Connect with us

Hodowca i Jeździec

Cavaliada Poznań 2017: Podsumowanie dnia 30.11

Sport i wyścigi

Cavaliada Poznań 2017: Podsumowanie dnia 30.11

Litwin pierw­szy w śred­niej run­dzie

Andrius Petrovas z Litwy na wała­chu GIGOLLO zajął pierw­sze miej­sce w dwu­fa­zo­wym kon­kur­sie śred­niej run­dy o nagro­dę IDEAExpo.Drugi był Niemiec Carsten Titsch na ogie­rze UGAULIN DU BOSQUETIAU. Trzeci na podium zna­lazł się Rodrigo Giesteira Almeida na kla­czy ISOLDE VD HEFFINCK. To już dru­gi suk­ces por­tu­gal­skie­go zawod­ni­ka pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Wygrał też pierw­szy kon­kurs w ramach małej run­dy.

Niemiec naj­lep­szy w dużej run­dzie

W pierw­szym kon­kur­sie dużej run­dy na punk­ty i czas (145 cm) o nagro­dę OVER HORSE, pod patro­na­tem por­ta­lu tylkoskoki.pl pierw­sze miej­sce zajął Stephi De Boer na koniu Facebooku 2. Drugie miej­sce zajął Jarosław Skrzyczyński na Quintella, nato­miast na trze­cim Holder Wulschner na  BSC CHA CHA CHA.

Piotr Mazurek naj­lep­szy w powo­że­niu

Piotr Mazurek zwy­cię­żył w pierw­szym kon­kur­sie w ramach Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi o nagro­dę KIA Delik, pod patro­na­tem por­ta­lu driving.pl. jego czte­ro­kon­ny zaprzęg skła­dał się z Jaśminy, Blizarda, Inwencji i Pelop.

Na dru­gim miej­scu upla­so­wał się team Bartłomieja Kwiatka a na trze­cim Adriana Kostrzewy.

Polak i Niemiec rów­ni w potę­dze sko­ku

Niemiec Carsten Titsch i Polak Paweł Jurkowski zwy­cię­ży­li ex aequo w kon­kur­sie potę­gi sko­ku, o nagro­dę Międzynarodowych Targów Poznańskich, pod patro­na­tem Horse&Business Magazine Obaj poko­na­li mur wyso­ko­ści 200 cm.

Jurkowski star­to­wał na wała­chu FOR ME 18. Titsch na dwu­na­sto­let­nim ogie­rze OREAL DES ETAINS Z. W kon­kur­sie wystar­to­wa­ło 11 par. Do rekor­du Cavaliady w kon­kur­sie potę­gi sko­ku to zabra­kło 20 cm.

Wyniki poszcze­gól­nych kon­kur­sów znaj­dzie­cie Państwo na stro­nie http://www.cavaliada.pl/pl/wyniki_rankingi/.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę