Connect with us

Hodowca i Jeździec

Białko w żywie­niu koni wyczy­no­wych

Zdrowie i weterynaria

Białko w żywie­niu koni wyczy­no­wych

Agnieszka Kowalska

Żywienie konia jest jed­nym z naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków deter­mi­nu­ją­cych wydol­ność konia wyczy­no­we­go. Właściciele i tre­ne­rzy koni pole­ga­ją na doświad­cze­niu poko­leń, pró­bach i testach spo­so­bów żywie­nia, uwzględ­nia­jąc indy­wi­du­al­ność konia w tym zakre­sie. Połączenie naj­lep­szych tra­dy­cyj­nych spo­so­bów żywie­nia z aktu­al­ny­mi osią­gnię­cia­mi nauko­wy­mi pozwa­la nie tyl­ko na kon­tro­lę kon­dy­cji i zdro­wia koni wyczy­no­wych, ale rów­nież na popra­wę ich wyni­ków spor­to­wych. W poprzed­nim arty­ku­le omó­wio­na zosta­ła rola tłusz­czów w die­cie koni wyczy­no­wych, nato­miast w poniż­szym sku­pi­my się na innym pod­sta­wo­wym skład­ni­ku pokar­mo­wym, jakim jest biał­ko.

Rola biał­ka

Białko potrzeb­ne jest do budo­wy nowych tka­nek u zwie­rząt rosną­cych i kla­czy źreb­nych oraz do pro­duk­cji mle­ka u kla­czy kar­mią­cych. U pozo­sta­łych koni słu­ży do reno­wa­cji komó­rek w tkan­kach, syn­te­zy enzy­mów i hor­mo­nów.

Funkcje bia­łek:

  • są pod­sta­wo­wym mate­ria­łem do budo­wy nowych i odbu­do­wy zuży­tych tka­nek;
  • mogą być źró­dłem ener­gii;
  • są pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem pły­nów ustro­jo­wych: krwi, pły­nu śród­t­kan­ko­we­go, mle­ka;
  • orga­nizm two­rzy z nich biał­ko­we czę­ści enzy­mów tra­wien­nych i tkan­ko­wych;
  • są mate­ria­łem do bio­syn­te­zy hor­mo­nów biał­ko­wych;
  • są mate­ria­łem do bio­syn­te­zy ciał odpor­no­ścio­wych;
  • bio­rą udział w odtru­wa­niu orga­ni­zmu.

Białko odgry­wa istot­ną rolę przy uzu­peł­nia­niu tkan­ki mię­śnio­wej utra­co­nej w natu­ral­nych pro­ce­sach zuży­cia i przy two­rze­niu się nowych tka­nek cia­ła. Jest to głów­ny mate­riał budul­co­wy. Potrzeby biał­ko­we rosną w nie­wiel­kim stop­niu wraz ze wzro­stem aktyw­no­ści mię­śni. Jego zawar­tość w daw­ce pokar­mo­wej koni pra­cu­ją­cych powin­na wyno­sić od 300 do 960 g dzien­nie.
Konie spor­to­we otrzy­mu­ją śred­nio od 2,9 do 3,5 suro­we­go biał­ka na kg masy cia­ła na dzień, czy­li od 2,3 do 3,4 g biał­ka straw­ne­go.

Tab. 1. Dzienne zapo­trze­bo­wa­nie doro­słe­go konia (500 kg) na biał­ko

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok VI nr 2 (17) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Zdrowie i weterynaria

Na górę