Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 7 | Lato/Jesień 2005, Rok III Nr 2

110 lat zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li koni na zie­miach pol­skich to zobo­wią­zu­ją­ca rocz­ni­ca dla Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­ry rok 1895 uznał za począt­ki dzia­łal­no­ści związ­ko­wej. Burzliwe były losy pol­skiej hodow­li koni na prze­strze­ni wie­ków. W powszech­nym mnie­ma­niu uzna­je się, że na zie­miach pol­skich do XX wie­ku nie zosta­ły wytwo­rzo­ne kul­tu­ral­ne rasy koni. Brak zapi­su histo­rycz­ne­go i dogłęb­nych badań, jak rów­nież pod­kre­śla­nie wad naro­do­wych, takich jak brak kon­se­kwen­cji w dzia­ła­niu i nie­cier­pli­wość, któ­re unie­moż­li­wia­ły two­rze­nie ras, nie są pod­sta­wą do wnio­sko­wa­nia, że na zie­miach pol­skich koni w jed­no­li­tym typie użyt­ko­wym o skon­so­li­do­wa­nym geno­ty­pie nie było. W koń­cu ponad dwie­ście lat temu też nie było wyrów­na­ne­go typu koni arab­skich uzna­wa­nych za jed­ną z naj­star­szych ras.
Cztery wie­ki temu Europa mówi­ła o koniu pol­skim, takie­go konia poszu­ki­wa­no i kupo­wa­no tak ocho­czo, że wła­dze kra­jo­we wyda­wa­ły zaka­zy sprze­da­ży. Tak więc może histo­ria naszej dzia­łal­no­ści hodow­la­nej jest dużo dłuż­sza.
Dlaczego tę datę uzna­je­my za począ­tek związ­ko­wej dzia­łal­no­ści na zie­miach pol­skich? Organizacje hodow­la­ne powsta­wa­ły pod zabo­ra­mi już w pierw­szej poło­wie XIX wie­ku, ale kie­dy wyda­wa­ły się wła­dzom zabor­czym nie­bez­piecz­nie patrio­tycz­ne, roz­wią­zy­wa­no je. Powstałe w 1895 roku Poznańskie Towarzystwo Zapisywania Klaczy w Księgi Rodowodowe jest począt­kiem orga­ni­za­cji hodow­la­nych trwa­ją­cych do dzi­siaj. Dlatego Poznań wydał się nam naj­bar­dziej wła­ści­wym miej­scem do cele­bro­wa­nia obcho­dów.
Powołanie Związków hodow­la­nych było zja­wi­skiem histo­rycz­nym, ruchem patrio­tycz­nym jed­no­czą­cym dużych i drob­nych hodow­ców, któ­rym przy­świe­ca­ła myśl stwo­rze­nia jak naj­lep­sze­go konia. Współcześnie nasze cele są takie same. Z poczu­ciem odpo­wie­dzial­no­ści Polski Związek Hodowców Koni przyj­mie sztan­dar ufun­do­wa­ny przez hodow­ców koni. Pod tym sztan­da­rem powin­na się ści­ślej jed­no­czyć myśl o powin­no­ściach wobec daw­nych poko­leń two­rzą­cych zrę­by hodow­li i wobec następ­nych poko­leń, któ­re powin­ny być z naszych poczy­nań dum­ne.

Redaktor naczel­ny
Andrzej Sarnowski

W nume­rze:

 • Konie mało­pol­skie - Krzysztof Kordalski, Katarzyna Wiszowaty
 • Koń rasy wiel­ko­pol­skiej - Anna Nowicka-Posłuszna, Marek Żuławski
 • Polski koń szla­chet­ny pół­krwi - Ryszard Pikuła, Janusz Bobik
 • Konie ślą­skie - Janusz Lawin
 • Konie zim­no­krwi­ste w Polsce - Szczepan Chrzanowski
 • Polska hodow­la koni hucul­skich - Maciej Jackowski
 • Koniki pol­skie - Zbigniew Jaworski
 • Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie - Dorota Waraksa
 • Zdaniem hodow­cy - Polski Kuc (Konik) Wierzchowy - Teodor Gronet
 • Kilka słów o sytu­acji na tar­go­wi­cy w Bodzentynie - Ewa Spólnicka
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach - Katarzyna Wiszowaty
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu - Książ 2005 - Anna Cuber
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW - SO Biały bór 23-25.09.2005. Zwycięzcy i wiel­cy prze­gra­ni - Władysław Byszewski
 • Noblesse obli­ge - Anna Nowicka-Posłuszna
 • Parkury, cz. 6 - Optyka prze­szko­dy - Krzysztof Koziarowski, Łukasz Jankowski
 • Wykorzystanie badań bio­me­cha­nicz­nych w hodow­li koni i jeź­dziec­twie - Dorota Lewczuk, Krzysztof Zboiński
 • Powozy i pojaz­dy kon­ne, cz. 2. O kołach ciąg dal­szy - Andrzej Jankowiak
 • Specjalizacja Polski w hodow­li koni - Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
 • Rozpoznawanie i zapo­bie­ga­nie pro­ble­mom z grzbie­tem - dr Jurgen Bartz - tłu­ma­cze­nie Ewa Szadyn
 • Piknik olim­pij­ski Agrykola 2005 - zdję­cia: A. Szewczak
 • Schyłek lata 2005 roku - Agnieszka Maria Hyjek

Hodowca i Jeździec Rok III, nr 2 (7) 2005

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
SIEDZIBA REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. L. Waryńskiego 17 • 70-310 • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06 • ema­il: hij@zzhk.pl
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Andrzej Saranowski • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Dominik Gronet, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • PRZYGOTOWALNIA: Studio Kwadrat • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę