Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 39 | Jesień 2013, Rok XI Nr 4

Wiele satys­fak­cji

39 okladkaTrud­no galo­pem poko­nać 124 stro­ny, a tyle wła­śnie liczy bie­żą­ce wyda­nie gaze­ty. W głów­nej mie­rze jest ono poświę­co­ne donio­słe­mu wyda­rze­niu, jakim jest Walny Zjazd Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych orga­ni­zo­wa­ny w Polsce z począt­kiem paź­dzier­ni­ka. Jako gospo­darz impre­zy chce­my poka­zać się z jak naj­lep­szej stro­ny, wyeks­po­no­wać wie­lo­ra­kość i bogac­two hodow­la­ne kra­ju, pochwa­lić dłu­gą tra­dy­cją i kul­tu­rą myśli hodow­la­no-jeź­dziec­kiej, ale tak­że zapre­zen­to­wać wizję przy­szło­ści i stra­te­gię roz­wo­ju prze­my­słu kon­ne­go. Mówi o tym na łamach m.in. Andrzej Stasiowski, bowiem wie­le ras koni stwa­rza wie­le wyzwań, do cze­go musi­my się dyna­micz­nie dosto­so­wać, aby pozo­stać w tren­dzie wzro­stu. Hodowcy powin­ni pra­co­wać nad dostar­cze­niem moż­li­wie naj­lep­sze­go mate­ria­łu koń­skie­go dla spor­tu czy rekre­acji, a jeźdź­cy pil­nie tre­no­wać, aby ów „sprzęt” opty­mal­nie wyko­rzy­stać w dro­dze na olim­pij­skie podium – oto sym­bio­za i praw­da dosko­na­ła, któ­rą pró­bu­je nam zobra­zo­wać inny z auto­rów, Jan Skoczylas. W podob­nym tonie pisze Łukasz Jankowski, mocu­jąc się z kwe­stia­mi dere­gu­la­cji spor­tu jeź­dziec­kie­go, pro­ce­su szko­le­nia i zarzą­dza­nia kapi­ta­łem ludz­kim, usta­na­wia­nia i reali­za­cji celów w nowym oto­cze­niu gospo­dar­czo-spo­łecz­nym. Stąd m.in. koniecz­ność stwo­rze­nia ade­kwat­nej for­mu­ły roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni, idei łączą­cej dwa świa­ty. Tutaj za spra­wą gar­ści reflek­sji Marka Szewczyka może­my podu­mać nad sen­sem prze­pro­wa­dza­nia czem­pio­na­tów.

Ponieważ hipo­lo­gicz­ne wąt­ki mają znacz­nie szer­szą per­spek­ty­wę niź­li tyl­ko postęp bio­lo­gicz­ny i wyczy­no­wy, z sza­cun­ku dla histo­rii zamiesz­cza­my – dzię­ki zna­ko­mi­te­mu pió­ru i zna­jo­mo­ści rze­czy Andrzeja Nováka-Zemplińskiego – rela­cję z kon­kur­sów tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia. Tutaj oczy­wi­ście ocie­ra­my się o magię daw­nych lat i konia w sztu­ce – dzia­łu cele­bro­wa­ne­go jak zawsze przez Aleksandrę Jaworowską, sku­pio­ną tym razem na ośmio­no­gim koniu Odyna. Jednak nasz perio­dyk nie był­by peł­ny, gdy­by zabra­kło w nim pogłę­bio­nych mery­to­rycz­nie mate­ria­łów porad­ni­ko­wych, więc daje­my tym razem coś o beha­wio­rze, ter­mo­gra­fii, żywie­niu i naro­wach. Galopujemy tak­że m.in. z Pawłem Gocłowskim po torach wyści­go­wych, a z rze­szą innych wspa­nia­łych konia­rzy po regio­nal­nych wysta­wach, zawo­dach, pró­bach dziel­no­ści. Wszystko po to, aby osta­tecz­nie feto­wać zakoń­czo­ne powo­dze­niem spo­tka­nie HIF w Karpatach, suk­ces tego­rocz­nej edy­cji aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim oraz wrze­śnio­wy try­umf pol­skich anglo­ara­bów we fran­cu­skim Pompadour.

To moje ostat­nie spo­tka­nie z Państwem na tych łamach w dotych­cza­so­wym cha­rak­te­rze. Od naj­bliż­sze­go nume­ru prze­sta­ję być redak­to­rem naczel­nym „Hodowcy i Jeźdźca”. Do pod­ję­cia takiej decy­zji zmu­sza mnie nie­moż­ność pogo­dze­nia zbyt dużej ilo­ści obo­wiąz­ków. Minione sie­dem lat było dla mnie waż­nym doświad­cze­niem i dostar­czy­ło mi wie­le satys­fak­cji. Cieszę się, że zosta­wiam nasz kwar­tal­nik w obec­nym jego kształ­cie. Za ten wspól­nie spę­dzo­ny czas dzię­ku­ję Czytelnikom, a tak­że Współpracownikom i Wydawcy – Polskiemu Związkowi Hodowców Koni.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint – „Jeździec i Hodowca” nr 23, 1928
 • WBFSH - Annual Meeting
  • Wiele ras, wie­le wyzwań
  • Hodowla nigdy nie prze­sta­nie się roz­wi­jać
  • Konie mało­pol­skie w jeź­dziec­twie
  • Uwiedziony przez pol­skie anglo­ara­by
  • Przez sport do hodow­li
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • Dni Konia Arabskiego 2013 - Po kil­ku dniach...Anna Stojanowska
  • Kryzys trwaJarosław Lewandowski
  • Spektakl jed­ne­go akto­raWiesław Niewiński
  • Białka w nowej odsło­nieAgnieszka Szymańska
  • Mało dobrych małych koniRyszard Kolstrung
  • 30 lat minę­ło...Patrycja Wojciechowska
  • Sezon na LotkaPaulina Peckiel
  • Gajewniki po raz dru­giMarek Szewczyk
  • Ardeńskie tour­née 2013Andrzej Stasiowski
  • Czempionat po szwedz­kuMarzena Woźbińska
  • Wizyta u hodow­ców koni ardeń­skich we FrancjiWiesław Niewiński
  • Skaryszew koniom przy­ja­znyJacek Hebda
  • XI Mistrzostwa Podhala w Zrywce DrewnaMateusz Buła
  • Nowe ogie­ry w tre­nin­guPaulina Peckiel
  • Biało-czer­wo­no w PompadourAgnieszka Szymańska
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Hucuły na MazowszuBarbara Galuba
  • Święto w PoświętnemBarbara Galuba
  • A ja wie­rzę w pol­skich hodow­ców...Jarosław Szymoniak
  • Wielkopolskie pre­mio­wa­nia źre­biątZHKWlkp
  • Konie i Powozy w RokosowieMarek Żuławski
  • Próba dziel­no­ści kla­czy w ZT w BielicachTomasz Bagniewski
  • Tradycja naj­waż­niej­szaHanna Bagniewska
  • Klacze w MichelinieTomasz Bagniewski
  • Izerska Parada PowozówEwelina Skórzewska
  • Spotkanie hodow­ców w PiotrowicachEwelina Skórzewska
  • Święto Konia w Siedlcu TrzebnickimEwelina Skórzewska
  • Botalda i Wezyr pod­bi­ły SzepietowoMarta Kowalczyk
 • SPORT I WYŚCIGI
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Ośmionogi koń OdynaAleksandra Jaworowska
 • KALENDARIUM
 • WYNIKI ZT
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XI, nr 4 (39) 2013

ISSN 1731-5387 • Nakład 3000 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Krzysztof Tomaszewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę