Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 6 | Zima/Wiosna 2005, Rok III Nr 1

Wiosen­ne prze­glą­dy koni w tzw. Stadninach stra­te­gicz­nych zakoń­czo­ne. Obraz tej prio­ry­te­to­wej pol­skiej hodow­li, poza nie­licz­ny­mi wyjąt­ka­mi, jest mało opty­mi­stycz­ny. W takim wyda­niu ta hodow­la na pew­no nie wpły­nie zna­czą­co na pod­nie­sie­nie pozio­mu hodow­li w kra­ju. A prze­cież to jest naj­waż­niej­sze zada­nie tych przed­się­biorstw!!!
Dziś w XXI wie­ku wypa­da zadać sobie pyta­nie, cze­go Polacy napraw­dę chcą w hodow­li koni? Po speł­nie­niu jakich warun­ków byli­by dum­ni z sie­bie? Te pyta­nia są waż­ne nie tyl­ko ze wzglę­du na ogól­ne nie­za­do­wo­le­nie ze sta­nu hodow­li w kra­ju, ale rów­nież brak wyraź­nej toż­sa­mo­ści.
Wprowadzając zmia­ny w hodow­li z olbrzy­mią łatwo­ścią pozby­wa­my się odręb­no­ści. Chcemy być w hodow­li koni podob­ni do pozo­sta­łych Europie. Często za wszel­ką cenę. Ta goto­wość do utra­ty toż­sa­mo­ści w hodow­li koni wyni­ka z cał­ko­wi­tej nie­wia­ry, że w Polsce może być i będzie lepiej i to już za nasze­go poko­le­nia. Tak łatwo wyzby­wa­my się korze­ni. A prze­cież naszym celem powin­no być dopro­wa­dze­nie naszej hodow­li do pozio­mu jako­ścio­we­go porów­ny­wal­ne­go z naj­lep­szy­mi, nie wyzby­wa­jąc się pew­nej odręb­no­ści.
A jak to osią­gnąć? Ano trze­ba opra­co­wać pre­cy­zyj­ne pro­gra­my i zdo­być się na wysi­łek kon­se­kwent­ne­go i sys­te­ma­tycz­ne­go wpro­wa­dza­nia ich w życie. Bowiem w żad­nej hodow­li nie jest tak potrzeb­na, jak w hodow­li koni, cią­głość pra­cy, według wyraź­nie wyty­czo­ne­go pla­nu na dłu­gie lata.
Wprowadzanie i roz­wi­ja­nie szko­le­nia na wszyst­kich pozio­mach, nie zanie­dbu­jąc tego pod­sta­wo­we­go kształ­cą­ce­go masz­ta­le­rzy, od któ­re­go tak wie­le zale­ży, a o któ­rym zupeł­nie zapo­mnia­no.
Ponadto pra­cow­ni­cy nauko­wi pol­skich uczel­ni zaj­mu­ją­cy się koń­mi powin­ni cią­gle widzieć przed ocza­mi hasło: „NAUKA DLA PRAKTYKI”.
Zaś człon­ko­wie PZHK mają za zada­nie prze­strze­ga­nie kie­run­ków wykre­ślo­nych ramo­wo pro­gra­ma­mi hodow­la­ny­mi, dosko­na­le­nie tech­ni­ki hodow­la­nej oraz wypra­co­wa­nie wła­ści­we­go miej­sca dla konia w kra­jo­wej eko­no­mii i jego miej­sca w świe­cie.
Wydaje się też celo­wym powo­ła­nie do życia Rady Naukowo-Programowej, któ­ra była­by orga­nem dorad­czym i opi­nio­twór­czym w naj­waż­niej­szych spra­wach koń­skiej poli­ty­ki hodow­la­nej.
Nie chcę wcho­dzić w szcze­gó­ły jak Rada ta mia­ła­by być skon­stru­owa­na, pra­gnę jedy­nie zazna­czyć, że musia­ło­by to być auto­ry­zo­wa­ne gre­mium, w łonie któ­re­go win­ny być uzgad­nia­ne pomię­dzy zain­te­re­so­wa­ny­mi, czy­li: Związkami Hodowców Koni, Związkiem Jeździeckim, Polskim Klubem Wyścigów Konnych, spra­wy naczel­ne, usta­wo­daw­cze i pro­gra­mo­we.
W obec­nym sta­nie rze­czy spra­wy zasad­ni­cze czę­sto wywo­łu­ją róż­ni­ce zdań, wsku­tek cze­go bra­ku­je koor­dy­na­cji dzia­łań, a poli­ty­ka hodow­la­na jest sta­wia­na na dal­szym pla­nie.

Pozdrawiam
Andrzej Sarnowski
Redaktor naczel­ny

W nume­rze:

 • Ocena wyni­ków koni star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w latach 1992-2000 - Anna Łojek
 • Test mało­pol­skich ogie­rów - Adam Jończyk
 • Aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych 2004 - Wiesław Niewiński, Marek Bobowski, Wojciech Ganowicz
 • Kuce - zasa­dy cho­wu - Jerzy Fedorski
 • Czwarty pokaz ogie­rów na Pomorzu - Adam Jończyk
 • Wstępy, czy­li świę­to konia w Skaryszewie - Paweł Łuk Murawski
 • Nowe arde­ny w Polsce - Paulina Peckiel
 • Rankingi koni spor­to­wych za sezon 2004 - Anna Cuber
 • Skoki luzem koni w bada­niach nauko­wych - dr Dorota Lewczuk
 • Róbmy swo­je” albo dla­cze­go spa­da­ją drą­gi - Jan Skoczylas
 • Parkury, cz. 5 - Geometria linii w par­ku­rze - Korzysztof Koziarowski, Łukasz Jankowski
 • W pień kula­wy - Paweł Gocłowski
 • Powozy i pojaz­dy kon­ne, cz. 1 - Andrzej Jankowiak
 • Spotkanie WBFSH - Guadalajara, Meksyk - dr Dorota Lewczuk
 • Konferencja „Hodowla koni i jeź­dziec­two jako szan­sa dla Polski” - Ewelina Cześnik
 • Szczepienia koni - lek. wet. Grzegorz Nowak
 • Racjonalne żywie­nie - Andrzej Saranowski
 • Zasady dopusz­cza­nia ogie­rów lub ich nasie­nia, spro­wa­dzo­nych z zagra­ni­cy do dosko­na­le­nia pol­skich ras pół­krwi
 • ComputerLand 2005 - zdję­cia: Paulina Peckiel, Katarzyna Wiszowaty, Małgorzata Żółtańska
 • Essen 2005 - zdję­cia: Paulina Peckiel
 • Poprawki MPMK 2005

Hodowca i Jeździec Rok III, nr 1 (6) 2005

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
SIEDZIBA REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. L. Waryńskiego 17 • 70-310 • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06 • ema­il: hij@zzhk.pl
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Andrzej Saranowski • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Dominik Gronet, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • PRZYGOTOWALNIA: Studio Kwadrat • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę