Connect with us

Hodowca i Jeździec

Dzień Zubera, czy­li XII Narodowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej

Hodowla

Dzień Zubera, czy­li XII Narodowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej

Ewelina Cześnik

To, co się dzia­ło w Białce w dniach 6 i 7 czerw­ca 2009 roku, naj­le­piej obra­zu­je opi­nia komi­sji oce­nia­ją­cej konie na tym poka­zie. Otóż przed­sta­wio­ny mate­riał hodow­la­ny uzy­skał bar­dzo wyso­ką oce­nę zarów­no za typ, budo­wę i ruch, jak i za kon­dy­cję, pie­lę­gna­cję i spo­sób pre­zen­to­wa­nia koni.

Ocenie pod­da­no 95 koni w 5 kla­sach płcio­wych i wie­ko­wych, a ponie­waż kla­sy były licz­ne, podzie­lo­no je na gru­py A i B w zależ­no­ści od ter­mi­nu uro­dze­nia. Klaczek rocz­nych było 25, kla­czek dwu­let­nich 26, ogier­ków rocz­nych 19, ogier­ków dwu­let­nich 18 i ostat­nią gru­pę kla­czy trzy­let­nich repre­zen­to­wa­ło 7 kla­czy.
Doskonała pre­zen­ta­cja koni to w dużej mie­rze zasłu­ga pro­fe­sjo­nal­nych pre­zen­te­rów, ale też i hodow­ców, któ­rzy czer­piąc wzo­ry z poka­zów świa­to­wych, mię­dzy inny­mi koni arab­skich, wło­ży­li dużo pra­cy w przy­go­to­wa­nie koni.
Jedynie przed­sta­wia­nie koni w stę­pie powin­no zostać udo­sko­na­lo­ne poprzez wyraź­ne wska­za­nie trój­ką­ta, po któ­re­go ramio­nach konie powin­ny masze­ro­wać dla uła­twie­nia komi­sji oce­ny obszer­no­ści, ela­stycz­no­ści i dyna­mi­ki tego ruchu.
Komisja, zgod­nie z regu­la­mi­nem, oce­nia­ła w ska­li 10-punk­to­wej pięć cech: typ, gło­wę i szy­ję, kło­dę, nogi i ruch.
Średnie uzy­ska­ne przez 95 koni to: za typ - 8,0 punk­tów (wynik dobry), za gło­wę i szy­ję - 7,8 punk­tu (dobry z minu­sem), za kło­dę - 7,6 punk­tów (dobry z minu­sem), nogi - 6,9 (dosta­tecz­ny), ruch - 7,6 (dobry z minu­sem).
W ska­li 50 punk­tów śred­nia całej przed­sta­wio­nej staw­ki osią­gnę­ła 38,3 punk­tu. To war­tość zło­te­go meda­lu. A sędzio­wie nie sza­fo­wa­li oce­na­mi dosko­na­ły­mi (10 punk­tów), było ich zale­d­wie kil­ka.
Według opi­nii człon­ków komi­sji do naj­lep­szych nale­ża­ły klacz­ki rocz­nia­ki z gru­py B, klacz­ki dwu­lat­ki z gru­py B, ogier­ki rocz­nia­ki z gru­py A.
Największe trium­fy świę­cił hodow­ca z Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Jan Zuber, któ­re­go dwu­let­ni c.gn. ogier El Ejido (Emetyt / Egzema po Przedświt XIII-4) wygrał swo­ją kla­sę, następ­nie został czem­pio­nem ogie­rów młod­szych i uwień­czył te osią­gnię­cia zdo­by­ciem tytu­łu naj­lep­szy koń poka­zu, wygry­wa­jąc ze ślicz­ną klacz­ką hodow­li SK Janów Podlaski sk.gn. Ekspedycją /Dunba - Esencja po Jalienny/. Wynik El Ejido to 43,67, a Ekspedycji - 42,33 punk­tu.
Jan Zuber jest wła­ści­cie­lem dosko­na­łej kla­czy Egzema, mat­ki 11 źre­biąt. Cztery jej cór­ki, Estaza, Euforia, Eureka i Emma, zosta­ły wpi­sa­ne do ksiąg. Dwaj jej syno­wie Egzemus i El Bonillo są ogie­ra­mi wpi­sa­ny­mi do ksiąg, a El Ejido podą­ży pew­nie śla­da­mi bra­ci. Poniżej zamiesz­cza­my wyni­ki Czempionatu Ogierów Młodszych i Czempionatu Klaczy Młodszych. Wyniki wszyst­kich koni znaj­dą pań­stwo na str. 100 oraz na naszych stro­nach inter­ne­to­wych.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę