Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 43 | Jesień 2014, Rok XII Nr 4

Odnaleźć sens

Duma i zazdrość. Takie uczu­cia towa­rzy­szy­ły mi ostat­nio, kie­dy oglą­da­łem zwy­cię­ski dla Polaków mecz fina­ło­wy w pił­ce siat­ko­wej. Nasi chłop­cy two­rzy­li impo­nu­ją­cy mono­lit - twar­dy, skon­so­li­do­wa­ny, dosko­na­ły gatun­ko­wo mate­riał, solid­ny jak ska­ła. Dumny byłem, że mamy wła­śnie taką dru­ży­nę, któ­ra mimo ogrom­nej pre­sji się­gnę­ła po zło­to Mistrzostw Świata, łamiąc bra­zy­lij­ski mono­pol na suk­ces w tej dys­cy­pli­nie. Katowicki Spodek, ale i cała Polska odle­cia­ły w bez­miar eufo­rycz­nej rado­ści. Tym faj­niej pod­dać się niniej­szej kon­sta­ta­cji, że siat­ków­kę - co gołym okiem widać - upra­wia­ją i sym­pa­ty­zu­ją z nią inni jako­ścio­wo ludzie. Inni niż sta­dio­no­wa hoło­ta, dają­ca upust cham­skim sła­bo­ściom oraz wan­da­li­zmo­wi. To oczy­wi­ście rodzi pro­mil nadziei dla spor­tów kon­nych, kul­tu­ral­nej niszy o spo­rym poten­cja­le spo­łecz­no-gospo­dar­czym. Ale teraz jeste­śmy Mistrzami Świata w siat­ków­ce. Po 40 latach pięk­nie nawią­za­li­śmy do tra­dy­cji eki­py Huberta Wagnera vel Kata. Dzisiaj mło­dziut­ki sta­żem tre­ner Stéphane Antiga, sto­su­jąc zupeł­nie odmien­ne meto­dy, lecz idąc rów­nież pod prąd „fachow­com”, popro­wa­dził naszych siat­ka­rzy do zwy­cię­stwa. Podobno cel uświę­ca środ­ki, więc nie­któ­rzy dzia­ła­cze spor­to­wi PZPS musie­li teraz odszcze­kać to, co mówi­li wcze­śniej w przy­pły­wie bra­ku wia­ry... Na siat­ków­ce jed­nak świat się nie koń­czy, przy­naj­mniej dla konia­rzy. Och, jak bym chciał powtór­ki meda­lu Królikiewicza bądź Kowalczyka. Ile ust byśmy wów­czas zamknę­li... Na szczę­ście do 40. rocz­ni­cy IO w Moskwie zosta­ło jesz­cze na tyle dużo cza­su, że kto wie?! Proszę, spła­taj­my wszyst­kim mal­kon­ten­tom figla. Niech jeź­dziec­two ofia­ru­je roda­kom kolej­ne szczę­ście.

Tymczasem szu­ka­jąc bliż­szych pozy­tyw­nych per­spek­tyw dla naszej bran­ży, war­to wspo­mnieć, iż za chwi­lę wej­dzie­my w obcho­dy 120-lecia ist­nie­nia Polskiego Związku Hodowców Koni. Tak, w 1895 roku w Wielkopolsce powo­ła­no do życia Poznańskie Towarzystwo Zapisywania Klaczy w Księgi Rodowodowe. Na ów moment datu­je­my świa­do­me i usys­te­ma­ty­zo­wa­ne dzia­ła­nia hodow­ców, kon­so­li­da­cję śro­do­wi­ska, któ­ra była bez mała wyra­zem pol­skie­go patrio­ty­zmu wobec zabor­cy. Stąd PZHK z OZHK/WZHK pla­nu­je zor­ga­ni­zo­wać licz­ne impre­zy oko­licz­no­ścio­we wpi­sa­ne w boga­ty kalen­darz hodow­la­no-jeź­dziec­ki 2015. Przez kolej­nych 12 mie­się­cy spo­ro będzie róż­nych atrak­cji i akcen­tów nawią­zu­ją­cych do histo­rii pol­skiej hodow­li. Zwieńczenie jubi­le­uszu pla­no­wa­ne jest na przy­szło­rocz­ną gru­dnio­wą Cavaliadę w Poznaniu – miej­my nadzie­ję, że nie tyl­ko sym­bo­licz­nie, ale i real­nie uświet­ni sens wspól­ne­go dzia­ła­nia wszyst­kich hodow­ców, wła­ści­cie­li i użyt­kow­ni­ków pol­skich koni, któ­rym pra­gnie słu­żyć tak­że kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Proszę, śledź­cie jego łamy.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 18, 1929

WYWIAD

 • Duma i pre­stiż gospo­da­rza - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Moritzburg & Graditz. Historia sta­da ogie­rów i stad­ni­ny koni - Janusz Lawin
 • Holenderskie szko­le­nie w Polsce - Anna Cuber
 • Bursztynowe konie - Jerzy Ożga
 • Czempionat w nowej wer­sji - Wiesław Niewiński, Andrzej Kopczyk
 • I Specjalistyczna Wystawa Koni Ardeń­skich, Sokólskich i Sztumskich - Grażyna Polak
 • Przepis na pokaz dosko­na­ły - Ewa Jastrzębska
 • La Foire de Libramont – tar­gi z konie w roli głów­nej - Mateusz Kaca, Henryk Kuhn
 • W tro­sce o roz­wój kucy­ków - Ryszard Kolstrung
 • Taki pol­ski – XVII naro­do­wy - Jacek Kozik
 • Z Bahrajnu do Janowa czy­li Dni Konia Arabskiego 2014 - Anna Stojanowska
 • Nowość na MPMK w Gajewnikach... - Jarosław Szymoniak
 • Alczento, Alania, Durano-W bez­kon­ku­ren­cyj­ni w swo­ich kate­go­riach - Adam Jończyk
 • W tro­sce o dobro­stan naszych koni, cz. 2 - Jacek Łojek
 • Krajowy czem­pio­nat mło­dzie­ży ślą­skiej - Janusz Lawin
 • Siedem lat pro­gra­mów ochro­ny - Grażyna Polak
 • W poszu­ki­wa­niu tra­keń­skich ogie­rów - Monika Przeczewska

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Nie tyl­ko kuce - Ryszard Kolstrung
 • Piękne dziew­czy­ny pod Płońskiem - Barbara Galuba
 • Hucuły na Mazowszu po raz szó­sty - Barbara Galuba
 • Grubasy w teatrze - Barbara Galuba
 • Tarpanowy zawrót gło­wy - Wojciech Ganowicz
 • Czas inten­syw­nych zbio­rów - Jacek Kozik
 • Jubileusz koniem uświet­nio­ny - Jacek Hebda
 • Młode konie na start - Marta Kowalczyk
 • Znajomi z jed­nej staj­ni... czy­li super­czem­pio­ny w Szepietowie - Marta Kowalczyk
 • Alternatywa zda­ła pró­bę - Agnieszka Markowska, Adam Domżała
 • Z Sierakowa na Eurocheval 2014 - Paweł Wójtowicz
 • Bonin testo­wał zim­ne - Anna Kęszka
 • Courtney Love wypa­dła śpie­wa­ją­co - Anna Kęszka
 • Uroda w parze z dziel­no­ścią - Marek Gibała
 • Hucuły w desz­czo­wej Łomnicy - Paulina Peckiel
 • Drogi i ścież­ki w Boguszynku - Katarzyna Kwiecińska-Olszewska
 • 33 oka­zy w Sielinku - Janusz Skórkowski
 • Wągrowiec dla hipo­lo­gii - Paweł Ciesielski
 • Letni reper­tu­ar połu­dnio­wej Wielkopolski - Mirosław Konarczak
 • Jankowickie przy­miar­ki - Jarosław Lewandowski

KRONIKA

 • Wspomnienie o Ryszardzie Cackowskim - Andrzej Kopczyk
 • Z okład­ki...
 • Szef wszyst­kich sze­fów
 • Dofinansowanie star­tów koni pol­skiej hodow­li na WEG we Francji

SPORT I WYŚCIGI

 • Powożenie? – Czemu nie... - Karolina Kącka
 • Polo na Śląsku - Katarzyna Zalasińska
 • II Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia - Andrzej Novák-Zempliński
 • Koń wyso­ko­ok­ta­no­wy - Jan Skoczylas
 • Porządek kolo­ru fio­le­to­we­go - Joanna Gębarowska
 • Jeden pro­dukt wie­le zwy­cięstw - Rafał Wawrzyniak
 • Ze zmien­nym szczę­ściem - Małgorzata Odyniec
 • Jeździeckie Oscary w Normandii - Justyna Myćkowska
 • Rok kla­czy - Paweł Gocłowski
 • Mistrzowski Książ - Monika Słowik
 • Ares dał mi kopa - Michał Wierusz-Kowalski

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Kolorowy koń – kil­ka słów o... - Karolina Kącka

EKOLOGIA

 • Opowiadania z koń­mi w roli głów­nej - Martyna Wolska, Ewa Jastrzębska

PORADNICTWO

 • Jak zdo­być pie­nią­dze? - Katarzyna Kotewicz

HISTORIA I SZTUKA

 • Niebiańskie wierz­chow­ce - Aleksandra Jaworowska

KALENDARIUM PZHK

WYNIKI

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XII, nr 4 (43) 2014

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Łukasz Jankowski, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę