Connect with us

Hodowca i Jeździec

Czempionatowy test skocz­ków

Hodowla

Czempionatowy test skocz­ków

Michał Wierusz-Kowalski

17. edy­cja Mistrzostw Polski Młodych Koni w Skokach Przez Przeszkody roz­gry­wa­nych pod patro­na­tem mini­stra rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi to już histo­ria.

Staraniem PZHK, PZJ i KJ „Łąck” w dniach 22-24 sierp­nia br. na hipo­dro­mie SO w Łącku rywa­li­zo­wa­ły o spor­to­wo-hodow­la­ne lau­ry naj­lep­sze 4-, 5-, 6- i 7-lat­ki. Zadaniom par­ku­ro­wym autor­stwa Łukasza Jankowskiego oraz bacz­nej oce­nie Komisji Sędziowskiej pod prze­wod­nic­twem Krzysztofa Tomasze­wskie­go pod­da­no 187 koni, któ­rych dosia­da­ło 104 jeźdź­ców z 80 klu­bów (plus 3 nie­zrze­szo­nych), co pozwa­la utrzy­mać impre­zie pozy­tyw­ne sta­tus quo ugrun­to­wu­ją­ce jej ran­gę i potrze­bę ist­nie­nia na fir­ma­men­cie bran­ży. Tegoroczne zma­ga­nia, szcze­gól­nie wśród koni hodow­li kra­jo­wej, wypa­dły zaska­ku­ją­co szczę­śli­wie dla osob­ni­czek płci żeń­skiej - kla­cze 4-let­nia Estella sp (Luron kwpn/ Eskorta sp/ Cordalme old) pod Magdaleną Domagałą (KS Nad Wigrami, Mikołajewo), 5-let­nia Orinoko Plus-S sp (Atylla - Olibobik/Luis hol) pod Krzysztofem Gozdkiem (KJ Jumping Team Krynica), 6-let­nia Boliwia sp (Elvis kwpn/Breda aus. gor./Fam hol) pod Krzysztofem Ludwiczakiem (KJ Wechta Rosnówko) i 7-let­nia Trojka (Lawendel kwpn - Tripla sp/Cabrol hol) pod Antonim Tomaszewskim (KJ Equita Warszawa) wygra­ły każ­dą z kate­go­rii wie­ko­wych. Zdaniem licz­nej rze­szy fachow­ców to pożą­da­na dla hodow­li ten­den­cja, któ­ra w dal­szej per­spek­ty­wie, jeśli w/w kla­cze zosta­ną mat­ka­mi, może wydat­nie wzmoc­nić walo­ry użyt­ko­we naszych koni sko­ko­wych. Niemniej to tyl­ko jed­na z wie­lu opi­nii, jakie pod­czas i na temat MPMK moż­na było usły­szeć. Niektóre z nich zatem pozwa­la­my sobie zapre­zen­to­wać w niniej­szym mate­ria­le.

  • Czempion Polski koni 7-let­nich - klacz TROJKA sp (Lavendel kwpn\Tripla sp/Cabrol hol.), hod. Petrico SA, wł. Romuald Dobrowolski, zawod­nik Antoni Tomaszewski, KJ Equita Warszawa
  • Najlepszy 7-latek hodow­li zagra­nicz­nej - klacz ESCALONA han. (Escudo I han.\Cherrybomb han./Calypso II hol.), wł. Dariusz Michalak, zawod­nik Ewa Mazurowska, KJ Vertus Łódź
  • Czempion Polski koni 6-let­nich - kl. BOLIWIA sp (Elvis kwpn\Brenda aus.gor./Farn hol.), hod. Drei W Stud Farms Sp z o.o, wł. Damian Wechta, zawod­nik Krzysztof Ludwiczak, KJ Wechta Rosnówko
  • Najlepszy 6-latek hodow­li zagra­nicz­nej - og. PABLO old. (Pik Labionica han.\Ondra baw/Cor De Brillant baw), wł. Dariusz Michalak, zawod­nik Ewa Mazurowska, KJ Vertus Łódź
  • Czempion Polski koni 5-let­nich - kl. ORINOCO PLUS-S sp (Atylla\Olibobik/Louis hol.), hod. i wł. Wiesława Szumlakowska, zawod­nik Krzysztof Gozdek, KJ Jumping Team Brynica (z lewej)
  • Najlepszy 5-latek hodow­li zagra­nicz­nej og. CASSIS hol. (Cassini I hol.\Husum hol./Romino hol.), wł. Largo S.A, zawod­nik Piotr Sawicki, KJ Nad Stropną Parchowo
  • Czempion Polski koni 4-let­nich - kl. ESTELLA sp (Luron kwpn\Eskorta sp/Cordalme old), hod. i wł. Eco Abi - Ewa Fabińska, zawod­nik Magdalena Domagała, KS Nad Wigrami Mikołajewo
  • Najlepszy 4-latek hodow­li zagra­nicz­nej - og. CROSS hol. (Chambertin hol.\Zullia hol./Cantus hol.), wł. Andrzej Gołaś, zawod­nik Aleksandra Lusina, KJ Agro-Handel Śrem

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę