Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 42 | Lato 2014, Rok XII Nr 3

Partner kar­micz­ny

Dopraw­dy nie wiem, od cze­go zacząć. Nawet w tele­gra­ficz­nym skró­cie trud­no zre­la­cjo­no­wać mno­gość rze­czy, któ­re wokół nas, konia­rzy, się dzie­ją. Edito tego nie pomie­ści, więc zale­d­wie na kil­ka wąt­ków zwró­cę uwa­gę, a resz­tę może dopo­wie niniej­sze wyda­nie gaze­ty.

Powiało opty­mi­zmem m.in. za spra­wą ini­cja­ty­wy PZJ. Dzięki Jeździeckiemu Grand Prix Wolnej Polski konie zosta­ły poka­za­ne w TVP 1. W nowej, atrak­cyj­nej opra­wie, na ante­nie ogól­no­kra­jo­wej – to duży suk­ces obec­nej eki­py rzą­dzą­cej, że stwo­rzy­ła cykl zawo­dów, któ­re tele­wi­zja chce poka­zy­wać na żywo. Za nami baraż w Sopocie i Poznaniu. W ran­kin­gu pro­wa­dzi Morsztyn przed Głoskowskim i Kierznowskim, ale pił­ka cią­gle w grze... – odnie­sie­nie bar­dzo na cza­sie, à pro­pos trwa­ją­ce­go rów­no­le­gle mun­dia­lu. Z fut­bo­lem nie­ste­ty jeź­dziec­two w słup­kach oglą­dal­no­ści cią­gle prze­gry­wa. Nic to, pró­buj­my budo­wać spor­to­we napię­cie, poka­zy­wać pięk­no hipi­ki, popu­la­ry­zuj­my konie. Zatem ruszaj­my do Warki nad Pilicą czy nad­bał­tyc­kie­go Ciekocinka, gdzie kolej­ne trzy eta­py roz­gry­wek JGPWP. Miejmy swój Turniej Czterech Skoczni!

Zaraz Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Tutaj też odno­to­wu­je­my nowość. Podczas fina­łów w sko­kach przez prze­szko­dy w Gajewnikach 28 – 30 sierp­nia odbę­dzie się Grand Prix Ogierów doto­wa­ne kar­cia­nym oczkiem – 21 tysię­cy zło­tych do podzia­łu mię­dzy pierw­szych pię­ciu uczest­ni­ków. Warto pod­kre­ślić, że tego­rocz­na pula nagród prze­wi­dzia­na na sko­ki to aż 100 tysię­cy! Jest o co się ści­gać. A ponad­to w Gajewnikach odbę­dzie się czem­pio­nat w sko­kach luzem koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi oraz rasy wiel­ko­pol­skiej. Pięknie ewo­lu­uje for­mu­ła tej impre­zy – war­to kibi­co­wać świę­tu hodow­ców koni.

Sierpniowym rary­ta­sem będą tak­że igrzy­ska jeź­dziec­kie we Francji. Organizatorzy prze­wi­du­ją, że na dwa tygo­dnie do Normandii zje­dzie nie mniej niż 900 koni, 800 zawod­ni­ków z 60 kra­jów i oko­ło 300 tysię­cy widzów.

Po pro­stu ludzie wariu­ją na punk­cie koni. Co one takie­go w sobie mają? Odnajduję sens słów Ronalda Reagana – There is nothing bet­ter for the insi­de of a man than the out­si­de of a hor­se– co w luź­nym tłu­ma­cze­niu zna­czy, że obser­wo­wa­nie koni i obco­wa­nie z nimi ma zba­wien­ny wpływ na kształ­to­wa­nie ludz­kiej psy­chi­ki i men­tal­no­ści, fizycz­ność tego zwie­rzę­cia krze­pi ducha w czło­wie­ku, siła fizycz­na konia har­tu­je i uszla­chet­nia nas, ludzi... bo chleb kar­mi moje cia­ło, a koń moją duszę.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 17, 1929

WYWIAD

 • Między popu­li­zmem a kon­kre­ta­mi - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Minęło 60 lat - Andrzej Kopczyk
 • Relacja mię­dzy hodow­lą koni a spor­tem jeź­dziec­kim - Stefan Wierzbowski
 • Wypas koni - Marzena Woźbińska
 • Małopolska Majówka - Adam Jończyk
 • Rodziny koni hucul­skich w SKH Gładyszów. Wartość hodow­la­na i wskaź­ni­ki bio­me­trycz­ne - Anna Chrząszczyk
 • Ukraina nam nie strasz­na - Paulina Peckiel, Marek Gibała
 • Jak co roku na wio­snę - Marek Wachel
 • Delegaci PZHK obra­do­wa­li w Warszawie - Andrzej Stasiowski
 • W tro­sce o dobro­stan naszych koni, cz. 1 - Jacek Łojek
 • Przyszłość oce­nia­nia sty­lu konia sko­ko­we­go, cz. 2 - Paulina Miszker, Janusz Wejer
 • I do tań­ca, i do... różań­ca, czy­li kla­cze ślą­skie w ZT - Paulina Peckiel

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Co na to pan Budny...? - Joanna Szulowska
 • Ogiery w Dolinie Zielawy - Tomasz Dobek
 • Nadbużańscy fascy­na­ci koni - Marta Kowalczyk
 • Co woli Suchowola - Marta Kowalczyk
 • ZOOPARK w Lublinie - Jacek Kozik
 • Kadarka wzię­ła wszyst­ko - Tomasz Bagniewski
 • Rośnie fre­kwen­cja - Tomasz Bagniewski
 • Parada hucu­łów w Dębinie - Piotr Keil
 • XVII Walny Zjazd Sprawozdawczy ZHKWlkp - Marek Żuławski
 • Niedziela Palmowa z ruma­ka­mi - Piotr Keil
 • Petra, Celtika i inne... - Dobrochna Olesińska
 • Ziemia zadrża­ła w Smolajnach - Joanna Palowska, Ewa Jastrzębska, Katarzyna Łaskarzewska
 • Po raz trzy­na­sty... - Beata Kapica
 • Sami swoi nad mia­stem - Michał Jabłoński

KRONIKA

 • Odszedł Waldemar Rowiński

SPORT I WYŚCIGI

 • Pracowałem z tra­ke­na­mi, czy­li wspo­mnie­nia masz­ta­le­rza - Wojciech Kowerski
 • Więcej takich szko­leń - Marek Szewczyk
 • Top Sopot - Michał Wierusz-Kowalski
 • Projekt Piotr Morsztyn i Osadkowski van Halen - Kamila Tworkowska
 • Polskie ujeż­dże­nie - szan­se i moż­li­wo­ści - Anita Garnuszek
 • Walka o Normandię? - Małgorzata Odyniec
 • W ocze­ki­wa­niu na WEG 2014 - Joanna Gębarowska
 • Uwaga – rzecz bez­cen­na - Jan Skoczylas
 • Jaki jest pol­ski koń ujeż­dże­nio­wy Grand Prix? - Dorota Urbańska
 • Polo znów ruszy­ło - Katarzyna Zalasińska
 • Jubileuszowo - Paweł Gocłowski
 • Jak powsta­wał tor na Służewcu - www.torsluzewiec.pl
 • Potyczki prak­ty­ków z magi­ster­ka­mi - Jan Zabieglik
 • Nad prze­bie­giem gonitw czu­wa komi­sja tech­nicz­na... - Jacek Łojek

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Żywienie koni zim­no­krwi­stych, cz. 1 - Szczepan Chrzanowski
 • Koński salon pięk­no­ści - Irena Cieślak
 • Złe sio­dło = zły koń, cz. 2. Dopasowanie sio­dła  - Karolina Kącka
 • Przyczyny wypad­ków pod­czas rekre­acyj­ne­go użyt­ko­wa­nia koni - Ewa Jastrzębska, Katarzyna Kowalczyk

HISTORIA I SZTUKA

 • Strzelić ango­la”, czy­li skok w daw­nym sty­lu - Aleksandra Jaworowska
 • Stajnie świa­tłem malo­wa­ne - Małgorzata Sieradzan
 • Perłowy jubi­le­usz - Jerzy Białobok
 • Konie łódz­kie w latach I woj­ny świa­to­wej - Aneta Stawiszyńska
 • Podróże z Jasiem... - Jan Okulicz
 • Termografia koni w prak­ty­ce - Zbigniew Jaworski

WYNIKI

KALENDARIUM PZHK

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XII, nr 3 (42) 2014

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Łukasz Jankowski, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę