Connect with us

Hodowca i Jeździec

EUAEL Equine Law Congress 2019

Zaproszenia

EUAEL Equine Law Congress 2019

W imie­niu Kancelarii praw­nej Lex Hippica oraz mię­dzy­na­ro­do­we­go Stowarzyszenia zrze­sza­ją­ce­go kan­ce­la­rie spe­cja­li­zu­ją­ce się w obsłu­dze praw­nej pod­mio­tów z bran­ży jeź­dziec­kiej - European US Asian Equine Lawyers, pra­gnie­my ser­decz­nie zapro­sić Państwa do udzia­łu w Międzynarodowym Kongresie Prawa Jeździeckiego, któ­ry odbę­dzie się w dniu 15 mar­ca 2019 r. pod­czas pre­sti­żo­we­go kon­kur­su 5* the Dutch Masters – Indoor Brabant - Rolex Grand Slam of Show Jumping.

W trak­cie Kongresu zosta­ną sze­ro­ko omó­wio­ne m.in. zagad­nie­nia zwią­za­ne z bada­niem kup­no - sprze­daż konia. Swoje pre­lek­cje wygło­szą rów­nież wete­ry­na­rze: Mette UldahlMalcolm Morley z Europejskiej Federacji Weterynarzy - Federation of Veterinarians of Europe (FVE).

Kancelaria Lex Hippica - pol­ski czło­nek European US Asian Equine Lawyers -  jest współ­or­ga­ni­za­to­rem tego wyda­rze­nia.

Linki do wyda­rze­nia:

euael-equ­ine-law-con­gress-2019

Jeśli chcesz, możesz pobrać pro­gram kon­fe­ren­cji.

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę