Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 5 | Jesień 2004, Rok II Nr 4

Minął już rok od poja­wie­nia się pierw­sze­go nume­ru „Hodowcy i Jeźdźca”, w zało­że­niach pisma wszyst­kich Hodowców koni. Niestety tyl­ko w zało­że­niach. Dopóki czy­tel­ni­cy nie będą aktyw­nie współ­uczest­ni­czyć w two­rze­niu gaze­ty, dopó­ty nie będzie­my mogli mówić o peł­nym suk­ce­sie. Docierają do mnie róż­ne opi­nie na temat for­mu­ły pisma. Między inny­mi ta - z któ­rą się zga­dzam - że na naszych łamach cią­gle za mało jest infor­ma­cji z życia związ­ko­we­go. Pracownicy okrę­go­wych czy woje­wódz­kich związ­ków nie anga­żu­ją się w two­rze­nie swo­je­go bran­żo­we­go pisma. Może dla­te­go, że więk­szość cza­su spę­dza­ją na wyda­wa­niu pasz­por­tów i iden­ty­fi­ka­cji koni? To dzia­ła­nie naj­wy­raź­niej nie­ko­rzyst­nie odbi­ja się na pra­cy hodow­la­nej w tere­nie. Ale i przez to trze­ba przejść...

Wielka szko­da, że część ini­cja­tyw, któ­rych auto­rem był zespół redak­cyj­ny nie będzie kon­ty­nu­owa­na w tym roku. Między inny­mi nie docze­ka­my się dru­ku Krajowego Rejestru Ogierów na rok 2005. W ubie­gło­rocz­nym poja­wi­ły się pew­ne błę­dy, był może zbyt syn­te­tycz­ny, ale - to były począt­ki. Zamiast kon­struk­tyw­nych pomy­słów, co nale­ży zmie­nić, spo­tka­li­śmy się z kry­ty­ką. I (my, hodow­cy) nie będzie­my mogli pochwa­lić się, jakim poten­cja­łem dys­po­nu­je­my.

W naj­now­szym nume­rze „Hodowcy i Jeźdźca” szcze­gól­nie pole­cam rela­cję z wizy­ty dele­ga­cji PZHK w nie­miec­kim Stadzie Ogierów; pozwo­li ona na porów­na­nie struk­tur hodow­li koni w obu kra­jach i reflek­sję nad moż­li­wo­ścia­mi popra­wy hodow­li w Polsce. Z zagad­nień prak­tycz­nych nama­wiam do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi o pro­gra­mach ochro­ny koni ras rodzi­mych oraz arty­ku­łem o żywie­niu koni spor­to­wych. A potrze­bę pięk­na zaspo­ko­ić powi­nien „Pejzaż z koniem w tle”.

Drodzy Czytelnicy! Piszcie listy do redak­cji, wte­dy „Hodowca i Jeździec” będzie napraw­dę Waszym pismem, któ­re będzie żyło, odzwier­cie­dla­ło Wasze potrze­by i ocze­ki­wa­nia.

Pozdrawiam
Andrzej Sarnowski
Redaktor naczel­ny

W nume­rze:

 • Prawda o nas, czy­li XIX Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Andrzej Stasiowski
 • Konie spor­to­we na tle Mistrzostw Polski Młodych Koni - Hubert Szaszkiewicz
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW - Biały Bór 2004 - Jan Skoczylas
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu 2004 - Anna Cuber
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 2004: „Ślązaki - 3 x tak” - Piotr Helon
 • O kwa­li­fi­ka­cjach i pró­bach dziel­no­ści ogie­rów - Anna Cuber
 • Aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych 2004 - Wiesław Niewiński, Marek Bobowski, Wojciech Ganowicz
 • Na mar­gi­ne­sie - Jerzy Fedorski
 • Podstawy Biomechaniki sko­ku konia w lite­ra­tu­rze nauko­wej - Dorota Lewczuk
 • Parkury, cz. 4 - Techniczny wymiar trud­no­ści toru prze­szkód - Korzysztof Koziarowski, Łukasz Jankowski
 • Hucuły zawi­ta­ły na Mazowsze... - Andrzej Jagiełło
 • Równia pochy­ła - Paweł Gocłowski
 • Fair play w jeź­dziec­twie - Anna Nowicka-Posłuszna
 • Praktyka w żywie­niu koni spor­to­wych - Anna Pięta
 • Wykaz ogie­rów kry­ją­cych w stad­ni­nach-spół­kach ANR w sezo­nie 2005
 • Wizyta repre­zen­tan­tów PZHK oraz ANR w Stadzie Ogierów w Neustadt/Dosse - Kazimierz Kosiniak-Kamysz
 • Informacje o pro­gra­mach ochro­ny koni ras rodzi­mych
 • Pejzaż z koniem w tle - Agnieszka Hyjek

Hodowca i Jeździec Rok II, nr 4 (5) 2004

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
SIEDZIBA REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. L. Waryńskiego 17 • 70-310 • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06 • ema­il: hij@zzhk.pl
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Andrzej Saranowski • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Dominik Gronet, Alicja, Jankowska, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • PRZYGOTOWALNIA: Studio Kwadrat • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę