Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 8 | Zima 2006, Rok IV Nr 1

HiJ nr 8 - okładka
Hodowca i Jeździec Rok IV Nr 1 (8)
Zima 2006

Przekazujemy Państwu nowy numer „Hodowcy i Jeźdźca” poświę­co­ny w czę­ści nad­cho­dzą­ce­mu sezo­no­wi roz­pło­do­we­mu. Jest to czas naj­więk­szych emo­cji, wybo­rów, roz­te­rek, czas podej­mo­wa­nia decy­zji, któ­rych skut­ki będzie­my mogli oce­nić naj­szyb­ciej za 11 mie­się­cy.
Często nie zda­je­my sobie spra­wy z tego, jak wie­le zale­ży od wcze­śniej­sze­go i wła­ści­we­go przy­go­to­wa­nia zwie­rząt do roz­ro­du. Często nie­świa­do­mie zakłó­ca­my bio­lo­gię, dzi­wiąc się póź­niej, że nie ma ocze­ki­wa­nych efek­tów.
Niewiedza przed­kła­da się na nie­za­do­wo­le­nie, iry­ta­cję i szu­ka­nie win­nych. Wszystkiego tego moż­na unik­nąć mając świa­do­mość nie­zbęd­nych dzia­łań.
Nie zaszko­dzi dokład­nie zapo­znać się z tre­ścią arty­ku­łów, mimo że wyda­ją się nam oczy­wi­ste.
Nasze życie się wyspe­cja­li­zo­wa­ło. Wiele zdo­by­czy nauki i prak­ty­ki hodow­la­nej uzna­li­śmy za tak oczy­wi­ste, że nasze potrze­by mie­rzy­my ina­czej. Nieraz bar­dzo wyso­ko. Często nie zda­je­my sobie spra­wy z tego, że nie zawsze jeste­śmy przy­go­to­wa­ni aby spro­stać wyzwa­niom, któ­re sobie sami sta­wia­my.
Dzisiejsza Polska to kraj szyb­ko roz­wi­ja­ją­cy się, z rosną­cą gospo­dar­ką, kraj ambit­nych ludzi, któ­rzy chcą dorów­nać naj­lep­szym. Również w hodow­li koni.
Wiele moż­na osią­gnąć na polu hodow­la­nym, mając w sobie tro­chę poko­ry do rze­czy­wi­sto­ści i nie zanie­dbu­jąc sys­te­ma­tycz­nej edu­ka­cji. Również tej edu­ka­cji zaczerp­nię­tej z łamów „Hodowcy i Jeźdźca”.

Życząc postę­pu w hodow­li
Andrzej Sarnowski

W nume­rze:

 • Którym ogie­rem - oto jest pyta­nie - Henryk Soboń
 • Przygotowanie kla­czy do roz­ro­du - Roman Krzyżanowski
 • O roz­ro­dzie słów kil­ka, czy­li co musi zro­bić wła­ści­ciel ogie­ra przed roz­po­czę­ciem sezo­nu kopu­la­cyj­ne­go - Edward Trzemżalski
 • Techniki wspo­ma­ga­ne­go roz­ro­du koni - Monika Kraszewska, Jarosław Sosnowski
 • Dylematy hodow­ców - Katarzyna Wiszowaty
 • Wystawy - sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w roku 2005 - Marian Budzyński, Wiesław Niewiński, Wojciech Ganowicz
 • Kalkulacja kosz­tów pro­duk­cji zwie­rząt rzeź­nych - Szczepan Chrzanowski
 • Przygotowanie ogie­ra do testu 100-dnio­we­go - Maria Gertz-Warchoł
 • Próby dziel­no­ści ogie­rów 2005 - pod­su­mo­wa­nie - Janusz Lawin
 • Ogiery Sląskie w Zakładzie Treningowym Książ w 2005 roku - Ewelina Cześnik
 • O tech­nicz­nych pro­ble­mach z dota­cja­mi - Ewa Szadyn
 • Wykaz ogie­rów kry­ją­cych w stad­ni­nach-spół­kach ANR w sezo­nie 2006
 • Parkury, cz. 7 - Odległości mię­dzy prze­szko­da­mi - Krzysztof Koziarowski, Łukasz Jankowski
 • Biuro Obsługi Klienta - Jan Skoczylas
 • Sezon wyści­go­wy 2005 - Paweł Gocłowski
 • Nematodozy koni. Choroby paso­żyt­ni­cze wywo­ły­wa­ne przez roba­ki obłe, cz. 1 - Grzegorz Nowak
 • Powozy i pojaz­dy kon­ne, cz. 3. Ażeby nie trzę­sło - Andrzej Jankowiak
 • Identyfikacja koni i sys­te­my edu­ka­cyj­ne przed­sta­wio­ne na Międzynarodowej Konferencji Zootechnicznej - EAAP 2005 - Dorota Lewczuk
 • Spotkanie Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych WBFSH - Bruksela 2005 - Dorota Lewczuk, Andrzej Stasiowski
 • Sprawozdanie z prac Zarządu w 2005 r - Andrzej Stasiowski
 • Zmiany w kwa­li­fi­ka­cjach ogie­rów do ZT 2006 - Anna Cuber
 • Szanowni Państwo - Agnieszka Hyjek

Hodowca i Jeździec Rok IV, nr 1 (8) 2006

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
SIEDZIBA REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. L. Waryńskiego 17 • 70-310 • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06 • ema­il: hij@zzhk.pl
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Andrzej Saranowski • sekre­tarz redak­cji: Bożena Foltyn-Bednarska • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Dominik Gronet, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • PRZYGOTOWALNIA: Studio Kwadrat • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę