Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 40 | Zima 2014, Rok XII Nr 1

Na Nowy Rok

40 okladkaWyda­rze­nia roku 2013 już za nami, a przed nami to, co zapla­no­wa­li­śmy na 2014, jak rów­nież to, co się wyda­rzy, a cze­go nie pla­no­wa­li­śmy.

Jaki był minio­ny rok? Patrząc z per­spek­ty­wy tego, co orga­ni­zo­wa­li­śmy, na pew­no obfi­tu­ją­cy w waż­ne dla spo­łecz­no­ści konia­rzy wyda­rze­nia hodow­la­no-jeź­dziec­kie, a szcze­gól­nie te o cha­rak­te­rze mię­dzy­na­ro­do­wym. W mojej oce­nie bar­dzo uda­ne. W okre­sie wio­sen­nym w kil­ku miej­scach odby­ły się szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków i hodow­ców z oce­ny linio­wej koni szla­chet­nych. Na począt­ku lip­ca gości­li­śmy w Kołaczycach i Klimkówce uczest­ni­ków Zjazdu Federacji Hodowców Koni Huculskich (HIF), a trzy mie­sią­ce póź­niej w Warszawie i Janowie Podlaskim przed­sta­wi­cie­li Zjazdu Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH). Grudzień to CSIO w Poznaniu i Pawilon Polskiej Hodowli Koni. We wszyst­kich tych przed­się­wzię­ciach naszym part­ne­rem była Agencja Nieruchomości Rolnych i pod­le­głe jej stad­ni­ny i sta­da ogie­rów. W tym miej­scu chciał­bym wszyst­kim ser­decz­nie podzię­ko­wać za współ­pra­cę i bez­po­śred­nią pomoc, bez któ­rej orga­ni­za­cja tych imprez była­by nie­moż­li­wa.

Co nam przy­nie­sie rok 2014? W maju na pew­no Walny Zjazd Sprawozdawczy PZHK. Ważny dla naszej orga­ni­za­cji, gdyż jest to jed­na z nie­licz­nych oka­zji, kie­dy w tak sze­ro­kim gro­nie, repre­zen­tu­ją­cym więk­szość hodow­ców koni, może­my dys­ku­to­wać i podej­mo­wać decy­zje mają­ce istot­ne zna­cze­nie dla przy­szło­ści hodow­li koni w Polsce. Na tym Zjeździe chcie­li­by­śmy czę­ścio­wo zmie­nić nasz sta­tut, przy­sto­so­wać go do obec­nej rze­czy­wi­sto­ści, aby móc zapo­bie­gać ewen­tu­al­nym nega­tyw­nym zja­wi­skom, któ­rych przy­kła­dy mie­li­śmy w minio­nym roku. Dlatego potrzeb­na jest nam wia­ra i opty­mizm, iż ten rok, któ­ry się nie­daw­no roz­po­czął, będzie dla nas dobry pod każ­dym wzglę­dem, cze­go wszyst­kim człon­kom nasze­go Związku ser­decz­nie życzę. Wierzę tak­że, iż dzię­ki uchwa­le doty­czą­cej zwięk­sze­nia nakła­du HiJ, jaką pod­jął Zarząd Główny na swo­im ostat­nim posie­dze­niu, popra­wi się komu­ni­ka­cja z naszy­mi hodow­ca­mi, gdyż cza­so­pi­smo będzie docie­rać do znacz­nie więk­szej licz­by odbior­ców.

Na zakoń­cze­nie dobra i opty­mi­stycz­na wia­do­mość – Michał Wierusz-Kowalski pozo­sta­je na sta­no­wi­sku redak­to­ra naczel­ne­go nasze­go kwar­tal­ni­ka. Mnie oso­bi­ście ta decy­zja bar­dzo satys­fak­cjo­nu­je, gdyż budzi wia­rę w dal­szy pomyśl­ny roz­wój cza­so­pi­sma – i jak poka­za­ła dotych­cza­so­wa prak­ty­ka – zgod­ny z ocze­ki­wa­nia­mi hodow­ców i miło­śni­ków koni. Jego wyso­ki poziom bez wąt­pie­nia zawdzię­cza­my panu Michałowi, za co jemu, komi­te­to­wi redak­cyj­ne­mu oraz auto­rom arty­ku­łów ser­decz­nie dzię­ku­ję, a naszym czy­tel­ni­kom życzę wie­lu pozy­tyw­nych wra­żeń w trak­cie lek­tu­ry tego i następ­nych nume­rów „Hodowcy i Jeźdźca”.

Zbigniew Jaworski
Prezes PZHK

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 52, 1928
 • HODOWLA
  • W peł­nej for­mu­le - Sławomir Pietrzak
  • Musimy zawal­czyć o fre­kwen­cję - Wacław Pruchniewicz
  • Apetyt na meda­le a zaprzę­go­wa rze­czy­wi­stość - Tadeusz Kodź
  • W cie­ple jesien­ne­go słoń­ca - Anna Stojanowska
  • Bo koń musi bie­gać! Grubas też! - Marzena Woźbińska
  • Aukcje mło­dych ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2013 roku – pod­su­mo­wa­nie - Wiesław Niewiński
  • Czempionat w stru­gach desz­czu - Mateusz Kaca
  • Mało, mało, coraz mniej... - Paulina Peckiel
  • Śląska pró­ba dziel­no­ści 2013 - Janusz Lawin
  • Sztuka uni­ka­nia ryzy­ka - Marek Grzybowski
  • Sukces Banderasa to nie przy­pa­dek - Tomasz Bagniewski, Marek Szewczyk
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • VI Krajowy Czempionat Koni Wielkopolskich Sielinko 2013 - Krzysztof Lik
 • KRONIKA
  • Banderas – crème de la crème - Michał Wierusz-Kowalski
  • Podwójny cud naro­dzin - WZHK Białystok
  • W poszu­ki­wa­niu sło­necz­nej prze­strze­ni – wspo­mnie­nie o Robercie Borensztadcie - Grzegorz Jachimiak
  • Rejent uzna­ny w Moritzburgu - Janusz Lawin
  • Sprostowanie do arty­ku­łu Katarzyny Wiszowaty pt. „Kto nie ryzy­ku­je. ten nie jedzie” (zamiesz­czo­ne­go w „Świecie Koni”) - Andrzej Stasiowski
  • Ocena linio­wa - Jarosław Lewandowski
  • Na okład­ce...
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Cavaliadę czas zacząć... - Michał Wierusz-Kowalski
  • Kwiatek & Kwiatek - Piotr Helon
  • Cudze chwa­li­my, swe­go nie zna­my... - Władysław Byszewski
  • Dr Pacyński uho­no­ro­wa­ny w Neumünster - Monika Przeczewska-Kowalczyk
  • Sezon 2013 w licz­bach - Paweł Gocłowski
  • Notatki z Normandii - Zbigniew Seibt
  • Biblioteka na podo­rę­dziu - Jan Skoczylas
  • Equestrian Sports Quo Vadis? - Łukasz Jankowski
  • Okresowy rachu­nek sumie­nia - Monika Słowik
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Baśniowe ruma­ki Bilibina - Aleksandra Jaworowska
  • Stefan Zamoyski (nie)zapomniany boha­ter - Hanna Sztuka
  • Perłowa rocz­ni­ca - Hanna Łysakowska
  • Pole i wiatr - Marek Przedpełski
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XII, nr 1 (40) 2014

ISSN 1731-5387 • Nakład 3500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Łukasz Jankowski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Ewelina Cześnik, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę