Connect with us

Hodowca i Jeździec

Artur Bieńkowski - foto­graf

Galeria artystów i fotografów

Artur Bieńkowski - foto­graf

Kontakt: arturbienkowski@op.pl, tel. 693-619-225
Fotografie do naby­cia w skle­pie - krainabugu.pl/sklep

Artur Bieńkowski - absol­went Akademii Rolniczej w Lublinie, wydzia­łu zoo­tech­ni­ki, instruk­tor jeź­dziec­twa. Pracownik Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Inicjator wie­lu imprez spor­to­wo-kul­tu­ral­nych: zawo­dów hipicz­nych, kon­cer­tów, wystaw. Wiceprezes Stowarzyszenia Nadbużańskie Dwory i Pensjonaty. Członek zarzą­du Fundacji im. Ludwika Maciąga „Eos”. Sekretarz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Między Bugiem a Krzną”.
Zainteresowanie sztu­ką zawdzię­cza prof. Ludwikowi Maciągowi, prof. Stanisławowi Bajowi.
Mieszka w Janowie Podlaskim. Tam w oto­cze­niu pięk­nych janow­skich koni i nie­zwy­kłe­go kra­jo­bra­zu nad­bu­żań­skich łąk i pól szu­ka inspi­ra­cji foto­gra­ficz­nych.

Wystawy indy­wi­du­al­ne:

 • 2015 „Dwór Zaścianek” - Borsuki
 • 2015 „Pałac Cieleśnica” - Cieleśnica
 • 2016 „Galeria Sylwii Kalinowskiej” - Janów Podlaski
 • 2016 „Gościniec Wygoda” - Stadnina Koni Janów Podlaski
 • 2016 „Białowieski Dom Kultury”- Białowieża
 • 2016 „Hotel Zamek Biskupi” - Janów Podlaski
 • 2016 „Łosicki Dom Kultury” - Łosice
 • 2016 „Klub Muzyczny Hybrydy” - Warszawa
 • 2017 „Kawiarnia i Herbaciarnia Artystyczna Kofi&Ti” - Radzyń Podlaski
 • 2017 „Atelier” - Sulejówek
 • 2017 „200 lat Stadniny Koni Janów Podlaski” - Janów Podlaski

Wystawy zbio­ro­we:

 • 2016 „Wolskie Centrum Kultury” - Warszawa
 • 2016 „III Festiwal Sztuki Jeździeckiej” - Centrum Olimpijskie, Warszawa
 • 2017 „IV Festiwal Sztuki Jeździeckiej” - Centrum Olimpijskie Warszawa
 • 2017 Międzynarodowe Zawody Jeździeckie CSI4 - Poznań

Publikacje pra­so­we:

 • 2015 „Hodowca i Jeździec” nr 2 (45)
 • 2015 „Konie i Rumaki” nr 10
 • 2015 „Kraina Bugu” nr 14
 • 2016 „Hodowca i Jeździec” nr 2 (49)
 • 2017 „Świat Koni” nr 6 (158)
 • Polska Nasze Dziedzictwo - Lubelskie (album)

Prace w zbio­rach pry­wat­nych: Polsce, Francji, Hiszpanii, Abu Zabi

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę