Connect with us

Hodowca i Jeździec

Dokąd zmie­rzasz mały koni­ku?

Hodowla

Dokąd zmie­rzasz mały koni­ku?

Teodor Gronet

Jak już wspo­mnia­łem w poprzed­nim arty­ku­le bar­dzo mi odpo­wia­da nazwa - „Polski konik wierz­cho­wy”. Dlaczego nie kuc lub pony? Krótko chciał­bym to uza­sad­nić. W dostęp­nej lite­ra­tu­rze spo­tkać moż­na wie­le róż­nych podzia­łów koni. Najbliższy mi jest podział doko­na­ny przez prof. Witolda Pruskiego - na gorą­co i zim­no­krwi­ste, konie pry­mi­tyw­ne i kuce. Przynależność do okre­ślo­nej gru­py cha­rak­te­ry­zu­je sze­reg wspól­nych cech. Tu cie­ka­wost­ka, stwo­rzo­na przez rodzi­nę Falabella rasa naj­mniej­szych koni na świe­cie zakwa­li­fi­ko­wa­na zosta­ła do koni gorą­co­kr­wi­stych, mimo ich gene­tycz­ne­go związ­ku z kucem sze­tlandz­kim. Tak więc typ koni­ka, któ­ry chcę Państwu zapre­zen­to­wać bliż­szy jest gru­pie koni gorą­co­kr­wi­stych niż kucy. Mimo, że bazą gene­tycz­ną jest kuc. Nazwa może się koja­rzyć z pry­mi­tyw­ną rasą konik pol­ski, lecz abso­lut­nie nie ma z nim nic wspól­ne­go. Systematyzując, w użyt­ko­wa­niu wierz­cho­wym funk­cjo­nu­ją, ze wzglę­du na wzrost, nastę­pu­ją­ce nazwy: koń, mały koń i kuc. Zwieńczeniem cią­gu może być konik a nie kuc. Człon „pol­ski” wska­zu­je jed­no­znacz­nie na kraj pocho­dze­nia. Czyni to razem dość zgrab­ną nazwę „Polski konik wierz­cho­wy” (PKW), ade­kwat­ne i nasze. Do hodow­li tego wła­śnie typu koni skło­nił mnie brak w kra­ju rasy koni wierz­cho­wych, przy­dat­nych do upra­wia­nia spor­tu i rekre­acji dla mło­dzie­ży i dzie­ci. Również mogą­cych być koń­mi fami­lij­ny­mi. Cechą gene­ral­ną koni­ka jest wzrost, zawar­ty mię­dzy 130 a 148 cm w kłę­bie mia­ry lasko­wej Istotą zaś i celem ma być „minia­tu­ra dosko­na­łe­go wierz­chow­ca” z wszel­ki­mi jego przy­mio­ta­mi. W spo­rcie jeź­dziec­kim doko­na­no podzia­łu koni na kate­go­rie zwią­za­ne z wzro­stem:

 • kuce - do 149 cm (w pod­ko­wach),
 • małe konie - do 157 cm (w pod­ko­wach),
 • konie - powy­żej 157 cm.

Te tajem­ni­cze wymia­ry mają swe pocho­dze­nie zwią­za­ne ze spo­so­bem mie­rze­nia koni na wyspach bry­tyj­skich. Mierzono tam konie za pomo­cą dło­ni, jed­na dłoń to oko­ło 4 cale, czy­li daje to dla gru­py kucy 147 cm z haczy­kiem, dla wygo­dy w ukła­dzie metrycz­nym zaokrą­glo­ne do 148 cm, co z pod­ko­wa­mi daje 149 cm. Troszkę na mar­gi­ne­sie chciał­bym uszczyp­nąć wła­dze PZJ. Szanowna Władzo wzrost konia nie jest cho­ro­bą i cer­ty­fi­kat wzro­stu win­ni w pasz­port wpi­sy­wać inspek­to­rzy hodow­la­ni. Ale do rze­czy. Myślę, że przyj­mie się to okre­śle­nie koni­ka. Jeśli nie, ja i tak będę uży­wał tej nazwy mając nadzie­ję, że w przy­szło­ści będzie to rasa koni. Korzystając z boga­te­go doświad­cze­nia naszych zachod­nich sąsia­dów, wła­snej prak­ty­ki hodow­la­nej, mogę stwier­dzić, że do two­rze­nia tego typu koni­ka jako bazy wyj­ścio­wej nale­ży użyć impor­to­wa­nych kucy walij­skich (welsh pony).
Świadczy za tym sze­reg argu­men­tów:

 • wspa­nia­ły cha­rak­ter - ogrom­na ufność do ludzi - wyjąt­ko­wo rzad­ko zda­rza­ją się osob­ni­ki zło­śli­we i głów­nie jest to sku­tek nie­wła­ści­we­go cho­wu,
 • wyjąt­ko­wa uro­da,
 • dziel­ność i wytrzy­ma­łość
 • nie­wy­bred­ność w żywie­niu i utrzy­ma­niu (niskie kosz­ty).

Kuc walij­ski skla­sy­fi­ko­wa­ny jest w nastę­pu­ją­cych gru­pach:

 1. Mountain Welsh Pony (odmia­na gór­ska) - 107 - 127 cm,
 2. Welsh Pony - 107 - 127 cm,
 3. Welsh Pony - 128 - 137 cm

Jest jesz­cze Welsh Cob - 137 - 157 cm, bar­dzo popu­lar­na na wyspach bry­tyj­skich rasa koni zaprzę­go­wych i wierz­cho­wych.

Kuc walij­ski jest tyl­ko bazą. Aby osią­gnąć wzrost koni­ka przy­dat­ny do użyt­ku spor­to­we­go w gru­pie kucy C i D nale­ży użyć do roz­ro­du koni peł­nej krwi angiel­skiej i czy­stej krwi arab­skiej. Nie wska­za­ne jest uży­wa­nie koni szla­chet­nych ras pół­krwi. Taki wła­śnie mariaż oprócz war­to­ści gene­tycz­nej i feno­ty­po­wej daje szan­se na osią­gnię­cie odpo­wied­nie­go wzro­stu koni­ka, tj.

 • kla­cze 130 - 148 cm,
 • ogie­ry 138 - 148 cm.

Aby efekt takie­go koja­rze­nia mógł być dopusz­czo­ny do hodow­li kla­cze i ogie­ry muszą przejść test kwa­li­fi­ka­cyj­ny, o któ­rym sze­rzej poroz­ma­wia­my w następ­nych arty­ku­łach. Celowo opu­ści­łem kry­te­ria feno­ty­po­we. Warunki te podam Państwu przy oma­wia­niu testów. Właściwie to wszyst­ko. Prawie pro­ste i nie­skom­pli­ko­wa­ne. Tak napraw­dę, to życie poka­że jak trud­na to dzie­dzi­na hodow­li koni. Tutaj moż­na się prze­ko­nać co to zna­czy 1 cm wzro­stu. Błąd w dobo­rze, żywie­niu, nie­kon­se­kwen­cja, mogą być przy­czy­ną kla­py.

Do następ­ne­go spo­tka­nia.

Teodor Gronet
hodow­ca koni
Zabrodzie, pow. Goleniów

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę