Connect with us

Hodowca i Jeździec

Inauguracja roz­gry­wek Pucharu Polski WKKW

Sport i wyścigi

Inauguracja roz­gry­wek Pucharu Polski WKKW

Za tydzień odbę­dzie się inau­gu­ra­cja roz­gry­wek Pucharu Polski WKKW. W tym roku cykl ten skła­dać się będzie z 12 Eliminacji oraz Finału, któ­ry zosta­nie roze­gra­ny pod­czas zawo­dów Baborówko Horse Sale Show w Baborówku w dniach  27-29 wrze­śnia. Pierwsza eli­mi­na­cja w sezo­nie 2019 odbę­dzie się w trak­cie Międzynarodowych i Krajowych Zawodów WKKW w Strzegomiu w dniach od 5 do 7 kwiet­nia.


Główna zmia­na w tego­rocz­nym Regulaminie Pucharu Polski WKKW to wpro­wa­dze­nie kate­go­rii OPEN w miej­sce kate­go­rii Amatorów. Nowa kate­go­ria daje szan­se na rywa­li­za­cję w roz­gryw­kach Pucharu Polski WKKW zawod­ni­kom powy­żej 21 roku życia, któ­rzy z jed­nej stro­ny trak­tu­ją jeź­dziec­two jako hob­by i pasję, a z dru­giej rywa­li­zu­ją w Zawodach Krajowych i Międzynarodowych WKKW do pozio­mu 2*.

W cią­gu całe­go sezo­nu zawod­ni­cy będą rywa­li­zo­wać w sze­ściu kate­go­riach wie­ko­wych:

  1. OPEN – Zawodnik kate­go­rii Open – zawod­nik w wie­ku powy­żej 21 lat, któ­ry w danym Cyklu star­tu­je w kon­kur­sach do ZK2*/CCI2* włącz­nie. Z kate­go­rii wyłą­cze­ni są zawod­ni­cy, któ­rzy w ostat­nich 3 latach wystar­to­wa­li w Mistrzostwach Polski Seniorów WKKW.
  2. Młodzicy (duże konie i kuce) – zawod­ni­cy w wie­ku 11-13 lat,
  3. Juniorzy Młodsi (duże konie i kuce) – zawod­ni­cy w wie­ku 14-15 lat,
  4. Juniorzy – zawod­ni­cy w wie­ku 16-18 lat,
  5. Młodzi Jeźdźcy – zawod­ni­cy w wie­ku 19-21 lat,
  6. Seniorzy – zawod­ni­cy od 22 lat.

Tak jak w poprzed­niej edy­cji Pucharu Polski WKKW do kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej indy­wi­du­al­nej zawod­ni­kom będą się liczyć czte­ry naj­lep­sze wyni­ki uzy­ska­ne na zawo­dach eli­mi­na­cyj­nych w cza­sie całe­go cyklu oraz wynik kon­kur­su fina­ło­we­go.

Zawodnicy będą zbie­rać punk­ty do ran­kin­gu w kon­kur­sach eli­mi­na­cyj­nych w kate­go­riach Seniorów (ZK3*/CCI3*;ZK4*/CCI4*), Młodych Jeźdźców (od ZK2*/CCI2* do ZK4*/CCI4*); Juniorów (od ZK1*/CCI1* do ZK3*/CCI3*), Juniorów Młodszych (od ZK L do ZK2*/CCI2*), Młodzików (od ZK LL 70/85 do ZK1*) oraz OPEN (od ZK L do ZK2*/ CCI2*)

Zawodnik kate­go­rii Open, któ­ry w trak­cie Cyklu wystar­tu­je w kon­kur­sie ZK3*/CCI3* lub wyż­szym zosta­nie skla­sy­fi­ko­wa­ny w kate­go­rii Seniorów, ale wcze­śniej zdo­by­te punk­ty ran­kin­go­we nie zosta­ną uwzględ­nio­ne w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej.

Po raz kolej­ny wyni­ki zawod­ni­ków jed­ne­go klu­bu będą zali­czać się do kla­sy­fi­ka­cji klu­bo­wej. Liczone będą tu czte­ry naj­lep­sze wyni­ki punk­to­we zawod­ni­ków jed­ne­go klu­bu z kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej indy­wi­du­al­nej Pucharu Polski WKKW spo­śród wszyst­kich kate­go­rii wie­ko­wych. W kla­sy­fi­ka­cji klu­bo­wej będą pod uwa­gę bra­ne klu­by, repre­zen­to­wa­ne przez zawod­ni­ków mini­mum dwóch róż­nych kate­go­rii wie­ko­wych.

W cyklu roz­gry­wek w ramach Pucharu Polski WKKW 2019 zna­la­zły się ośrod­ki jeź­dziec­kie w: Strzegomiu, Bogusławicach, Sopocie, Racocie, Baborówku, Jaroszówce, Facimiechu, Walewicach i Mosznej.

Organizatorem Pucharu Polski WKKW 2019 we współ­pra­cy z Polskim Związkiem Jeździeckim jest Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Mięśniochwat

By 16 sierpnia 2019

Porady Żywieniowe

Ochwat

By 9 sierpnia 2019
Na górę