Connect with us

Hodowca i Jeździec

Ciąża bliź­nia­cza - podwój­ny zysk?

Hodowla

Ciąża bliź­nia­cza - podwój­ny zysk?

tłu­ma­cze­nie: Ewa Szadyn

Bliźnięta w hodow­li koni są  nie­po­żą­da­ne z wie­lu powo­dów. Organizm kla­czy praw­do­po­dob­nie jest tego świa­do­my, ponie­waż układ roz­rod­czy tych zwie­rząt posia­da mecha­ni­zmy, aby wyeli­mi­no­wać jeden z zarod­ków we wcze­snym sta­dium roz­wo­ju.

Dlaczego cią­ża bliź­nia­cza jest nie­po­żą­da­na?

Macica kla­czy nie jest fizjo­lo­gicz­nie przy­sto­so­wa­na dla dwóch pło­dów. Dwa embrio­ny znaj­du­ją jesz­cze dosta­tecz­ną ilość miej­sca i poży­wie­nia, ale od 40. dnia cią­ży, kie­dy mówi się już o pło­dzie, a nie o embrio­nie, miej­sca sta­je się za mało. Łożysko powin­no przy­le­gać wszę­dzie bar­dzo bli­sko do maci­cy. Tylko wte­dy, kie­dy każ­dy cen­ty­metr łoży­ska ma kon­takt ze ścia­ną maci­cy, płód otrzy­mu­je dosta­tecz­ną ilość pokar­mu, aby roz­wi­jać się pra­wi­dło­wo, bez pro­ble­mów przejść poród i dopa­so­wać się do nowe­go życia poza maci­cą kla­czy. W przy­pad­ku cią­ży bliź­nia­czej miej­scem na ścia­nie maci­cy muszą podzie­lić się dwa łoży­ska. Macica kla­czy jest tak zbu­do­wa­na, że w przy­pad­ku cią­ży bliź­nia­czej ten cał­ko­wi­ty kon­takt dwóch łożysk nie jest moż­li­wy.

Niedostatek poży­wie­nia

W ostat­nim try­me­strze cią­ży płód szyb­ko rośnie i potra­ja swój cię­żar. Aby tak się sta­ło, płód potrze­bu­je wie­le poży­wie­nia. W przy­pad­ku cią­ży bliź­nia­czej nie jest to moż­li­we, gdyż łoży­sko nie wszę­dzie przy­le­ga do ścia­ny maci­cy, lecz tak­że do łoży­ska bliź­nia­cze­go. Obydwa pło­dy w związ­ku z tym gło­du­ją i nie mogą roz­wi­jać się dalej nor­mal­nie. Płody są za małe lub wręcz obumie­ra­ją, a w nie­któ­rych przy­pad­kach docho­dzi do poro­nie­nia. Kiedy prze­ży­wa­ją, przy­cho­dzą na świat za małe i nie­doj­rza­łe źre­ba­ki. Normalne i zdro­we bliź­nię­ta rodzą się bar­dzo rzad­ko.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok V nr 1 (12) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

HiJ nr 63 - okładka
SK Liski

Zaproszenia

Aukcja koni w SK Liski

By 13 listopada 2019
Zimowy las, batik

Galeria artystów i fotografów

Joanna Czubak - artyst­ka

By 6 listopada 2019
Na górę