Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 41 | Wiosna 2014, Rok XII Nr 2

Obudzić ducha aktyw­no­ści

41okladkaNaresz­cie wio­sna. Rusza nowy sezon, a wraz z nim kwit­ną ini­cja­ty­wy, odży­wa­ją nadzie­je, rośnie opty­mizm. Tak napraw­dę wszyst­ko, no, może więk­szość spraw, ich pomyśl­ny bieg, zale­ży od nas samych.
Do takich war­to­ścio­wych wyda­rzeń nale­ży m.in. powo­ła­nie do życia Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, któ­ra wraz z Małopolskim Związkiem Hodowców Koni pod­ję­ła trud rato­wa­nia obiek­tów po byłym Stadzie Ogierów w Klikowej. Myślę, że całe pol­skie śro­do­wi­sko hodow­ców koni powin­no być dum­ne z ludzi sto­ją­cych za tym przed­się­wzię­ciem, że wzię­li na sie­bie cię­żar odpo­wie­dzial­no­ści za SO Klikowa. To rzad­ki przy­pa­dek patrio­ty­zmu lokal­ne­go oraz dowód świa­do­mo­ści bran­żo­wej, o czym zresz­tą pisze­my na łamach bie­żą­ce­go wyda­nia „Hodowcy i Jeźdźca”.
Innym god­nym odno­to­wa­nia prze­ja­wem aktyw­no­ści konia­rzy jest akcja spo­łecz­na pt. Jeździeckie Obchody Święta Wolnej Polski, któ­ra z ini­cja­ty­wy PZJ ma 4 czerw­ca, w rocz­ni­cę 25-lecia wol­nych wybo­rów, wypro­wa­dzić na uli­ce tysią­ce koni, aby przy­po­mnieć Polakom o ich zna­cze­niu w histo­rii i kul­tu­rze nasze­go kra­ju. W akcję zaan­ga­żo­wa­li się wło­da­rze aż sze­ściu miast – Warszawy, Poznania, Wrocławia, Sopotu, Olsztyna i Krakowa, że nie wspo­mnę o entu­zja­zmie pro­win­cji. Każdy będzie mógł spró­bo­wać swo­ich sił w sio­dle lub zaprzę­gu. Odbędą się prze­mar­sze grup rekon­struk­cyj­nych, poka­zy z udzia­łem koni, zawo­dy towa­rzy­skie, a Stada Ogierów i Stadniny Koni otwo­rzą się na zwie­dza­ją­cych.
Od lat PZHK sta­ra się poma­gać pol­skie­mu jeź­dziec­twu. Wspomnę choć­by o spon­so­rin­gu dla Piotra Mazurka, Bartłomieja Kwiatka (obaj powo­że­nie) czy Pawła Spisaka (WKKW), a tak­że dofi­nan­so­wy­wa­niu wyjaz­dów na Mistrzostwa Świata Młodych Koni. Oczywiście wszyst­ko w prze­ko­na­niu, że naj­lep­szym spo­so­bem na pro­mo­cję pol­skie­go pro­duk­tu hodow­la­ne­go jest jego eks­po­no­wa­nie w bez­po­śred­niej rywa­li­za­cji spor­to­wej. Teraz pod szyl­dem „PZHK – Program Sport” zapro­po­no­wa­no PZJ współ­pra­cę przy wybra­nych dzie­się­ciu impre­zach sko­ko­wych kra­jo­we­go bądź mię­dzy­na­ro­do­we­go szcze­bla, w tym rów­nież cyklu Grand Prix Wolnej Polski (co poka­że TVP), pole­ga­ją­cą na każ­do­ra­zo­wej dodat­ko­wej deko­ra­cji naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne­go zawod­ni­ka dosia­da­ją­ce­go konia pol­skiej hodow­li w pod­su­mo­wa­niu kon­kur­sów dużej run­dy. Doprowadzenie konia do pozio­mu GP wyma­ga ogrom­ne­go wysił­ku, cie­szy zatem sym­bo­licz­ny gest doce­nie­nia naj­lep­szych.
Na koniec – zanim poży­czę miłej lek­tu­ry – jesz­cze jed­na szczę­śli­wa wieść. Zarząd PZHK pod­jął uchwa­łę, aby wpi­sać pre­nu­me­ra­tę nasze­go kwar­tal­ni­ka w skład­kę człon­kow­ską. Od począt­ku tego roku OZHK/WZHK bio­rą dla mini­mum 50 pro­cent swo­ich człon­ków gaze­tę. Rośnie dzię­ki temu licz­ba gospo­darstw, sta­jen i klu­bów, do któ­rych będzie­my docie­ra­li, roz­ra­sta krąg hodow­ców i jeźdź­ców, dla któ­rych z pasją two­rzy­my pismo.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 15, 1929
 • WYWIAD
 • HODOWLA
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Epidemia w okrę­gu ślą­skim – rzecz o ama­tor­skich zawo­dach zaprzę­go­wych i nie tyl­ko - Maciej Wyszomirski
  • Kto wygrał ZT w Miechelinie - Tomasz Bagniewski
  • Kruszyn 2013 - Tomasz Bagniewski
  • Szlachetna mło­dzież w Jarużynie - Tomasz Bagniewski
  • Najdzielniejsze kla­cze w Bielicach - Tomasz Bagniewski
  • Podlaskie pod­su­mo­wa­nie sezo­nu 2013 - Marta Kowalczyk
  • W posza­no­wa­niu tra­dy­cji dba­my o jakość - Jacek Hebda
  • Co zdzia­łał Lubelski ZHK w latacg 2011-2013 - Jacek Kozik
  • Prawie wszyst­ko o pie­lę­gna­cji kopyt, pod­ku­wa­niu i pod­ko­wach - Agata Karpowicz, Teresa Pracuch
  • Wielkopolskie poka­zy ogie­rów 2014
   • W Turku... - Jarosław Szymoniak
   • W Wolicy koło Kalisza - Mirosław Konarczak
  • I Pokaz Ogierów w Zachodniopomorskiem - Anna Kęszka
 • KRONIKA
  • Pamięci Andrzeja Różyckiego - Jerzy Gawarecki
 • SPORT I WYŚCIGI
 • CAVALIADA TOUR 2013/2014
  • Sztukmistrze z Lublina - Jacek Kozik
  • Mistrzowska kom­po­zy­cja - Michał Wierusz-Kowalski
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Złe sio­dło = zły koń, cz. 1. Ból i jego kon­se­kwen­cje - Karolina Kącka
  • Koniki pol­skie okiem ter­mo­wi­zji - Katarzyna Wolińska
  • Kosmetyczka w zagro­dzie - Martyna Wolska, Ewa Jastrzębska
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Prawie wiek za nami, a tak się zaczę­ło... - Andrzej Fortuniak
  • Lądowanie w bło­cie, czy­li uro­ki polo­wa­nia w angiel­skim sty­lu - Aleksandra Jaworowska
  • Śladami Arkadego Fiedlera – Wyprawa do Peru - Sebastian Juszko
  • Nowy pod­ręcz­nik aka­de­mic­ki - Zbigniew Jaworski
  • Dowolnie na koń - Katarzyna L. Czapińska
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XII, nr 2 (41) 2014

ISSN 1731-5387 • Nakład 6000 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Łukasz Jankowski, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Ewelina Cześnik, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę