Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 8 | Zima 2006, Rok IV Nr 1

Prze­ka­zu­je­my Państwu nowy numer „Hodowcy i Jeźdźca” poświę­co­ny w czę­ści nad­cho­dzą­ce­mu sezo­no­wi roz­pło­do­we­mu. Jest to czas naj­więk­szych emo­cji, wybo­rów, roz­te­rek, czas podej­mo­wa­nia decy­zji, któ­rych skut­ki będzie­my mogli oce­nić naj­szyb­ciej za 11 mie­się­cy.
Często nie zda­je­my sobie spra­wy z tego, jak wie­le zale­ży od wcze­śniej­sze­go i wła­ści­we­go przy­go­to­wa­nia zwie­rząt do roz­ro­du. Często nie­świa­do­mie zakłó­ca­my bio­lo­gię, dzi­wiąc się póź­niej, że nie ma ocze­ki­wa­nych efek­tów.
Niewiedza przed­kła­da się na nie­za­do­wo­le­nie, iry­ta­cję i szu­ka­nie win­nych. Wszystkiego tego moż­na unik­nąć mając świa­do­mość nie­zbęd­nych dzia­łań.
Nie zaszko­dzi dokład­nie zapo­znać się z tre­ścią arty­ku­łów, mimo że wyda­ją się nam oczy­wi­ste.
Nasze życie się wyspe­cja­li­zo­wa­ło. Wiele zdo­by­czy nauki i prak­ty­ki hodow­la­nej uzna­li­śmy za tak oczy­wi­ste, że nasze potrze­by mie­rzy­my ina­czej. Nieraz bar­dzo wyso­ko. Często nie zda­je­my sobie spra­wy z tego, że nie zawsze jeste­śmy przy­go­to­wa­ni aby spro­stać wyzwa­niom, któ­re sobie sami sta­wia­my.
Dzisiejsza Polska to kraj szyb­ko roz­wi­ja­ją­cy się, z rosną­cą gospo­dar­ką, kraj ambit­nych ludzi, któ­rzy chcą dorów­nać naj­lep­szym. Również w hodow­li koni.
Wiele moż­na osią­gnąć na polu hodow­la­nym, mając w sobie tro­chę poko­ry do rze­czy­wi­sto­ści i nie zanie­dbu­jąc sys­te­ma­tycz­nej edu­ka­cji. Również tej edu­ka­cji zaczerp­nię­tej z łamów „Hodowcy i Jeźdźca”.

Życząc postę­pu w hodow­li
Andrzej Sarnowski

W nume­rze:

Hodowca i Jeździec Rok IV, nr 1 (8) 2006

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
SIEDZIBA REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. L. Waryńskiego 17 • 70-310 • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06 • ema­il: hij@zzhk.pl
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Andrzej Saranowski • sekre­tarz redak­cji: Bożena Foltyn-Bednarska • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Dominik Gronet, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • PRZYGOTOWALNIA: Studio Kwadrat • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę