­du na wymia­ry, budo­wę koń­czyn, jakość kopyt i ruchu. Uważam, że w przy­szło­ści selek­cjo­ne­rzy Pomorskiego Związku Hodowców Koni powin­ni zaostrzyć boni­ta­cję dla ogie­rów typu sztum­skie­go. Jakość ogie­rów rasy PKZ jest na tyle dobra, że nie musi być uzu­peł­nia­na sła­by­mi ogie­ra­mi typu sztum­skie­go, któ­rych nie moż­na zakwa­li­fi­ko­wać do Programu Zachowawczego Zasobów Genetycznych w Hodowli Koni Sztumskich.
Czempionem w gru­pie ogie­rów sztum­skich został og. ENEJ (Greczyn z/sztum. – Elbastra z po Baster z/sztum.), hod. Wiesławy Gadomskiej z pow. kwi­dzyń­skie­go, wł. Ryszarda Miklaszewicza z pow. wej­he­row­skie­go, o wymia­rach 164-215-27,5 i boni­ta­cji 84 pkt. Ogier w dosko­na­łym typie, o bar­dzo ład­nej gło­wie z szy­ją i bar­dzo dobrym ruchu w stę­pie i kłu­sie, jego sła­bą stro­ną jest budo­wa przed­nich koń­czyn. Do hodow­li zakwa­li­fi­ko­wa­no 25 ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty wyho­do­wa­nych na pod­ło­żu koni sztum­skich. Średnia boni­ta­cja tej gru­py wyno­si 81,4 pkt, a śred­nie wymia­ry to 162,6-215,1-27,9. Czempionem został og. AL BOR (Balgor z – Akacja z po Lotram z), hod. i wł. Witolda Świątka Brzezińskiego z pow. bytow­skie­go. Ogier o boni­ta­cji 85 pkt, wymia­rach 167-215-28,5, przed­sta­wia dosko­na­ły typ raso­wy z dosko­na­łą gło­wą z szy­ją, bar­dzo dobrym ruchem w stę­pie i kłu­sie, dobrą budo­wą koń­czyn i jako­ścią kopyt. Stawka 65 ogie­rów hodow­li kra­jo­wej zosta­ła uzu­peł­nio­na 2 ogie­ra­mi z impor­tu rasy ardeń­skiej hod. fran­cu­skiej i szwedz­kiej, o śred­niej boni­ta­cji 83 pkt i wymia­rach 159,5-212,5-27,7. Ogiery pocho­dzą­ce z woj. pomor­skie­go od lat cie­szą się uzna­niem hodow­ców koni zim­no­krwi­stych z całe­go kra­ju, o czym świad­czy 48 umów kup­na-sprze­da­ży pod­pi­sa­nych w dniu wysta­wy – sprze­da­ży.

KWALIFIKACJA OGIERÓW RASY POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY w Kujawsko-Pomorskim Związku Hodowców koni odby­ła się 16 paź­dzier­ni­ka, tra­dy­cyj­nie w gospo­dar­stwie Szarnoś nale­żą­cym do SK Nowe Jankowice. Komisja oce­ny – w skła­dzie mgr inż. Wiesław Niewiński, prze­wod­ni­czą­cy Komisji Księgi Stadnej Polskiego Konia Zimnokrwistego, mgr inż. Jerzy Gawarecki, dyrek­tor Stada Ogierów w Kętrzynie i mgr inż. Andrzej Kopczyk, dyrek­tor Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku – kwa­li­fi­ko­wa­ła do księ­gi głów­nej stawkę18 ogie­rów. Prezentację otwo­rzy­ło 6 ogie­rów hodow­li pry­wat­nej, w tej gru­pie wyróż­nił się siwy og. Grom (Nikodem z – Garonia z po Pralin ard.szw.), nr kat. 1, wł. Adama Opackiego z Podzamku Golubskiego, hod. Kamila Lempiecho z woj. zachod­nio­po­mor­skie­go, o wymia­rach 164-220-28, oce­nio­ny na 83 pkt boni­ta­cyj­ne. Ogier w bar­dzo dobrym typie i dużej uro­dzie, z dobrym, ela­stycz­nym ruchem, słab­szą jego stro­ną były mało pre­cy­zyj­ne przed­nie koń­czy­ny o mięk­kich pęci­nach. Średnia oce­na pre­zen­to­wa­nej gru­py to 80,6 pkt.
Stadnina Koni Nowe Jankowice przed­sta­wi­ła 12 rosłych kali­bro­wych ogie­rów w bar­dzo dobrym typie raso­wym, pro­fe­sjo­nal­nie zapre­zen­to­wa­nych przez pra­cow­ni­ków SK. Walkę o tytuł czem­pio­na wygrał og. LABEL (Elbadel z.niem. – Likra z po Bramin II z), nr kat. 8, o wymia­rach 163-220-28, zbo­ni­to­wa­ny na 84 pkt, w tym 15 pkt za typ, 5 pkt za gło­wę z szy­ją. Bardzo dobry typ nowo­cze­sne­go ogie­ra zim­no­krwi­ste­go o bar­dzo ład­nej sam­czej gło­wie osa­dzo­nej na dobrze umię­śnio­nej szyi, łączą­cej się har­mo­nij­nie z dobrze oże­bro­wa­ną głę­bo­ką kło­dą, o dobrej gór­nej linii i par­tii zadu, z nie­złym ruchem szcze­gól­nie w kłu­sie, kło­da osa­dzo­na na dobrym, pra­wi­dło­wym fun­da­men­cie, słab­szym punk­tem był ruch w stę­pie – dobry, posu­wi­sty, lecz tro­chę mało wydaj­ny. Wiceczempionem został og. Wiraf (Rafael z – Wita z po Butler z), nr kat. 12. Ogier duży kości­sty, dobrze zbu­do­wa­ny, o moc­nej, głę­bo­kiej, dobrze zwią­za­nej kło­dzie, ład­nej gło­wie z szy­ją, na dobrym fun­da­men­cie oraz z dobrym ruchem w stę­pie i kłu­sie (16 pkt), o wymia­rach 162-225-29, oce­nio­ny na 84 pkt. Grupa nowo­jan­ko­wic­kich ogie­rów uzy­ska­ła śred­nią oce­nę 82,5 pkt. W trak­cie oce­ny zakwa­li­fi­ko­wa­no 9 ogie­rów do kry­cia w pro­gra­mie ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go w typie sztum­skim, 3 hodow­li pry­wat­nej i 6 z gru­py stad­ni­no­wej. Stawka 18 wysta­wia­nych ogie­rów uzy­ska­ła śred­nią boni­ta­cję 81,9 pkt, 10 naj­lep­szych ogie­rów 83,4 pkt, śred­nie wymia­ry gru­py to 163,4-223,2-28,3.
Z roku na rok coraz lep­szą staw­ką sta­ją się ogie­ry hodow­li pry­wat­nej, dobrze przy­go­to­wa­ne pod wzglę­dem pie­lę­gna­cyj­nym i dobrze pre­zen­to­wa­ną przed komi­sją. Wystawa – sprze­daż ogie­rów w SK Nowe Jankowice jak co roku cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem hodow­ców z całe­go kra­ju, któ­rzy licz­nie przy­by­li w celu zaku­pu ogie­rów oraz porów­na­nia wła­snych doko­nań z mate­ria­łem hodow­la­nym SK Nowe Jankowice.

Dwie naj­mniej­sze aukcje zor­ga­ni­zo­wa­no w Mikołajowie w OZHK w Łodzi oraz w Gorzowie Wielkopolskim dla hodow­ców z Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.
W MIKOŁAJOWIE z 13 ogie­rów wpi­sa­nych do kata­lo­gu oce­nio­no 10, a zakwa­li­fi­ko­wa­no do hodow­li 8, ze śred­nią boni­ta­cją 80 pkt i wymia­ra­mi 162,6-218-28,5. Najlepszy był 82-punk­to­wy gnia­dy MAGNAT (Inbrug z – Malorita z po Lotram z) uro­dzo­ny na Pomorzu, wł. Tomasza Okońskiego z miej­sco­wo­ści Miedze. Z tą samą boni­ta­cją ogól­ną dru­gie miej­sce zajął impor­to­wa­ny ogier bel­gij­ski Chris van de Kromhoef (Zeus van Rupelmonde z.belg. – Sandra van de Fleming z.belg.), o wymia­rach 160-215-32, zaku­pio­ny przez Marka Piestrzeniewicza z Dobrych Nowin. Kwalifikacja prze­bie­gła spraw­nie i w dobrej atmos­fe­rze.
W GORZOWIE WLKP. przed­sta­wio­no komi­sji 6 ogie­rów z woj. zachod­nio­po­mor­skie­go i 3 z wiel­ko­pol­skie­go. Do hodow­li łącz­nie zakwa­li­fi­ko­wa­no 7 ze śred­nią boni­ta­cją 80,1 pkt i wymia­ra­mi 163,5-213-27,8. Zwyciężył z 82 pkt jasno­kasz­ta­no­wa­ty GRAVIS (Wigor z – Gabi z po Bizon z/sztum.) o wymia­rach 163-225-28, wł. Dawida Chrzanowskiego z Kołobrzegu. Wiceczempionem został kary Ekran (Jorkas z.sztum – Elza z po Dosyt z) o rodo­wo­dzie sztum­skim i wymia­rach 162-205-27,5, zbo­ni­to­wa­ny na 81 pkt, wł. Romana Mazurka z Paprotna Nowego.
Ten rok jest rekor­do­wy pod wzglę­dem licz­by ogie­rów wpi­sa­nych do ksiąg. Z jed­nej stro­ny cie­szy zain­te­re­so­wa­nie hodow­ców dopro­wa­dza­niem mło­dych ogie­rów do ksiąg, co wią­że się z utrzy­my­wa­niem dobre­go mate­ria­łu żeń­skie­go w cza­sach, gdy opła­cal­ność hodow­li jest coraz gor­sza, a pogło­wie koni innych ras spa­da w zastra­sza­ją­cym tem­pie. Z dru­giej stro­ny nad­pro­duk­cja ogie­rów pro­wa­dzi do coraz mniej­szej opła­cal­no­ści tego dzia­łu hodow­li. Komisja Księgi Stadnej Polskiego Konia Zimnokrwistego widzi potrze­bę zaostrze­nia selek­cji mło­dych ogie­rów w 2015 r., celem dopro­wa­dze­nia do wpi­su do ksiąg tyl­ko naj­lep­szych ogie­rów.

Na zakoń­cze­nie poda­je­my pań­stwu tabe­la­rycz­ne zesta­wie­nie wszyst­kich aukcji w kra­ju.

04_tabela

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę