Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 4 | Lato 2004, Rok II Nr 3

W dzia­le hodow­la­nym let­nie­go wyda­nia nasze­go pisma wie­le uwa­gi poświę­ca­my koniom rasy mało­pol­skiej. Sezon wio­sen­ny należ­ni do tej rasy, bo i pró­ba dziel­no­ści ogie­rów w Bogusławicach, i Młodzieżowy Czempionat w Białce, i suk­ce­sy w Neustadt Dosse poka­za­ły, jak cen­na jest ta rodzi­ma rasa. Sporo miej­sca w tym nume­rze poświę­ca­my rów­nież koniom peł­nej krwi angiel­skiej. Wystarczy prze­czy­tać prze­druk z „Jeźdźca i Hodowcy” z 1921 roku, żeby prze­ko­nać się, że zawsze byt to waż­ny temat. Doskonalenie kra­jo­we­go pogło­wia koni peł­nej krwi angiel­skiej jest nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­ne z postę­pem w hodow­li koni ras pół­krwi. Stosowanie krzy­żo­wa­nia uszla­chet­nia­ją­ce­go peł­ną krwią jest jed­ną z metod zapew­nia­ją­cych szyb­ki postęp w dosko­na­le­niu cech wierz­cho­wych. Ale żeby ten cel osią­gnąć, trze­ba zaostrzyć kry­te­ria, kwa­li­fi­ka­cji repro­duk­to­rów peł­nej krwi angiel­skiej. Bo nawet utrzy­ma­nie postę­pu - ale na pozio­mie niż­szym niż kon­ku­ren­cja - powo­du­je w efek­cie regres.
Szeroko rozu­mia­na edu­ka­cja hip­po­lo­gicz­na może wydat­nie pomóc w reali­za­cji zamie­rzeń hodow­la­nych. Niestety, codzien­ne obser­wa­cje nie napa­wa­ją opty­mi­zmem. Na zor­ga­ni­zo­wa­ną wiel­kim wysił­kiem przez Akademię Rolniczą w Szczecinie i Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni kon­fe­ren­cję nauko­wą, doty­czą­cą prak­tycz­nych moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia osią­gnięć z bio­tech­no­lo­gii w roz­ro­dzie koni, nie przy­je­chał ani jeden pra­cow­nik Wojewódzkich Związków Hodowców Koni (poza orga­ni­za­to­ra­mi). Dotarł zale­d­wie jeden pra­cow­nik jed­no­stek hodow­la­nych, sku­pio­nych pod szyl­dem Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Nie było rów­nież hodow­ców indy­wi­du­al­nych. O czym to świad­czy?
O lek­ce­wa­że­niu, a nawet nego­wa­niu zna­cze­nia edu­ka­cji? O nie zauwa­ża­niu potrze­by samo­kształ­ce­nia? O bra­ku poko­ry, prze­ce­nia­niu wła­snych umie­jęt­no­ści, pozwa­la­ją­cych na traf­ny wybór i oce­nę?
Tak wła­śnie pogłę­bia się prze­paść mię­dzy hodow­ca­mi, któ­rzy rozu­mie­ją potrze­bę cią­głe­go dosko­na­le­nia, a tymi, któ­rzy prze­ko­na­ni są, że już wszyst­ko wie­dzą. Wśród pol­skich hodow­ców cią­gle jesz­cze zbyt mato jest osób dyna­micz­nych, kre­atyw­nych, takich, do któ­rych nale­ży przy­szłość.
Zaś ci, któ­rzy chcą zro­bić coś nowe­go, coś zmie­nić, popra­wić, uwa­ża­ni są za dzi­wo­lą­gów. Nawet nie pró­bu­je się ich wysłu­chać: naj­ła­twiej jest z mar­szu, pro­fi­lak­tycz­nie pod­dać kry­ty­ce, zane­go­wać sta­ra­nia. Zdarza się, że są nawet ośmie­sza­ni, bo choć tym nic się nie popra­wi, to przez chwi­lę „śro­do­wi­sko” poczu­je się lepiej, poczu­je się waż­ne.
Nie doty­czy to oczy­wi­ście sze­ro­kiej rze­szy Czytelników „Hodowcy i Jeźdźca” dążą­cych do zdo­by­cia wie­dzy Już sam fakt się­ga­nia po pismo o takim pro­fi­lu dowo­dzi Ich zain­te­re­so­wa­nia tema­tem.
Życząc cie­ka­wej lek­tu­ry, jak zawsze cze­kam na listy od Czytelników.

Andrzej Sarnowski

W nume­rze:

 • Sprawozdanie z XXIII Walnego Zjazdu PZHK
 • Refleksje dele­ga­ta - Teodor Gronet
 • Nowa kolek­cja mało­pol­skich repro­duk­to­rów - Adam Jończyk
 • Małopolska ary­sto­kra­cja w Neustadt-Dosse - Anna Cuber
 • Czempionat Młodzieżowy a ochro­na rasy - Ewelina Cześnik
 • Od Cezara do Northern Dancera - Jerzy Fedorski
 • Porozmawiajmy o kosz­tach - Teodor Gronet
 • Po raz ósmy w Kętrzynie - Marek Bobowski
 • Wymagania zoo­tech­nicz­ne, rodo­wo­do­we i wete­ry­na­ryj­ne dla koni hodow­la­nych i mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
 • Teoria a prak­ty­ka albo zro­bić konia „w konia” - Jan Skoczylas
 • Podłoża - Łukasz Jankowski
 • W pół Zakrętu - Paweł Godowski
 • Major, Galerius i resz­ta - Jakub Kasprzyk
 • Praktyczne moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia osią­gnięć z bio­tech­no­lo­gii w roz­ro­dzie koni - Ryszard Pikuła
 • Dzień Woźnicy w Smolajnach - Zbigniew Jaworski
 • Program pró­by dziel­no­ści ogie­rów po sta­cjo­nar­nym 100-dnio­wym tre­nin­gu wierz­cho­wym (ogie­ry 3 - 4 let­nie)
 • Rany u koni, cz. 2 - Grzegorz Nowak
 • Tradycyjnie malo­wa­ne - Agnieszka Kowalska

Hodowca i Jeździec Rok II, nr 3 (4) 2004

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
SIEDZIBA REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. L. Waryńskiego 17 • 70-310 • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06 • ema­il: hij@zzhk.pl
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Andrzej Saranowski • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Dominik Gronet, Alicja, Jankowska, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • PRZYGOTOWALNIA: Studio Kwadrat • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę