Connect with us

Hodowca i Jeździec

II Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem 2018 - wyni­ki

Diamuno Star

Hodowla

II Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem 2018 - wyni­ki

W zeszłym roku na poznań­skiej Cavaliadzie Polski Związek Hodowców Koni po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wał czem­pio­nat w sko­kach luzem. Pełne try­bu­ny i wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie ze stro­ny uczest­ni­ków i gości jasno poka­zy­wa­ły, że taka pre­zen­ta­cja koni war­ta jest regu­lar­ne­go powta­rza­nia w tym samym miej­scu i cza­sie. 1 grud­nia, w sobo­tę, o godzi­nie 11.00 roz­po­czął się II Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem.

Komisja w skła­dzie: Bogdan Kuchejda, Łukasz Jończyk oraz Henryk Soboń oce­nia­ła konie w kate­go­riach wie­ko­wych – konie dwu­let­nie oraz konie trzy­let­nie. Przed oce­nia­ją­cy­mi i publicz­no­ścią zapre­zen­to­wa­ło się 10 koni dwu­let­nich oraz 8 koni trzy­let­nich.

Diamuno Star sp (Talent Charboniere – Dominique / Numero Uno) i klacz Donna Neva S sp (MJT Nevados S – Donwelta S / Weltstein) zwy­cięz­ca­mi kolej­nej edy­cji czem­pio­na­tu w sko­kach luzem na Cavaliadzie w Poznaniu.

Wyniki czem­pio­na­tu:

Więcej infor­ma­cji o czem­pio­nach i wice­czem­pio­nach moż­na prze­czy­tać na stro­nie Teraz Polskie Konie.

Więcej w Hodowla

 • Hodowla

  Cavaliada i czas nagród…

  By

  Podczas zawo­dów ran­gi CSI4*-W z cyklu CAVALIADA TOUR 2018, któ­re odby­ły się w dniach 29.10. – 02.12.18. w Poznaniu,...

 • Hodowla

  Konie w sej­mie

  By

  W dniu 8 listo­pa­da 2018 roku na tere­nie sej­mu w zna­nej sali kolum­no­wej odby­ło się posie­dze­nie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,...

 • Erebora Erebora

  Hodowla

  Trzeci Krakowski Pokaz Koni Arabskich

  By

  Już po raz trze­ci pod Krakowem w dniach 7-9.09.2018 odbył się pokaz koni arab­skich czy­stej krwi. Po raz pierw­szy taki...

Na górę